43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak."

(2) Az R. 14. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

(5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra."

2. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani."

3. § Az R. 14. § (5) bekezdésében az "utólag" szövegrész helyébe a "támogatási előlegként" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök