20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § a) és b) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja szerinti honvédségi szervezetre, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon a honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes munkahelyre és

c) azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a miniszter.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti, az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott tevékenységre.

(3) E rendelet rendelkezéseit a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eár.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

2. § A Kormány katonai egészségügyi államigazgatási szervként a minisztert jelöli ki.

2. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv együttműködése

3. § (1) A katonai egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésébe az országos tisztifőorvost is bevonja.

(2) A katonai egészségügyi államigazgatási szerv ellátja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontjában, 15. § (1)-(3b), (7), (8a), (9) bekezdésében, valamint 15/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal összefüggő ágazati feladatokat és egyidejűleg járványügyi adatokat szolgáltat az elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszer útján, továbbá elvégzi a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás-felügyeleti feladatokat.

(3) A katonai egészségügyi államigazgatási szerv a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6-8. §-a szerinti veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó bejelentési feladatokat az Országos Szakmai Információs Rendszeren keresztül teljesíti.

(4) A katonai egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi államigazgatási szervvel együttműködve látja el az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 73. §-a szerinti feladatokat.

(5) A katonai egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi államigazgatási szervvel együttműködve végzi az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatokat. A katonai egészégügyi államigazgatási szerv e hatáskörének gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos főállatorvos, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közreműködését kezdeményezheti.

3. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv hatósági feladatai

4. § A katonai egészségügyi államigazgatási szerv hatósági hatáskörében ellátja

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

1. 4. § (1) bekezdés b) és d), f), h), j), l), n), p), r) pontja,

2. 4. § (3) bekezdése,

3. 4. § (4) bekezdés b) és c) pontja,

4. 4. § (6) bekezdés a)-e) és g) pontja,

5. 4/B. § (1) és (3) bekezdése,

6. 4/C. § (2) bekezdése,

7.[2] 6. § (1) bekezdés e) pontja,

b) az Eütv.

1. 47. § (4) bekezdése,

2. 52. § (3) bekezdése,

3. 52/A. §-a,

4. 58. § (3), (5), (7)-(9) bekezdése,

5. 60. § (2) bekezdése,

6. 64. § (3) bekezdése,

7. 65. §-a,

8. 68. § (2) és (3) bekezdése,

9. 70/A. § (1) és (2) bekezdése,

10. 72. § (2) bekezdése,

11. 74. § (1) bekezdése,

12. 108. § (1) bekezdése,

13. 123. §-a,

c) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése, valamint 7. § (1) és (2) bekezdése,

d) a Kbtv.

1. 6-8. §-a,

2. 29. § (1) és (2) bekezdése,

3. 32. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

e) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. §-a és

f) a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése

szerinti feladatokat.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §[3]

7. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.11.01.

[2] Beiktatta a 666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.02.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék