615/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó megrendezésével összefüggő eltérő veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapesten, 2021. november 29. napja és 2021. december 5. napja között megrendezendő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón (a továbbiakban: Expó) való részvétel céljából történő határátlépésre, az Expó rendezvényein való részvételre, valamint e rendezvények résztvevőire terjed ki.

(2) Az Expóra az (1) bekezdésben foglalt körben

a) a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] és

b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet]

rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott: az Expó szervezését és lebonyolítását végző, továbbá az ezekben közreműködő személy, ideértve a kiállító képviselőjét és a kiállító érdekében munkát végző vagy ebben közreműködő személyt is.

2. Az Expó rendezvényein való részvétellel összefüggésben a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettől eltérő utazási korlátozások

2. § (1) Az Expó rendezvényein való részvétel céljából érkező, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy - a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettől eltérően - abban az esetben is beléphet Magyarország területére, ha 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a vizsgálatról magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdés alapján az Expó rendezvényein való részvétel céljából beutazó személy az utazás célját a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kiállított, az Expóra szóló - papíralapú vagy elektronikus - hivatalos

a) meghívóval vagy

b) részvételi igazolással

igazolja.

(4) A jelen alcímben foglalt feltételek alapján történő beutazásra az Expó kezdő napját megelőző 48 órán belüli belépés esetében kerülhet sor. A jelen alcím alapján történt belépés esetében az Expó rendezvényeinek résztvevője az ország területét köteles az Expó záró napját követő 48 órán belül elhagyni.

3. Az Expó rendezvényein való részvétellel összefüggésben a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettől eltérő védelmi intézkedések

3. § (1) A 2. § alapján beutazó személy a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszerű magyarországi tartózkodásának időtartamában az Expó rendezvényein korlátozás nélkül részt vehet, ha az Expóra történő belépéskor a beutazása 2. § szerinti feltételeit magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó nem magyar állampolgár - ha nem tartozik a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. vagy 2/B. §-a hatálya alá - az Expó rendezvényein látogatóként vagy a minisztérium által meghívottként részt vehet, ha a belépéskor

a) 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálatról - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy 48 óránál nem régebbi antigén gyorstesztről kiállított magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, vagy

b) magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, de 180 nap még nem telt el.

(3) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. vagy 2/B. §-a szerinti igazolványra vagy igazolásra jogosult személyek látogatóként vagy a minisztérium által meghívottként a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt feltételekkel vehetnek részt az Expó rendezvényein.

4. § Az Expó rendezvényein a foglalkoztatott abban az esetben vehet részt, ha

a) védettségi igazolvánnyal rendelkezik,

b) digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3d) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti feltétel fennállását,

c) a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/B. §-a szerinti védettségi igazolást mutat fel, vagy

d) a 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal igazolja.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék