161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. és 172/B. §-át az uniós központi kezelésű előirányzatok tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti, a 2021. március havi adatszolgáltatás tekintetében nem terheli, és a Magyar Államkincstár ezen adatszolgáltatás tekintetében befizetési kötelezettséget nem állapíthat meg.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

4. § (1) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a Kormány közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését vagy állagának javítását eredményező építési beruházások megvalósítását, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési beruházási támogatások nyújtását határozatban olyan módon támogatja, hogy azok teljes vagy részbeni fedezetének biztosítása a Beruházási Alap megnevezéssel - központi kezelésű előirányzatként - létrehozott tartalék (a továbbiakban: Beruházási Alap) terhére történik, az Áht. 36. § (1)-(4c) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a beruházásra vagy a támogatásra a Kormány egyedi határozatában adott felhatalmazás alapján vállalható kötelezettség."

(2) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Kormány által adott felhatalmazás kiterjedhet a Beruházási Alappal érintett beruházásokhoz közvetlenül szükséges ingatlanszerzésre is."

(3) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti beruházások és beruházási támogatások, e beruházások előkészítésének, továbbá a (3a) bekezdés szerinti ingatlanszerzés teljes vagy részbeni fedezetének biztosítása érdekében a Beruházási Alap terhére az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre az előkészítéshez szükséges kötelezettségvállalás, a beruházás vagy támogatás, továbbá az ingatlanszerzés érdekében vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében."

(4) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján történt kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53/A. § (2) bekezdését kell alkalmazni."

(5) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Beruházási Alap terhére történő forrásbiztosítási folyamat részletes szabályait, így különösen a forrás igénylésének rendjét, a forrásigény indokoltságának megalapozására irányuló követelményeket, a forrásbiztosítási folyamat lépéseit és határidőit az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott eljárásrend tartalmazza, amelyről elektronikus úton tájékoztatja az érintett szervezeteket."

5. § Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "Áht. 108. § (1) bekezdése" szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök