280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § g)-i) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt.vhr.) 2. § (2) bekezdése a következő 9-14. ponttal egészül ki:

(A miniszter az ország honvédelméért, valamint a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében)

"9. irányítja a katonai és a katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti felkészülést és a kibertér műveleti feladatok végrehajtását,

10. irányítja a honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint előkészíti az ezzel kapcsolatos szabályozókat,

11. irányítja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatokat,

12. irányítja a hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenálló képességre és védelemre, valamint a polgári felkészültségre vonatkozó feladatokat,

13. irányítja a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi ágazati feladatait,

14. irányítja a Nemzeti Katonai Stratégia és - a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben - a Nemzeti Biztonsági Stratégia előkészítését."

(2) A Hvt.vhr. 2. § (3) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:

(A miniszter a Honvédség irányításáért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében)

"6. - a Magyar Honvédség parancsnoka felterjesztése alapján, az e rendeletben meghatározott szakmai irányítást gyakorló vezetőjének egyetértése mellett - jóváhagyja a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerinti speciális irányításban érintett katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát."

2. § A Hvt.vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A honvédelmi államtitkár

1. irányítja a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelmének felkészítésére, az ország területének védelmi célú előkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi védelmi igazgatási szervek, az Országgyűlési Őrség és a Hvt. szerint az egyéb honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatokra történő felkészítését, a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtását és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtását,

2. irányítja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok koordinálását, a szükséges infrastruktúra, valamint a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere követelményeinek meghatározását,

3. irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, valamint a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,

4. felelős a NATO, az Európai Unió válságkezelésben érintett felső szintű politikai szervei, valamint a regionális védelmi együttműködés keretében szervezett stratégiai szintű biztonságpolitikai-katonai válságkezelési gyakorlatain történő magyar részvétel szakmai előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának koordinálásáért,

5. irányítja a miniszter felelősségi körét érintő védelempolitikai feladatokat,

6. irányítja a honvédelmi szervezetek kapcsolattartását - a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével - a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel, a tárca két- és a többoldalú nemzetközi együttműködését, a nemzetközi válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,

7. irányítja a Honvédség és a külföldi fegyveres erők következő évre tervezett csapatmozgásai jegyzékének előkészítését,

8. irányítja a katonai pályára irányítással összefüggő feladatokban együttműködő felsőoktatási, szakképző és köznevelési intézmények e tevékenységének elősegítésével kapcsolatos feladatokat,

9. irányítja az ifjúságpolitika, az esélyegyenlőség és a honvédelmi nevelés programja honvédelmi ágazatot érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

10. irányítja a nemzeti felsőoktatás honvédelmet érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

11. irányítja a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását, felelős - a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével - a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény fenntartói irányításáért, a katonai szakképesítések Honvédséget érintő felső szintű feladatok irányításáért,

12. irányítja a honvédelmi ágazati képzés - ideértve a nyelvképzés - felső szintű feladatainak végrehajtását,

13. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai döntés-előkészítési folyamatokba,

14. irányítja a NATO védelmi tervezési folyamatában és az Európai Unió védelmi képességfejlesztési folyamatában való magyar részvételt, biztosítja a nemzeti védelmi tervezés számára a védelempolitikai iránymutatást,

15. irányítja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek honvédelmi ágazati válságkezelő rendszerének kialakítását, működtetését és a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatainak végrehajtását,

16. végzi a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek közvetlen támogatói, kulturális és rekreációs, protokoll, delegációs és rendezvényszervezési, valamint objektumüzemeltetési feladatainak ellátását végző honvédségi szervezet e feladat ellátásával érintett szervezeti egységeinek a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerinti irányítását,

17. végzi a NATO és az Európai Unió Katonai Bizottságánál, munkacsoportjainál, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a regionális védelmi együttműködési és egyéb felső szintű nemzetközi szervezetek bizottságainál és testületeinél képviseletet ellátó honvédelmi szervezeteknek a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerinti irányítását,

18. irányítja a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének honvédelmi szervezeteket érintő feladatait,

19. irányítja a gondoskodási körbe tartozók ellátásával kapcsolatos stratégiai feladatokat,

20. felelős az ágazati humánerőforrás-stratégia meghatározásáért, ennek keretei között irányítja a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel - így különösen az életpálya menedzsmenttel, a személyi állomány összetételének és létszámarányának meghatározásával, foglalkoztatásával, az illetmény- és a juttatási, valamint az elismerési és az ösztönzési rendszerrel, a toborzással, a tartalékos rendszerrel, a rekreációval, a rekonverzióval, a szociális és kegyeleti támogatással, valamint a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok ellátásával - összefüggő felsőszintű feladatok végrehajtását,

21. irányítja a honvédelmi összekötők és a honvédelmi referensek szakmai tevékenységét, felkészítését."

3. § A Hvt.vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A közigazgatási államtitkár

1. irányítja az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és repülőesemények szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok végzését,

2. irányítja az állami célú légiközlekedéssel - különösen a katonai légiforgalmi irányító és légiforgalmi tájékoztató szolgálatokkal, valamint a repülésbiztonsággal - összefüggő honvédelmi ágazati döntések előkészítését,

3. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével koordinálja a honvédelmi szervezeteket érintő minősített adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának rendjét,

4. felel a minisztériumnál és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezeteknél az épületekbe történő belépés és elhelyezés rendjének szabályozásáért, továbbá kidolgozza a humán szakanyaggal történő beszerzési és gazdálkodási ellátás rendjét meghatározó szabályozást,

5. irányítja a honvédelmi szervezetek tűzvédelemmel, munkavédelemmel, környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos honvédelmi ágazati feladatai végrehajtását,

6. irányítja a területrendezés, a területfejlesztés, a településrendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi mederkezelés, a bányászati jelentés Honvédséget érintő egyeztetési és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,

7. irányítja a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel összefüggő - a miniszter feladat- és hatáskörét érintő - jogalkotási döntések előkészítését, együttműködve az érintett kormányzati szereplőkkel,

8. irányítja a honvédelmi szervezetek és a honvédelmi szervezetnek nem minősülő, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény jogi és jogi képviseleti feladatai végrehajtását,

9. irányítja a honvédelmi szervezetek adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó feladatai végrehajtását,

10. irányítja a miniszter törvényességi felügyeleti jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatok tervezését, szervezését és végrehajtását,

11. irányítja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek igazgatási és az ügyfélszolgálati feladatait,

12. irányítja a honvédelmi ágazati hatósági és szakhatósági feladatok tervezését és szervezését,

13. irányítja a honvédelmi szervezeteket érintő infrastrukturális és beruházási feladatok megvalósítását,

14. irányítja a honvédelmi ágazat vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással és lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységét,

15. irányítja a honvédelmi szervezetek gazdálkodási feladatainak végrehajtását, figyelemmel a 11. § (1) bekezdés 15. pontjában foglaltakra is,

16. gyakorolja a pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó szervezet tekintetében

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában,

b) az Áht. 9. § d) pontjában,

c) - a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével - az Áht. 9. § e) pontjában és d) az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket,

17. összehangolja a honvédelmi szervezetek - ide nem értve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot - európai uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatainak végrehajtását,

18. gyakorolja a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység tekintetében a Hvt. 45. § (1a) bekezdésében meghatározott irányítási feladatokat, ideértve a honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató irányítását és felügyeletét érintő tevékenységek jogi és igazgatási feladatának ellenőrzését,

19. felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért,

20. irányítja a kormányzati és ágazati stratégiai és gazdasági tervezés, valamint azok szervezésének felsőszintű feladatait, valamint a védelmi tervezés ágazati koordinációját, és biztosítja a NATO védelmi tervezési folyamatban és az Európai Unió képességfejlesztési folyamatában való magyar részvételhez szükséges védelemgazdasági álláspontot, adatokat,

21. előkészíti a honvédelmi ágazat létszámára, állományarányaira, felépítésére és felszerelésére vonatkozó kormányzati és országgyűlési döntéseket, javaslatokat,

22. irányítja a honvédelmi és haderőfejlesztési program monitoring feladatainak végrehajtását,

23. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai döntés-előkészítési folyamatokba."

4. § A Hvt.vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Honvédség parancsnoka - a 2. § (3) bekezdés 6. pontja kivételével - jóváhagyja a közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek, valamint a honvédségi szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át."

5. § A Hvt.vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka - a 2. § (3) bekezdés 6. pontja és a 11. § (2) bekezdése szerinti katonai szervezetek kivételével - jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át."

6. § A Hvt.vhr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A minisztériumnak a Kit. 3. § (3) bekezdés c) pontja szerinti politikai felsővezetője, a minisztériumnak a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezetője és a Magyar Honvédség parancsnoka szakterületükön szakmai felettesként, illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást gyakorolnak. Érintettség esetén a szakmai irányítási aktusaik tervezeteit kölcsönösen egyeztetik."

7. § A Hvt.vhr.

a) 2. § (2) bekezdés 2. pontjában a "Hvt. 37. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 37. § (3) bekezdésében" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés 7. pontjában a "kijelölt szakmai felsővezető útján biztosítja a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe az "a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az általa kijelölt szakmai felsővezetője útján biztosítja a minisztériumban" szöveg,

c) 10. § (4) bekezdésében, 8. alcím címében, 12. § (1) és (2) bekezdésében a "Parancsnokság" szövegrész helyébe a "Parancsnoksága" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés 19. pontjában a "köznevelési" szövegrész helyébe a "szakképző" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)" szövegrész helyébe az "Áht." szöveg,

f) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a "kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény" szövegrész helyébe a "Kit." szöveg,

g) 34. § (1) bekezdésében és 35. § (2) bekezdésében a "Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális" szövegrész helyébe a "Gondoskodási körbe tartozók" szöveg,

h) 35. § (1) bekezdésében a "törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális" szövegrész helyébe a "gondoskodási körbe tartozók" szöveg,

i) 36. §-ában a "Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe" szövegrész helyébe a "Gondoskodási körbe" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Hvt.vhr.

a) 5. §-a,

b) 5. alcíme,

c) 14. § (5) bekezdése.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére