409/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/F. § (8) és (9) bekezdését az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei - ide nem értve azt az esetet, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja - nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi értékét:

a) nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35 százalékát,

b) a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén

ba) a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési költségének 0,065 százalékát,

bb) a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési költségének 0,035 százalékát.

3. § A teljes felületű feltárás költségei - ide nem értve azt az esetet, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja - nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi értékét:

a) nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százalékát,

b) a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén

ba) a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési költségének 0,5 százalékát,

bb) a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési költségének 0,1 százalékát.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. § (1) A 2. §-t az e rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződések, illetve az ilyen szerződések alapján elkészítendő előzetes régészeti dokumentáció tekintetében kell alkalmazni.

(2) A 3. §-t az e rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződések és az azok alapján végzett teljes területű feltárás, vagy az ilyen szerződés hiányában vagy annak megkötését megelőzően megkezdett munkálatok tekintetében kell alkalmazni, ideértve azt az esetet is, ha az alapul szolgáló előzetes régészeti dokumentáció a teljes területű feltárásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően már elkészítésre és a beruházó részére átadásra került.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök