550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 34/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 29/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre a 2021/2022-es tanév második félév zárását követően a 2022/2023-as tanév kezdetéig kizárólag az a hallgató jogosult, aki a 2021/2022-es tanév második félévének utolsó napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, azonban végbizonyítványt nem szerzett, és a hiteligénylés időpontjában a hallgatói jogviszonya nem szűnt meg."

2. § Az R. 29/A. § (5) bekezdésében a "2021. június 30." szövegrész helyébe a "2022. szeptember 30." szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök