163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "közigazgatási" szövegrész helyébe a "közigazgatási vagy pénzügyi" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök