429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 346. § (1) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság először a 2021. október 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakról bocsátja - az Áfa tv. 257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalany kivételével - az Áfa tv. szerinti adóalany rendelkezésére az általános forgalmi adó bevallástervezetet az erre a célra biztosított elektronikus felületen.

(2) Az (1) bekezdéstől és az Áfa tv. 184. § (2) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság nem bocsátja az adóalany rendelkezésére a 2022. január 31-én vagy azt megelőzően végződő adómegállapítási időszakra vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:

a) az Áfa tv. 156. §-a szerinti engedéllyel rendelkező adóalany esetében a termékimport után fizetendő adó,

b) a termék importjához kapcsolódó, előzetesen felszámított adó.

(3) Azon adómegállapítási időszak tekintetében, amelyben az adóalany

a) állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztást kér,

b) az Áfa tv. 4/A. számú melléklet II., III. pontja vagy 6/C. számú melléklete szerinti nyilatkozatot tesz,

az adóalany először a 2022. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesítheti úgy az Áfa tv. 184. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét, hogy az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésére bocsátott bevallástervezetet a bevallás benyújtására előírt határidőig az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti, elfogadja, és a bevallást benyújtja.

(4) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. §-ától eltérően az az adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 184. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus felület alkalmazásával tesz eleget, első alkalommal a 2022. április 1. napját magában foglaló adómegállapítási időszak tekintetében benyújtott bevallásában rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.

(5) Az Áfa tv. 184. § (7) bekezdésétől eltérően az adóalany a 2022. július 1-jét megelőző időpontot magában foglaló adómegállapítási időszakról az (1) bekezdés szerinti elektronikus felületen benyújtott bevallásában szereplő adóalapot, adót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon helyesbítheti önellenőrzéssel.

(6) Az Áfa tv. 346. § (3) bekezdésétől eltérően, amennyiben az adóalany általános forgalmi adó bevallási gyakorisága a 2021. október 1-jei állapothoz képest 2021-ben módosul, az állami adó- és vámhatóság először a 2022. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakra vonatkozóan bocsátja az adóalany rendelkezésére az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti bevallástervezetet.

(7) Az állami adó- és vámhatóság az erre vonatkozó tájékoztatása alapján

a) a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja az ott meghatározott adatokat,

b) a (6) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja a bevallástervezetet.

(8) Az állami adó- és vámhatóság erre vonatkozó tájékoztatása alapján az adóalany

a) a (3) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesítheti bevallási kötelezettségét az Áfa tv. 184. § (3) bekezdése szerint,

b) a (4) bekezdésben meghatározottnál korábbi adómegállapítási időszakáról benyújtott bevallásában is rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére