4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 145. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A szakszolgálat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbefogadni szándékozó személy pszichikai alkalmassági vizsgálata és lakóhelyének felkeresése során arról is tájékozódik, hogy az örökbefogadni szándékozó személy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Veresné Novák Katalin Éva s. k.,

családokért felelős tárca nélküli miniszter