392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott hatósági nyilvántartás az Országos Barlangnyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás), amelynek vezetése a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.

(2) A Nyilvántartás - a minősített, illetve a Nyilvántartásban szereplő személyes adatok kivételével - közhiteles.

2. § A Nyilvántartás

a) a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján védett, illetve a Tvt. 24. § (2) bekezdése alapján fokozottan védetté nyilvánított barlang,

b) a Tvt. 48. § (2) bekezdése alapján védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított mesterséges üreg (a továbbiakban: védett mesterséges üreg)

adatait tartalmazza.

3. § (1) A Nyilvántartás a barlangra vonatkozó, az 1. melléklet szerinti

a) alapadatokból,

b) az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletekből

áll.

(2) A Nyilvántartásban szereplő bejegyzések, valamint a barlangok állapotának dokumentálása és a barlangokra vonatkozó intézkedések megalapozása érdekében a miniszter gyűjti:

a) a fokozottan védett vagy megkülönböztetett védelmet igénylő, illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok természeti állapotfelvételét és kezelési tervét;

b) a jogszabályon alapuló vagy hatósági engedélyben előírt bejelentések, tervek, szabályzatok, jelentések dokumentumait;

c) az 1:1000 méretaránynál részletesebb térképeket (dokumentációt);

d) a fotódokumentációt;

e) a természetvédelmi intézkedésekhez, hatósági eljárásokhoz szükséges szakmai-tudományos adatokat, a barlangra vonatkozó szakirodalmi munkákat vagy ezek jegyzékét;

f) mindazon adatokat, illetve azok alapjául szolgáló dokumentumokat, tárgyakat, amelyeknek megőrzése természetvédelmi szempontból indokolt.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok és dokumentumok nem képezik a Nyilvántartás részét.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természeti állapotfelvételt és kezelési tervet a fokozottan védett vagy megkülönböztetett védelmet igénylő, illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangokról a barlang bejáratának fekvése szerint illetékes nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság) kell elkészítenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti természeti állapotfelvételt első alkalommal

a) a barlang fokozottan védetté nyilvánítását kimondó jogszabály hatálybalépését követő 90. napon,

b) a megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok esetében ennek a ténynek - az igazgatóság vagy a miniszter által történt - megállapítását követő egy éven,

c) a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok esetében a veszélyeztetettség tényének - amelynek fennállásáról az igazgatóság a tudomására jutást követő 8 napon belül köteles meggyőződni - az igazgatóság által történt megállapítását követő 30 napon

belül kell elkészíteni.

(3) Az igazgatóság a természeti állapotfelvételt és a kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévente felülvizsgálja.

(4) A 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatok felvételéről a barlang vagyonkezelője gondoskodik.

(5) A területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság és az igazgatóság az alapadatok, valamint az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletek vonatkozásában a miniszter részére adatszolgáltatásra köteles, ha újonnan feltáruló barlangról vagy meglévő barlang adataiban történő változásról szerez tudomást.

5. § (1) A Nyilvántartást kézi és számítógépes nyilvántartási rendszerben is vezetni kell.

(2) A Nyilvántartásba történő bejegyzés során fel kell tüntetni a bejegyzés időpontját, a bejegyző személy nevét és - a számítógépes nyilvántartás kivételével - aláírását.

6. § (1) A Nyilvántartás alapadataiba új adatot bejegyezni, továbbá bejegyzett adatot módosítani, törölni kizárólag hivatalból lehet.

(2) Ha az adat bejegyzésére, módosítására, törlésére jogszabály vagy jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozat alapulvételével kerül sor, a Nyilvántartásba az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl be kell jegyezni az annak alapjául szolgáló jogszabály számát, hatálybalépésének időpontját, vagy a jogerős határozatot kiadó bíróság vagy a végleges határozatot hozó hatóság nevét, a határozat számát és jogerőre emelkedésének (véglegessé válásának) időpontját.

(3) A barlang - e rendelet alapján nyilvántartott - adataiban bekövetkezett ingatlan-nyilvántartási adatváltozásról az ingatlanügyi hatóság a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szóló határozat egy példányának megküldésével értesíti a minisztert.

(4) A Nyilvántartás alapadataihoz kapcsolódó mellékletek tekintetében az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a dokumentumok valóságtartalmáért azok kiállítója tartozik helytállni.

(5)[1] A Nyilvántartásba be kell jegyezni valamennyi, a Tvt. 51. § (1) és (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozó adatot.

7. § (1) A Nyilvántartás adataiba - a minősített, illetve a személyes adat kivételével - a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) kijelölt kormánytisztviselőjének jelenlétében bárki betekinthet, tartalmáról feljegyzést készíthet.

(2) A Nyilvántartásból való adatszolgáltatás kérelemre történik, amely a Nyilvántartás adatait tartalmazó nyomtatvány vagy másolat kiállítására irányulhat. A Minisztérium a másolatot vagy nyomtatványt hitelesítési és érvényességi záradékkal látja el.

7/A. §[2] A Tvt. 51. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése során a miniszter beszerzi az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.

7/B. §[3] A barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról szóló miniszteri rendelet szerinti kutatási terv, kutatási jelentés, megvalósulási dokumentáció, valamint az engedélyezési tervdokumentáció benyújtását aláírva, elektronikus úton, pdf-formátumban kell teljesíteni.

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Országos Barlangnyilvántartás alapadatai és az ehhez kapcsolódó mellékletek

1. Alapadatok

1.1. Azonosító adatok:

a) a barlang nyilvántartási (kataszteri) száma,

b) a barlang neve,

c) a barlangbejárat(ok) EOV koordinátái,

d) a barlangbejárat(ok) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i).

1.2. Közigazgatási adatok:

a) a barlang bejárata(i) szerinti vármegye neve,[4]

b) a barlang bejárata(i) szerinti település(ek) neve,

c) a barlanggal kapcsolatos hatósági ügyekben illetékes természetvédelmi hatóság neve, címe.

1.3. Védettségre vonatkozó adatok:

a) a védetté nyilvánítás ténye és indoka [kizárólag a Tvt. 48. § (2) bekezdése szerinti védett mesterséges üreg esetén],

b) a barlang fokozottan védetté nyilvánításának ténye, az erről szóló jogszabály címe és száma, továbbá a fokozottan védetté nyilvánítás indoka,

c) a barlangszakasz gyógybarlanggá nyilvánításának ténye és az erről szóló határozat száma,

d) a barlang régészeti-őslénytani védettségének ténye és az erről szóló jogszabály vagy határozat száma.

1.4. Felszíni területre vonatkozó adatok:

a) a barlang horizontális és vertikális felszín alatti kiterjedése,

b) a barlang felszíni területe,

c) a barlang felszíni területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i),

d) a barlang felszíni terület védettségének ténye, az erről szóló jogszabály címe, száma,

e) barlang természetvédelmi oltalom alatt nem álló felszíni területére vonatkozó korlátozások, az erről szóló jogszabály vagy határozat száma, tartalma.

1.5. Kezelési adatok:

a) a barlang vagyonkezelőjének neve, címe [kivéve a Tvt. 48. § (2) bekezdése szerinti védett mesterséges üreg esetén],

b) a barlang természetvédelmi kezelését ellátó szerv neve, címe,

c) a barlang látogathatóságának feltételei,

d) a barlang lezárásának ténye és indoka,

e) a barlang kiépítésének ténye, jellege és kiterjedése,

f) a barlang hasznosításának ténye, jellege, az erről szóló határozat száma, az engedély jogosultjának a neve, címe (székhelye) és az engedély érvényességi ideje,

g) a barlang kutatásának ténye, jellege, az erről szóló határozat(ok) száma, az engedély(ek) jogosultjának a neve, címe (székhelye) és az engedély(ek) érvényességi ideje.

2. Mellékletek

2.1. az alapadatokat alátámasztó dokumentumok,

2.2. a barlangok bejáratát jelölő 1:10 000 topográfiai térképek,

2.3. a barlangok felszín alatti kiterjedését ábrázoló 1:1000-4000 méretarányú térképek.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[2] Beiktatta a 172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.10.

[3] Beiktatta a 172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.10.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 266. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére