451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság közreműködésére, illetve a szakhatósági állásfoglalásra e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában engedély: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (3) bekezdése szerinti engedély.

3. § (1) Ha a kérelmező olyan engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, amelyre a kérelem benyújtásának időpontjában engedéllyel (a továbbiakban: korábbi engedély) rendelkezik, és a kérelem a tevékenység korábbi engedély szerinti helyszínen vagy területi kiterjedés mellett történő végzésére irányul, az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság a kérelmet - választása szerint -

a) az Ákr., valamint az ügyre irányadó szabályok alapján, a szakhatóság bevonásával vagy

b) a korábbi engedély kiadása során figyelembe vett szakhatósági hozzájárulás (a továbbiakban: korábbi szakhatósági hozzájárulás) alapján, a szakhatóság bevonása nélkül

bírálja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás kiválasztása során a hatóság azt mérlegeli, hogy a korábbi szakhatósági hozzájárulás megadását követően a kérelem alapjául szolgáló tevékenység feltételei, az ügy egyéb tényállási elemei, továbbá a tevékenység folytatásának anyagi jogi feltételei nem változtak-e meg a szakhatósági hozzájárulást lényegesen befolyásoló mértékben.

(3) A kérelem nem bírálható el a korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján, ha a kérelemben foglalt tevékenység alapján az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:

a) az élet, a testi épség és az egészség védelme,

b) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,

c) a közbiztonság vagy

d) más nyomós közérdek.

(4) E rendelet nem alkalmazható, ha a szakhatósági hozzájárulás tárgya környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízügyi, földvédelmi, kulturális örökségvédelmi, nemzetbiztonsági, terrorkockázati, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, továbbá légiközlekedéssel, honvédelmi érdekkel vagy állami támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos szakkérdés.

4. § A kérelem korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján történő elbírálásának okát a hatóság döntésében külön indokolni köteles.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha a veszélyhelyzet az e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint választott eljárás során szűnik meg, az eljárást e rendelet szabályai szerint kell lezárni.

7. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök