8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója alapján, a felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában a gyógyszer kiadása - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolást követően - kizárólag a beteg, a beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített törvényes képviselője, valamint az önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottja számára történhet."

(2) Az R. 20/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó felírási igazolás alapján is kiadható."

2. § Az R. 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/C. § Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége esetén a hozzáférés helyreállítását követően, soron kívül kell teljesíteni."

3. § Az R. a következő 20/D. §-sal egészül ki:

"20/D. § (1) A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

(2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti."

4. § Az R. 11/C. § (2) bekezdésében az "az Eüak. 14/A. § (1c) bekezdése szerint vezetett EESZT vénynyilvántartásban (a továbbiakban: EESZT vénynyilvántartás)" szövegrész helyébe az "az EESZT vénynyilvántartásban" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere