128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. március 8-án[1]

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/A. §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra vagy

b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)

ba) 20. §-a, 20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra vagy

bb) 23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra

fennálló jogosultságot 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 2021. április 7-ig eső naptári napokra folyósítani kell.

(2) Az (1) bekezdés alapján fenntartott jogosultság esetén más, az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv. 42/G. § (3) bekezdés f) pontja szerinti esetben,

b) a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik a Cst. 20/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával.

2. §[2] A gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján 2021. március 8-án fennálló jogosultság, valamint a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján 2021. március 8-án fennálló jogosultság esetében 2021. április 7-ig nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2021. április 8-ig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. április 8-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.03.28.

[2] Módosította a 155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.03.28.