205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m), q), sz) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a települési önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatványhoz csatolni kell

a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,

b) a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

c) a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül."

(2) A Gyer. 65. §-a a következő (1b)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A formanyomtatvány A) és B) lapból áll. Az A) lap a rendszeres kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, a B) lap a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához kapcsolódó adatokat, nyilatkozatokat tartalmazza.

(1c) A formanyomtatvány A) lapja tartalmazza

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatait,

b) a rendszeres kedvezményre jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat,

c) - családba fogadó gyámul kirendelt kérelmező esetén - a rendszeres kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat,

d) a jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához kapcsolódó nyilatkozatot és a gyermekétkeztetést biztosító intézmény adatait és

e) a nyilatkozatot a kérelmező, továbbá a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó ingatlanvagyonával, egyéb vagyontárgyai - különösen a gépjárműve - értékével kapcsolatosan.

(1d) A formanyomtatvány B) lapja tartalmazza

a) a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, családba fogadó gyám esetén a szülő, gyám iskolai végzettségére vonatkozó nyilatkozatot és

b) a gyermek bölcsődei ellátását, gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézményére, szolgáltatójára, nevelési-oktatási intézményére, felsőoktatási intézményére vonatkozó nyilatkozatot."

2. § A Gyer. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév augusztus 5-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév november 5-éig

a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül - a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve - értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás összegéről. Az értesítésben külön kell feltüntetni a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatásban részesülő kiskorúak és nagykorúak számát, valamint a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatásban részesülő kiskorúak és nagykorúak számát, továbbá a támogatás összegét."

3. § A Gyer. 68/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzat jegyzője minden hónap 10-éig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül - a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve - értesíti az Igazgatóságot a kiegészítő pénzbeli ellátásban részesülők számáról, az ellátás összegéről, az e jogcím alapján igényelhető előleg összegéről, valamint a tárgyhónapban történt visszafizetésről. A tárgyév december hónapjában előleg nem igényelhető."

4. § A Gyer. 68/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat jegyzője

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 10-éig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 10-éig

a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül - a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve - értesíti az Igazgatóságot a Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése alapján megállapított pótlék összegéről és a pótlékban részesülők számáról."

5. § A Gyer. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatait,

b) a gondozó családban élő gyermeket érintően a gyermek által látogatott oktatási intézmény nevét és címét,

c) a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy személyazonosító adatait és a munkáltatójára vonatkozó adatot,

d) a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági döntés adatait,

e) a gyermektartásdíj megelőlegezésére jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat és azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák és

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn a Gyvt. 22. § (5) és (6) bekezdése szerinti kizáró ok."

6. § (1) A Gyer. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás iránti kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszti elő. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza

a) a kérelmező fiatal felnőtt Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatait,

b) az otthonteremtési támogatásra jogosító feltételek fennállására vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat, így különösen a nevelésbe vétel megszűnésével kapcsolatos adatokat, az utógondozással kapcsolatos adatokat és nyilatkozatokat, valamint a támogatás felhasználási céljával kapcsolatos nyilatkozatot és

c) a fiatal felnőtt nyilatkozatait a támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek, így különösen a pénzfelhasználási terv szükségessége, a gyámhivatal által bejegyzett elidegenítési tilalom, a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele következményeinek tudomásul vételéről."

(2) A Gyer. 77. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pénzfelhasználási tervet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A pénzfelhasználási terv tartalmazza

a) a kérelmező fiatal felnőtt személyazonosító adatait,

b) az igénybe vehető otthonteremtési támogatás összegét,

c) a támogatás tervezett felhasználását, a támogatás céljának megfelelően részletezve,

d) a járulékos költségeket és

e) a megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi forrásokat részletezve."

7. § (1) A Gyer. 83/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a 65. § (1)-(1d) bekezdése szerinti formanyomtatványon kell benyújtani

a) a formanyomtatvány A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban,

b) a formanyomtatvány A) lapjának a Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazó részének és a formanyomtatvány B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll."

(2) A Gyer. 83/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények felmérése a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatvány szerinti környezettanulmány alapján történik. A formanyomtatványt a kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a települési önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatvány tartalmazza

a) a vizsgált ingatlanban életvitelszerűen élők nevére, születési idejére, rokoni, illetve egyéb kapcsolatukra vonatkozó adatot,

b) a lakásra vonatkozó adatokat, így különösen a lakáshasználat jogcímét, az ingatlan típusát, tulajdoni formáját, komfortfokozatát, alapterületét és beosztását, fűtési módját, az igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat, a lakás jellemzőinek leírását, továbbá a család életterére, lakókörnyezetére vonatkozó adatokat, beleértve a gyermek lakókörnyezetében található veszélyforrásokat is és

c) a gyermek ellátására, lakókörülményeire vonatkozó adatokat."

(3) A Gyer. 83/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatát, a határozat véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatásul megküldi annak a bölcsődei ellátást, gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézménynek, szolgáltatónak, nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek bölcsődei ellátásban, Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásban részesül, vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, illetve tanoda esetében megállapodással rendelkezik."

8. § (1) A Gyer. 119. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gondozási díj összegét és a fizetési kötelezettséget a gyámhivatal évente felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz a gyámhivatal beszerzi a gondozási díj fizetésére kötelezettnek a jövedelemnyilatkozatát és a környezettanulmányt. A jövedelemnyilatkozatot a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a gondozási díj fizetésére kötelezett és a vele a nyilatkozat benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók Gyvt. 138. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatait."

(2) A Gyer. 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gondozási díjfizetésére kötelezett jövedelemnyilatkozatához mellékelni kell az abban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás és a fogyatékossági támogatás igazolását."

9. § A Gyer. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 199/C. §-sal egészül ki:

"199/C. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 83/A. § (2) bekezdés c) pontjában a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített környezettanulmányra vonatkozó szabályt, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja, 91/K. §-a és 91/L. § (4) bekezdése szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az időpontig a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 84. § (2) bekezdés b) pontjában, 91/K. §-ában és 91/L. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint is el lehet járni.

(2) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti eljárásban a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében 2021. július 1-jét követően is el kell fogadni a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmányt."

10. § A Gyer.

a) 65. § (2) bekezdésében a "formanyomtatványon" szövegrészek helyébe a "rendszeresített formanyomtatványon" szöveg,

b) 65/A. § a) pontjában a "3. számú melléklet A) lapja "II. Jövedelmi adatok" 4-6. pontja szerinti" szövegrész helyébe a "jövedelmi adatai tekintetében a" szöveg,

c) 66. § (4) bekezdésében a "3. számú melléklet A) lap "I. Személyi adatok" pont 3. alpontja" szövegrész helyébe a "65. § (1c) bekezdés a) pontja" szöveg,

d) 67/A. § (2) bekezdésében a "3. számú melléklet" szövegrész helyébe a "65. § (1)-(1d) bekezdése" szöveg,

e) 68. § (3) bekezdésében a "4. számú melléklet" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés" szöveg és az "a (2) bekezdés szerinti adatokat" szövegrész helyébe az "az adatokat" szöveg,

f) 68/D. § (2) bekezdésében az "5. számú melléklet" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés" szöveg,

g) 68/E. § (3) bekezdésében a "6. számú melléklet" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés" szöveg,

h) 69. § (7) bekezdésében a "8. számú melléklet "I. Személyi adatok" pont 2. és 3. alpontja" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés a) pontja" szöveg,

i) 69/A. § a) pontjában a "8. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4-6. sora szerinti" szövegrész helyébe a "jövedelmi adatai tekintetében a" szöveg,

j) 83/A. § (2) bekezdés c) pontjában a "3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti" szövegrész helyébe a "(2a) bekezdés szerinti környezettanulmány vagy a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített" szöveg,

k) 84. § (2) bekezdés b) pontjában a "felvett" szövegrész helyébe a "felvett, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített" szöveg,

l) 89. § (1) bekezdésében a "véglegessé válását" szövegrész helyébe a "közlését" szöveg,

m) 91/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "javaslatának" szövegrész helyébe az " , a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített javaslatának" szöveg, valamint a "kitöltött, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti" szövegrész helyébe az "a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített" szöveg,

n) 91/K. § (2) bekezdésében a "kitöltött, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti" szövegrész helyébe az "a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített" szöveg,

o) 91/K. § (3) bekezdésében a "vezetett adatlapokba" szövegrész helyébe a "vezetett adatlapokba, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló dokumentumokba" szöveg,

p) 91/L. § (4) bekezdésében a "felvett azon adatlapokat" szövegrész helyébe a "felvett azon adatlapokat, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló azon dokumentumokat," szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 69. § (4) bekezdés a) pontja,

b) 77. § (2) bekezdésében a " , 16. számú melléklet szerinti" szövegrész,

c) 178. §-a,

d) 185. §-a,

e) 193. §-a,

f) 195. §-a,

g) 197. §-a,

h) 3-8., 15. és 16. számú melléklete.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

12. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtók a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag tizenöt napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor a gyermek egészségügyi adatait a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által e célra rendszeresített formanyomtatvány szerinti Egészségügyi lapon kérik be a gyermek háziorvosától. A formanyomtatványt a kormányzati portálon és a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a) pont aa), af) és ah) alpontja, b) pont bd) alpontja és c) pont cf) alpontja szerinti adatokat."

13. § (1) Az Ar. 11/M. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A GYVR a finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton - külön adatigénylés nélkül - napi rendszerességgel adatot szolgáltat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára]

"h) veszélyeztetett gyermek esetén a jelzésről, önkéntes megkeresés esetén, ha az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, a gyermek és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,"

(2) Az Ar. 11/M. § (1) bekezdése a következő i)-o) ponttal egészül ki:

[A GYVR a finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton - külön adatigénylés nélkül - napi rendszerességgel adatot szolgáltat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára]

"i) - ha a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás alapján történik a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása - a gyermek és az ellátást igénylő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

j) - ha a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás, valamint cselekvési és intézkedési terv alapján a család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatást nyújt - a gyermek, illetve az ellátást igénylő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

k) - az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel kivételével - a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor a gyermek személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a hatósági döntés véglegessé válásának időpontjáról, a döntés megszüntetéséig a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

l) - az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel kivételével - gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén az ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, a véglegessé válás időpontjáról és a döntést hozó szerv megnevezéséről,

m) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor a gyermek személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

n) gyermekek átmeneti gondozása esetén az ellátást igénybe vevő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, ellátási helyére vonatkozó adatokról, ha az ellátás külső férőhelyen történik, az arra vonatkozó adatról, valamint az ellátás igénybevételének és igénylésének napjáról,

o) az a)-n) pont szerinti adatokban bekövetkező változásokról."

(3) Az Ar. 11/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A GYVR törzsadat alrendszerében rögzített (1) bekezdés szerinti adatok

a) a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltató vezetőjének, a család és gyermekjóléti központ esetmenedzserének, asszisztensének,

b) a gyermek vagy fiatal felnőtt gyermekvédelmi szakellátását biztosító szolgáltató vezetőjének (a továbbiakban: gondozási hely vezetője)

jóváhagyásával adhatóak át az igénybevevői nyilvántartás számára."

14. § (1) Az Ar. 11/O. § (1) bekezdése a következő i)-o) ponttal egészül ki:

(A GYVR-ben történő adatrögzítésért, valamint az adatok hiteles szolgáltatásáért)

"i) az egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás esetén a fenntartó által kijelölt családsegítő,

j) a család- és gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,

k) a család- és gyermekjóléti központ intézményvezetője,

1) az önálló helyettes szülőt működtető gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,

m) a helyettes szülői hálózat intézményvezetője,

n) a gyermekek átmeneti otthona intézményvezetője és

o) a családok átmeneti otthona intézményvezetője"

(felel.)

(2) Az Ar. 11/O. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GYVR-hez történő hozzáférés érdekében - a Központ honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatványának kitöltésével -)

"a) az (1) bekezdés a) és i)-o) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény, a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó fenntartója,"

(ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt jelöl ki.)

(3) Az Ar. 11/O. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központ - a honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatvány beküldését követően - jóváhagyja)

"b) a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója e-képviselőjének,"

(regisztrációját.)

(4) Az Ar. 11/O. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Több család- és gyermekjóléti központot működtető fenntartó esetében a (6) bekezdés szerinti szervezeti egység a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba székhelyként bejegyzett engedélyese, ennek hiányában a fenntartó által kijelölt, a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba telephelyként bejegyezett család- és gyermekjóléti központ engedélyese."

15. § Az Ar. 11/P. §-a a következő (8)-(34) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a gyermek veszélyeztetettségéről szóló jelzés vagy önkéntes jelentkezés esetén a gyermekről a Gyvt. 139. § (3a) bekezdése szerinti adatokat a GYVR törzsadat alrendszerében rögzíti, ha a gyermek adatai előzmény nélküliek a GYVR-ben.

(9) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a jelzés vagy az önkéntes jelentkezés adatait a GYVR tervező és értékelő alrendszerében legkésőbb a jelzést vagy jelentkezést követő hét napon belül rögzíti, valamint feltölti a jelzésről szóló dokumentumot és az önkéntes jelentkezésről szóló feljegyzést a GYVR dokumentumtárába.

(10) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a jelzést tevő irányába tett visszajelzés adatait az első interjútól számított tizenöt napon belül rögzíti, és a visszajelzést tartalmazó dokumentumot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(11) A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője a megállapodás adatait a megállapodás megkötésétől számított öt napon belül rögzíti a GYVR-ben, a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a rögzítéstől számított öt napon belül jóváhagyja azt.

(12) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó a 11. § szerinti Egészségügyi lapot annak beérkezésétől számított öt napon belül feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(13) Ha a család problémája előreláthatólag hosszabb távú esetkezelést igényel, a család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat a GYVR törzsadat alrendszerében rögzíti. A családsegítő a környezettanulmányt, valamint a cselekvési és intézkedési tervet az együttműködési megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül, a helyzetértékelést pedig ezek alapján félévente vagy szükség szerint a GYVR tervező és értékelő alrendszerében készíti el. Ha a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó gyermekvédelmi gondoskodás alá tartozó hatósági intézkedést kezdeményez, vagy arra javaslatot tesz, azt a szakmai vezető véglegesíti.

(14) A Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított hét napon belül

a) gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló veszélyeztetett gyermek esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője,

b) gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetében - kizárólag a gyermek szülőjének lakcímadataiban történő változás vonatkozásában -, a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere

rögzíti a GYVR törzsadat alrendszerében.

(15) A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatok rögzítésével, valamint a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a környezettanulmány, a cselekvési és intézkedési terv, valamint a helyzetértékelés véglegesítésével

a) kezdeményezi - az ideiglenes hatályú elhelyezés kivételével - a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételét, vagy

b) javaslatot tesz a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.

(16) A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a család- és gyermekjóléti szolgálat által rögzített, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését javaslatával kiegészíti, és azt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője öt napon belül véglegesíti.

(17) Hatósági megkeresés esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátására köteles munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben. A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául szolgáló hatósági döntés adatait rögzíti, és a döntést tartalmazó okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(18) Előzménnyel nem rendelkező ügyek esetében a környezettanulmányt és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését tizenöt napon belül - a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére - a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vagy a család- és gyermekjóléti központ vezetője véglegesíti.

(19) Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében a hazagondozás céljából készített környezettanulmányt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti. Ha a környezettanulmányra nem a hazagondozás céljából van szükség, azt a (18) bekezdés szerint kell véglegesíteni.

(20) Ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője az ideiglenes hatályú döntésről való értesüléstől számított harminc napon belül véglegesíti a környezettanulmányt és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését. A (16) bekezdés szerinti javaslatot a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül.

(21) A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani a környezettanulmányt, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

(22) A család- és gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésről szóló döntést - a kézhezvételétől számított legkésőbb öt napon belül - feltölti a GYVR dokumentumtárába. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek esetében a hatósági döntés kézhezvételének dátumát kell rögzíteni.

(23) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője a védelembe vételről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(24) Az esetmenedzser a családi, egyéni gondozási-nevelési tervet a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a védelembevételi határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül elkészíti, amelyet a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője véglegesít.

(25) A gondozási-nevelési tervet továbbítani kell

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével minden olyan szerv, személy részére, akire nézve a gondozásinevelési terv feladatot tartalmaz,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban kereste meg a család- és gyermekjóléti központot.

(26) Az esetmenedzser a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a védelembe vételt elrendelő határozatban kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt tíz nappal,

b) a gyámhivatal megkeresését követő tizenöt napon belül vagy

c) a soron kívüli felülvizsgálat kezdeményezésekor

készíti el, amit a család- és gyermekjóléti központ vezetője véglegesít.

(27) A helyzetértékelést a család- és gyermekjóléti központ vezetője megküldi a pártfogói felügyelő szolgálat részére, ha a gyámhivatal megelőző pártfogást rendelt el.

(28) A család- és gyermekjóléti központ vezetője a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezése érdekében a nevelésbe vételről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(29) A család- és gyermekjóléti központ vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezését a nevelésbe vétel tárgyában hozott határozatról való értesítést követő harminc napon belül és

b) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezésének módosítását a nevelésbe vétel felülvizsgálata tárgyában hozott határozat véglegessé válását követő harminc napon belül

véglegesíti.

(30) A család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe vett gyermek helyzetértékelését

a) félévente,

b) a soron kívüli gyámhatósági felülvizsgálat kezdeményezésekor vagy

c) a gyámhatósági felülvizsgálatot megelőzően, a gyámhivatali felkéréstől számított tizenöt napon belül

véglegesíti.

(31) Az átmeneti gondozást nyújtónak az ellátást újonnan igénybe vevő személyes adatait és az ellátás kezdetének időpontját legkésőbb az ellátás kezdetét követő hét napon belül, az ellátás végének időpontját az ellátás utolsó napját követő három napon belül rögzítenie kell a GYVR törzsadat alrendszerében. Az átmeneti gondozást nyújtó intézmény vezetőjének az ellátás kezdetének időpontját tíz napon belül, az ellátás végének időpontját három napon belül kell jóváhagynia.

(32) A helyettes szülői hálózat szakmai vezetője és a gyermekek átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) az ellátott gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét elhelyezés esetén az elhelyezést követő harminc napon belül és

b) - gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel esetén - a helyzetértékelést az átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül

véglegesíti.

(33) A családok átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) az ellátott gyermekre vonatkozóan az egyéni gondozási-nevelési tervet, valamint az ellátott családra, válsághelyzetben lévő várandós anyára vagy a bántalmazott felnőttre a családgondozási lapot az elhelyezést követő harminc napon belül,

b) - a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel esetén - a helyzetértékelést az átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül

véglegesíti.

(34) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az illetékessége megváltozására vonatkozó tényt - az arra okot adó körülményről történő értesülést követően - legkésőbb öt napon belül rögzíti a GYVR-ben. Az újonnan illetékessé váló család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben történő rögzítését követően legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjét, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben."

16. § Az Ar. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § (1) A Központ 2021. július 1-jén áttölti a GYVR-be - az időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével -a 2021. június 23-án a gyermekjóléti szolgáltatásban megállapodás alapján vagy hatósági határozattal ellátott gyermekeknek, valamint a gyermekek átmeneti gondozását igénybe vevőknek a 2021. június 23-án az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatait.

(2) Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11., 11/M., 11/O. és 11/P. § szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az időpontig a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos adatlaprendszer tovább alkalmazható."

17. § Az Ar. 11/K. § (1) bekezdésében a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "minisztert" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az Ar.

a) 1. §-ában az "a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító szervek és személyek," szövegrész,

b) 1/A. alcím címe,

c) 1. számú melléklet IX. számú adatlapja,

d) 2. számú melléklete.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdésében az "a kezelő szerv" szövegrész helyébe az "az SZGYF" szöveg lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 8/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A gyermekjóléti szolgáltatásnak a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerbe (a továbbiakban: GYVR) rögzítendő szolgáltatásai, a gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekvédelmi szakellátások esetén - a 4-8. §-ban foglaltaktól eltérően - a Gyvt. szerinti adatok rögzítése és az időszakos jelentés úgy történik, hogy a GYVR a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ar.) foglaltak szerint elektronikus úton, napi rendszerességgel adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartás részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében

a) gyermekjóléti szolgáltatás esetén az egyszemélyes szolgálat családsegítőjét, a család- és gyermekjóléti szolgálat vezetőjét, illetve a család- és gyermekjóléti központ vezetőjét, esetmenedzserét és asszisztensét,

b) gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményvezetőt,

c) gyermekvédelmi szakellátások esetén az Ar. szerinti gondozási hely vezetőjét

adatszolgáltató munkatársnak kell kijelölni. Az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatok helyességének figyelemmel kísérése érdekében további adatszolgáltató munkatársak is kijelölhetők."

21. § Az Nyr. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozása esetén

a) 2021. június 30-áig az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint,

b) 2021. július 1-jétől a Módr.-rel megállapított 8/A. §-ban foglalt rendelkezések szerint

kell adatot szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba."

22. § Az Nyr.

a) 2. § (1) bekezdésében a "8. §-ban" szövegrész helyébe a "8/A. §-ban" szöveg,

b) 8/A. § (3) bekezdésében a "Gyermekvédelmi szakellátások" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék