428/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az elnöki feladatkör társadalmi megbízatás keretében is ellátható, azzal, hogy ebben az esetben az elnök tiszteletdíjra nem jogosult."

2. § A Kr. 15. § (4) bekezdésében az "NHIT elnöke" szövegrész helyébe az "NHIT elnöke - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel -" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök