278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"8. alapfeladataihoz kapcsolódóan teljes körű hazai és nemzetközi értékesítési, valamint marketing- és kommunikációs tevékenységet végez, szoros kapcsolatot tartva a szakmai és kormányzati, nem kormányzati szervezetekkel, valamint piacfejlesztési tevékenységet folytat, értékesítési platformokat dolgoz ki a turisztikai kínálat értékesítésére, továbbá működteti és irányítja a nemzetközi turisztikai képviselet hálózatot,"

(2) Az R1. 5. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"13. statisztikai adatok és nemzetközi turisztikai technológiai trendek alapján elemzi a hazai és nemzetközi turizmus, a szállodaipar és a vendéglátás folyamatait,"

(3) Az R1. 5. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"29. gondoskodik a rendezvénykoordinációs feladatok ellátásáról, működteti a szakmai testület munkáját segítő Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot; egyes, a fenti célok, stratégiai szempontok szerint kiemelt rendezvények, rendezvénysorozatok, évadok megszervezését saját hatáskörben tervezi és valósítja meg, továbbá gondoskodik a hatáskörébe utalt rendezvények teljes körű lebonyolításáról,"

(4) Az R1. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"33. a 8., 15. és 24. pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs tevékenységéhez és az egyes nemzeti rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó feladatait egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el,"

2. § Az R1. 5. § (1) bekezdése a következő 35-42. ponttal egészül ki:

(A turisztikai ügynökség)

"35. észrevételeket, javaslatokat tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére,

36. figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést és a szállodaipari, valamint a vendéglátást érintő fontosabb folyamatokat,

37. elemzi a turisztikai területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez, és javaslatokat dolgoz ki,

38. figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép kulturális öröksége turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

39. figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép épített öröksége turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

40. vizsgálja és elemzi Magyarország természeti értékei turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

41. nyomon követi a közlekedési ágazat infrastrukturális fejlesztéseit, és a turisztikai szempontok érvényesülése érdekében javaslatokat dolgoz ki,

42. figyelemmel kíséri és vizsgálja a gasztroturizmus folyamatait, e körben szakmai anyagokat készít, és javaslatokat dolgoz ki."

3. § Hatályát veszti az R1. 5. § (1) bekezdés 31. pontja.

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

4. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;"

(2) Az R2. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas eszköz;"

(3) Az R2. 2. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. adatküldő modul: a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított, a szálláshelykezelő szoftver részeként működő olyan informatikai programrész, amely titkosítja és továbbítja a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat a tárhely részére."

5. § Az R2. 14/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával - az adatküldő modul közreműködésével - elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként továbbítja a tárhely részére.

(2) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját a turisztikai tárhelyszolgáltató elektronikus felületén közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(4) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver megfelelő működéséről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert a tárhellyel való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverek listáját az elektronikus felületén közzéteszi.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A turisztikai tárhelyszolgáltató az adatküldő modul implementációs paramétereit az elektronikus felületen közzéteszi.

(7) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.

(8) Az adatküldő modult a turisztikai tárhelyszolgáltató díjmentesen biztosítja a szálláshelykezelő szoftver fejlesztők részére.

(9) Ha az okmányolvasó a személyazonosság igazolására alkalmas okmány adatai mellett az okmányról képi adatot is rögzít, a szálláshelykezelő szoftver az okmány képi adatát - a (2) bekezdés szerinti adatoknak a szálláshelykezelő szoftverbe történő rögzítését követően - haladéktalanul törli."

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék