46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet

a kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő rendeletek módosításáról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

1. § Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az iskola-egészségügyi feladatot ellátó védőnők szakmai irányítás támogatását a kollegiális védőnői mentorrendszeren keresztül az Országos Kórházi Főigazgatóság látja el.

(4) Az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai irányítás támogatásával létrehozott kollegiális védőnői mentorrendszer illetékességi területéhez tartozó iskola-egészségügyi feladatot ellátó védőnők kötelesek együttműködni az illetékes kollegiális védőnői mentorral."

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében a "közreműködésével" szövegrész helyébe az "együttműködésével" szöveg lép.

3. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosítása

3. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet] a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő rendelkezéseket a 9. számú melléklet tartalmazza."

4. § A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet az 1. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 46/2021. (X. 29.) EMMI rendelethez

"9. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez

A kollegiális védőnői mentorrendszer működése

1. Az Országos Kórházi Főigazgatóság a védőnői szolgálat értékeinek megőrzése mellett annak fejlesztése, korszerűbb egységes szakmai irányítás támogatásának, működésének elérése, a megelőző ellátásban és rendkívüli helyzetekben való szerepvállalás növelése és szakmai irányítás támogatása érdekében az állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató városi és megyei fekvőbeteg intézményekben kollegiális védőnői mentorrendszert működtet.

2. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai irányítás támogatásával létrehozott kollegiális védőnői mentorrendszer hatáskörébe tartozó védőnők kötelesek együttműködni az illetékes kollegiális védőnői mentorral.

3. A kollegiális védőnői mentor végzi az illetékességi területén működő védőnők tevékenységének szakmai irányítás támogatását az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai iránymutatásai alapján.

4. A kollegiális védőnői mentor illetékességi területe az adott járás/megye, munkahelye a megyei/városi kórház által biztosított védőnői mentor iroda. A védőnői mentor iroda működésének tárgyi feltételeit (infrastruktúráját, berendezését, informatikai és telekommunikációs eszközeit, területi munkához gépjárművet) az Országos Kórházi Főigazgatóság biztosítja.

5. Az Országos Kórházi Főigazgatóság a honlapján közzéteszi az illetékes egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató városi és megyei intézmények listáját, amelyekben kollegiális védőnői mentor működik. A megyei és városi kórházhoz tartozó kollegiális védőnői mentor munkáltatója a megyei kórházak főigazgatója.

6. A kollegiális védőnői mentor feladatai:

a) Mentorálási feladatok:

- szakmai program, munkaterv elkészítése a járásban dolgozó védőnői munka összehangolása, fejlesztése, a népegészségügyi feladatok ellátása,

- szakmai összehangolás a fenntartóval a védőnői körzetek kialakításában, körzethatár módosításában.

b) Szakmai irányítás támogatói feladatok:

- az illetékességi területhez tartozó védőnők munkájának összehangolása, támogatása, értékelése, az ellátás minőségének javítása,

- védőnők és az ellátottak közötti problémák, panaszok megoldásában közvetítés, segítségnyújtás,

- védőnői ellátás összeférhetetlenség miatti elutasítása esetén jelzés a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentor felé,

- védőnő-védőnő közötti és a védőnő más szakember közötti konfliktushelyzetben közvetítés, segítségnyújtás, szükség esetén jelzés az egészségügy irányításért felelős szerv felé,

- pályán való munkaterhelés feldolgozásában való segítés, kiégésprevenció,

- szakmai tanácsok, iránymutatás váratlan, rendkívüli helyzetekben,

- minimumfeltételek nyomon követése.

c) Kapcsolattartási feladatok:

- egyeztetés a védőnőkkel, a társszakmákkal (más szakmaterület kollegiális vezetőivel) a szakmai feladatok minél jobb minőségű ellátása érdekében,

- kapcsolattartás a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentorral, kórházvezetéssel.

d) Tájékoztatási feladatok:

- az egészségügy irányításért felelős szerv által meghatározott feladatok, iránymutatások továbbítása az illetékességi területén dolgozó védőnőknek,

- a védőnői tevékenységet érintő jogszabályok változásokról, dokumentáció változásáról, jelentési kötelezettségekről tájékoztatja az illetékességi területén dolgozó védőnőket.

e) Beszámolási feladatok:

- eleget tesz az előírt rendszeres (havi) és eseti beszámolási kötelezettségének a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentor felé és az egészségügy irányításért felelős szerv felé.

f) Nyilvántartási feladatok:

- nyilvántartást vezet az illetékességi területén dolgozó védőnőkről:

- név, e-mail-cím, telefonszám

- főállásban ellátott terület

munkáltató neve, címe: megye, járás, irányítószám, település, közterület neve, házszám munkahely/tanácsadó neve, címe: megye, járás, irányítószám, település, közterület neve, házszám

- helyettesítésben ellátott terület

munkáltató neve, címe: megye, járás, irányítószám, település, közterület neve, házszám munkahely/tanácsadó neve, címe: megye, járás, irányítószám, település, közterület neve, házszám,

- változás esetén jelenti az adatokat a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentor felé.

g) Képzéssel/továbbképzéssel kapcsolatos feladatok:

- egyeztetve a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentorral szakmai képzéseket és továbbképzéseket szervez,

- a támogatói feladatokat ellátó megyei intézményben működő kollegiális védőnői mentorral egyeztetve összehangolja a hallgatói gyakorlatokat.

h) Népegészségügyi feladatok:

- Védőnői Méhnyakszűrő Program megszervezése,

- egyéb szűrővizsgálatokra mozgósítás,

- Egészségfejlesztési Irodákkal együttműködés,

- országos anyatejgyűjtő hálózat kialakítása az Országos Gyermekegészségügyi Intézet együttműködésével,

- országos anyatejgyűjtés megszervezése,

- speciális szakmacsoportos továbbképzések szervezése,

- szakmai tanácsadás,

- in vitro fertilizációt végző központokkal kapcsolattartás."

Tartalomjegyzék