666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetre, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá"

2. § A Korm.r. 4. § a) pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

(A katonai egészségügyi államigazgatási szerv hatósági hatáskörében ellátja

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény)

"7. 6. § (1) bekezdés e) pontja,"

(szerinti feladatokat.)

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök