573/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A képzési hitel felvételének feltétele, hogy a képzésben részt vevő

a) megfelel a 3. § (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pont bd) alpontjában foglalt feltételeknek,

b) megfelel a 3. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c) a hiteligénylés benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be,

d) büntetlen előéletű, és

e) személynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

(3) Képzési hitel akkor igényelhető, ha az igénylő a képzési hitel iránti kérelem benyújtását megelőző

a) két évben legalább 180 napig a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottként szerepel vagy szerepelt, illetve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül vagy minősült, keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik vagy tartozott, illetve

b) hat hónapban az Nftv. hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állt.

(4) A (3) bekezdés szerinti 180 napos jogosultsági időszak számítása során

a) a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani,

b) a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, amelynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

(6) A képzési hitel tekintetében a jogosultság feltételeit a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon kell igazolni."

2. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében a folyósításra a folyósítás időszakában havonta egyenlő részletekben az üzletszabályzatban meghatározott módon kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára.

(3) A 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében a folyósításra a folyósítás időszakában havonta egyenlő részletekben az üzletszabályzatban meghatározott módon kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára. Egymást követő modulokból álló képzés esetén ugyanarra a naptári hónapra csak egyhavi hitel vehető igénybe."

(2) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kötött felhasználású képzési hitel folyósítására a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés alapján igényelt kötött felhasználású képzési hitel folyósítására két részletben, az üzletszabályzatban meghatározott módon kerül sor a szakképző intézmény fizetési számlájára. A 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alapján igényelt kötött felhasználású képzési hitel esetében a hitel folyósítására két részletben, az üzletszabályzatban meghatározott módon kerül sor a felnőttképző fizetési számlájára. A fizetési számla számát a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli a Diákhitel szervezettel. A kötött felhasználású képzési hitel fel nem használt részét a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a fel nem használás okának felmerülését követően haladéktalanul a Diákhitel szervezet részére visszautalja. A visszautalt összeget a Diákhitel szervezet előtörlesztésként számolja el."

3. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A képzési hitel tekintetében a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállását a Diákhitel szervezet a szakképzés információs rendszerén, illetve a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül ellenőrzi. A jogviszony fennálltának ellenőrzéséhez a Diákhitel szervezet a képzésben részt vevőtől, a szakképző intézménytől és a felnőttképzőtől adatokat kérhet be a jogosultsági feltételek fennállásával, a képzéssel és a hitelfelvevő képzésben való részvételével összefüggésben."

4. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 13/A. Képzési hitel alcíme a következő 23/F. §-sal egészül ki:

"23/F. § (1) A Diákhitel szervezet a képzési hitel igény elbírálását vagy a képzési hitel folyósítását legfeljebb 30 napra felfüggeszti, ha a képzési hitel igénylésével vagy felvételével kapcsolatban felmerül a jóhiszeműség és tisztesség elve sérelmének gyanúja. A felfüggesztésről a Diákhitel szervezet a képzésben részt vevőt tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a Diákhitel szervezet tájékoztatást, adatot kérhet a képzésben részt vevőtől, a szakképző intézménytől, a felnőttképzőtől a jogosultsági feltételek fennállásával, a képzéssel és a hitelfelvevő képzésben való részvételével összefüggésben, vagy megkeresi a szakképző intézmény, felnőttképző felügyeletét ellátó szervet. Ha a felügyeleti szerv a megkeresést követően eljárást indít, az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama meghosszabbítható az eljárás lefolytatásának időtartamával. A meghosszabbításról a Diákhitel szervezet a képzésben részt vevőt tájékoztatja."

5. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/H. §-sal egészül ki:

"34/H. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 573/2021. (X. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 7.) megállapított 23/C. § (2) és (3) bekezdését a Mód R. 7. hatálybalépésekor már megkötött,

a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzési hitel szerződések esetében első alkalommal a Mód R. 7. hatálybalépését követő tanítási félévre kell alkalmazni,

b) a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési hitelek esetében, ha a képzésből a Mód R. 7. hatálybalépését követően több mint 6 hónap van hátra, a Mód R. 7. hatálybalépését követő azon hat hónap első napjától kell alkalmazni, amelyre a Mód R. 7. hatálybalépését megelőzően egyösszegű kifizetést választott a képzésben részt vevő.

(2) A Mód R. 7.-tel megállapított 23/F. §-ának a hitel folyósítása felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseit a Mód R. 7. hatálybalépésekor már megkötött képzési hitelszerződésekre is alkalmazni kell."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök