41/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. számú melléklet 11. pontjában meghatározott szolgáltatás beszerzése esetén e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni a következő szervezetek:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek,

b) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

c) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol."

2. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre. Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait az állami felsőoktatási intézmény nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontja szerinti felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységének keretében megvalósított közbeszerzései tekintetében."

3. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2m) bekezdéssel egészül ki:

"(2m) Az (1a) bekezdés szerinti szervezetek az 1. számú melléklet 11. pontjában meghatározott szolgáltatás beszerzése során abban az esetben kötelesek e rendelet szerint eljárni, ha olyan közbeszerzési eljáráshoz veszik igénybe a szolgáltatást, amelybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) 27. § (3) bekezdése alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező."

4. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. fejezete a következő 2/C. §-sal egészül ki:

"2/C. § A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal az 1. számú melléklet 11. pontjában meghatározott szolgáltatás beszerzése során - az 1. § (1a) bekezdésében, (2a)-(2c) bekezdésében és (2m) bekezdésében foglaltaktól eltérően - abban az esetben köteles e rendelet szerint eljárni, ha olyan közbeszerzési eljáráshoz veszi igénybe a szolgáltatást, amelybe a közbeszerzési törvény 27. § (3) bekezdés c) pontja alapján kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása."

5. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatás saját hatáskörben történő beszerzését - az (1) bekezdésben foglalt eseteken túl - a Kormány határozatával engedélyezheti."

6. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2021. (II. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR3.) hatálybalépését követően indított közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben az 1. § (2m) bekezdése szerinti esetben az intézmény az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatás beszerzésére köteles e rendelet szabályai szerint eljárni. Az intézmény köteles megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a MódR3. hatálybalépését megelőzően az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatás tárgyában kötött szerződéseit összhangba hozza az e rendelet szerinti kötelezettségeivel. Az intézmény nem köteles e rendeletet alkalmazni az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatásnak az 1. § (2m) bekezdése szerinti esetben történő igénybe vételére, ha arra a MódR3. hatálybalépését megelőzően kötött szerződés alapján kerül sor, feltéve, hogy már megindult az a közbeszerzési eljárás, amellyel összefüggésben az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatást igénybe veszi. Az intézmény nem köteles e rendeletet alkalmazni az 1. számú melléklet 11. pontja szerinti szolgáltatásnak az 1. § (2m) bekezdése szerinti esetben történő igénybe vételére abban az esetben sem, ha arra a MódR3. hatálybalépését megelőzően, uniós forrásból finanszírozott projekt keretében közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés alapján kerül sor."

7. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény)" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény" szöveg,

b) 3. § c) pontjában az "1. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "1. § (1) és (1a) bekezdése" szöveg

lép.

8. § (1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni)

"g) az a)-d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely

ga) az e rendelet szerinti központosított közbeszerzési vagy beszerzési rendszerhez való vagy

gb) valamely, e rendelet szerinti egy vagy több kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés vonatkozásában a

csatlakozást önként vállalja (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozó)."

(2) A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre."

(3) A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az érintett szervezet köteles a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint

a) az éves kommunikációs tervet és az éves szervezetfejlesztési tervet a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév január 15. napjáig, a 2. § (1) bekezdés c)-d) és ga) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév március 31. napjáig,

b) a beszerzési igényt a felmerülését követő 5 munkanapon belül,

c) a rendkívüli beszerzési igényt a beszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül

a Hivatal felé megküldeni.

(2) A 2. § (1) bekezdés e), f) és gb) pontja szerinti érintett szervezet nem köteles éves kommunikációs terv és éves szervezetfejlesztési terv benyújtására."

(4) Hatályát veszti a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet kizárólag az általa megjelölt kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés tekintetében csatlakozik a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe." szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 41/2021. (II. 2.) Korm. rendelethez

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a következő 11. ponttal egészül ki:

(A termék megnevezése)

"11. Járulékos közbeszerzési szolgáltatás, beleértve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló szolgáltatást"

Tartalomjegyzék