172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Tvt. 51. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése során a miniszter beszerzi az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.

7/B. § A barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról szóló miniszteri rendelet szerinti kutatási terv, kutatási jelentés, megvalósulási dokumentáció, valamint az engedélyezési tervdokumentáció benyújtását aláírva, elektronikus úton, pdf-formátumban kell teljesíteni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök