687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ctv.) a kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Ha a Ctv. 118. § (3), (5) vagy (6) bekezdése alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésének és a cég ellen felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének van helye, a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a felszámolási eljárás megindításának kezdeményezéséről rendelkező végzésének meghozatala előtt a kényszertörlési eljárást felfüggeszti.

3. § (1) Ha a kényszertörlési eljárás megszüntetésére a céggel szembeni felszámolási eljárás megindítása miatt kerül sor, a cégbíróság az eltiltásról a felszámolási eljárás befejezését követően, egyéb cégügyként dönt. A Ctv. 9/C. §-a szerinti cégügyben a kezdő irat a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló végzése.

(2) A cégbíróság az eltiltásról a kényszertörlési eljárás iratai, különösen a törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata során keletkezett bizonyítási eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is lefolytathat.

4. § (1) A Ctv. 117/C. § (2) bekezdésétől eltérően, ha a cég a cégbíróság felé igazolja, hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást a céggel szemben megszünteti. E rendelkezés nem érinti a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

(2) Ha a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó cég 2022. június 30-ig a cégbíróság felé igazolja, hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást a céggel szemben megszünteti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

7. § (1) E rendeletet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal együtt - a hatálybalépése napján folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha a cégbíróság e rendelet hatálybalépése napjáig a Ctv. 118. §-a alapján már döntött a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a céggel szemben felszámolási eljárás kezdeményezéséről, a 2. § rendelkezését nem lehet alkalmazni, abban az esetben sem, ha a felszámolási eljárás e rendelet hatálybalépése napjáig még nem indult meg.

(3) A 4. § (1) bekezdésének alkalmazásában, ha a Ctv. 117/C. § (1) bekezdésében foglalt kérelem benyújtási határidő e rendelet hatálybalépése napján már letelt, vagy abból 30 napnál kevesebb idő van hátra, a Ctv. 117/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépése napjától számított 30 nappal meghosszabbodik.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök