Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet

az egyes pirotechnikai tevékenységek hatósági engedélyezésének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó különleges szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 98. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély iránti kérelmek elbírálására irányuló közigazgatási hatósági eljárás (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) során nincs szükség a pirotechnikusi bizonyítvány meglétének az igazolására abban az esetben, ha a kérelmező az e rendelet szerinti pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzését szabályszerű módon igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alapján meginduló engedélyezési eljárást a pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzésének az igazolása hiányában is úgy kell lefolytatni, mintha a kérelmet a kérelmező hiánytalanul nyújtotta volna be.

(3) Ha a pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzését a kérelmező legkésőbb 2021. december 18. napjáig a 3. §-ban meghatározott módon nem igazolja, a hatóság az engedélyezési eljárást megszünteti.

(4) E rendelet alkalmazásának nincs helye azon engedélyezési eljárások során, amikor a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben előírt képesítési követelményt a kérelmező pirotechnikusi bizonyítvánnyal igazolja.

2. § (1) Pirotechnikai eladói szaktanfolyamot

a) a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet, illetve

b) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) bekezdésében előírt bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő felnőttképző

szervezhet és bonyolíthat le.

(2) A pirotechnikai eladói szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés ismeretanyagát, valamint az ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményeket az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzése a 2. § (1) bekezdése szerinti személy vagy szervezet által az Fktv. 13/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiállított tanúsítvánnyal igazolható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány kizárólag az 1. mellékletben foglalt követelmények alapján sikeres vizsgát tett személy számára állítható ki.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. január 1-jéig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

6. § E rendeletet a hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő engedélyezési eljárások során is alkalmazni kell, azzal, hogy ilyen esetben az 1. § (2) bekezdésének az alkalmazása során az e rendelet hatálybalépését megelőzően megindult engedélyezési eljárás is az 1. § (1) bekezdése alapján meginduló engedélyezési eljárásnak minősül.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelethez

A pirotechnikai eladói szaktanfolyam ismeretanyaga és az ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelmények

1. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés

1.1. megnevezése: Pirotechnikai eladó

1.2. ágazat megnevezése: Vegyipar ágazat

1.3. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0711 Vegyipar

2. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatással és képzéssel megszerezhető szakismeret

2.1. megnevezése: Pirotechnikai eladó

2.2. szintjének besorolása

2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 2

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 2

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2

3. A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:

A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 98. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt kérelmezők esetében a pirotechnikusi bizonyítványt helyettesíti.

4. A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret birtokában ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

4.1. A pirotechnikai eladó a szabadon forgalmazható pirotechnikai termékek forgalmazási és ahhoz kapcsolódó tárolási tevékenységet végzi. Feladata olyan pirotechnikai termék bolti forgalmazása, amelyhez jogszabály pirotechnikus megjelölését írja elő, vagy az év végi kihelyezett "konténeres" forgalmazás és ahhoz kapcsolódó ideiglenes tárolás.

4.2. Értékesítési tevékenysége során a vevőket szakszerűen tájékoztatja a vásárolt pirotechnikai termékek használati módjáról és veszélyeiről.

4.3. A pirotechnikai termékeket a jogszabályoknak megfelelően tárolja és forgalmazza (azokat átveszi és kiadja), a pirotechnikai termékekről jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet.

5. A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretekhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:

A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretekhez szükséges képzési tartalom nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt.

6. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

6.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

6.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: nincs

6.4. Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

7. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (amennyiben a követelményrendszer modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

7.1. Minimális óraszám: 10

7.2. Maximális óraszám: 20

8. A követelmények leírása:

8.1. Nem modulszerű felépítés esetén:

ABCD
1.Készségek, képességIsmeretekElvárt viselkedésmódok, attitűdÖnállóság és felelősség mértéke
2.Pirotechnikai
termékeket elad,
azok veszélyeit eladás
során ismerteti.
Adminisztrálja
az eladási
tevékenységét, nyugtát
vagy számlát állít ki
az értékesített
termékről.
Ismeri a pirotechnikai
eszközök jellemzőit,
tulajdonságait.
Összefüggésében
látja a vevő igényének
megfelelően
a pirotechnikai termék
kiválasztásának
lehetőségeit.
Ismeri az értékesítési
tevékenység
adminisztrációs
feladatait.
Tiszteletben tartja
a pirotechnikai terméket
vásárlók igényeit, törekszik
a vásárlói igények legjobb
kielégítésére, szem előtt
tartja a biztonságos
használatot.
Törekszik a pontos,
naprakész adminisztrációra.
Pirotechnikai termékeket
önállóan értékesíti,
és/vagy irányítja,
valamint felügyeli
a segédszemélyzetet.
Felelősséget vállal
a szakszerű tájékoztatásért.
3.Értékesítési
tevékenysége során
a "nem szakember"
vevőket szakszerűen
tájékoztatja a vásárolt
pirotechnikai termékek
használati módjáról és
veszélyeiről.
Ismeri a pirotechnikai
eszközök használatának
veszélyeit. Ismeri és tudja
alkalmazni a hatékony
kommunikáció elemeit.
Szem előtt tartja
a pirotechnikai termékek
biztonságos használatát.
Kötelezőnek tartja
a "nem szakember"
vevőt szakszerűen és
teljeskörűen tájékoztatni
a pirotechnikai eszközök
működéséről, annak
veszélyeiről.
Felelősséget vállal
az értékesített termékről
adott tájékoztatás
szakszerűségéért,
a veszélyekre való
figyelemfelhívás
fontosságáért.
4.A pirotechnikai
termékeket a
jogszabályoknak
megfelelően tárolja és
forgalmazza (azokat
átveszi és kiadja),
a pirotechnikai
termékekről
jogszabályoknak
megfelelő
nyilvántartást vezet.
Ismeri a pirotechnikai
eszközök tárolására,
forgalmazására
vonatkozó előírásokat.
Érti és tudja
az elektronikus
nyilvántartás-vezetést.
Kötelezőnek tartja
a forgalmazás és a tárolás
biztonsági előírásainak
betartását, a pontos,
naprakész nyilvántartás
vezetését.
Önállóan tárol, bevételez,
kiad, nyilvántart
és/vagy irányítja,
valamint felügyeli
a segédszemélyzetet.

8.2. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen.

9. A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretek társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):

9.1. A pirotechnikai eladó feladata olyan pirotechnikai termék bolti forgalmazása, amelyhez jogszabály pirotechnikus megjelölését írja elő, vagy az év végi kihelyezett "konténeres" forgalmazás és ahhoz kapcsolódó ideiglenes tárolás.

9.2. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatásban és képzésben való részvétel jogszabályban előírt feltétel a pirotechnikai eladó tevékenység végzéséhez.

10. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatáshoz és képzéshez kapcsolódóan szervezett vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

10.1. A vizsgára bocsátás feltétele:

A szaktanfolyamon való részvételnek a képző intézmény általi írásbeli igazolása.

Egyéb feltételek: nincsenek

10.2. Írásbeli vizsga:

10.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai nyilvántartási feladatok

10.2.2. A vizsgatevékenység leírása:

Naprakész nyilvántartás készítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Pirotechnikai termékekről a termékenkénti és összesített nettó hatóanyag-tartalom feltüntetésével terméknyilvántartást készít.

10.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

10.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes vizsgán belül: 50%

10.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

10.2.5.1. Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

10.2.5.2. Számítással járó feladatrész (pl. nettó hatóanyagtartalom-számítás) esetén a több részből álló feladat megoldásánál akkor is megadható az adott részfeladatra a megfelelő pontszám, ha az előzőekben kapott, hibás eredménnyel számolt tovább a vizsgázó, és a hibás eredmény nem súlyos elvi hibából adódott.

10.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

10.3. Projektfeladat

10.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai termék eladása

10.3.2. A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

A vizsgázó egy kiválasztott pirotechnikai termék biztonságos működtetését és veszélyeit ismerteti olyan módon, amely alkalmas a "nem szakember" vevő felvilágosítására. Szakszerűen tájékoztatja a vevőt a vásárolt pirotechnikai termékek használati módjáról és veszélyeiről. Javaslatot tesz arra, hogy milyen környezetben biztonságos azt használni.

10.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc

10.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes vizsgán belül: 50%

10.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

AB
1.Értékelési szempontokRészpontok
2.Adott pirotechnikai termék biztonságos
működtetésének bemutatása, ismertetése
40
3.Adott pirotechnikai termék veszélyeinek
ismertetése
30
4.Adott pirotechnikai termék
felhasználásához ajánlott környezet
30
5.Projektfeladat összesen100

10.3.6. A vizsgatevékenység eredményességének feltételei:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

10.4. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

A projektfeladat vizsgatevékenységekhez pirotechnikai termék üzemeltetésére jogosult pirotechnikus jelenléte szükséges.

10.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: nincsenek.

10.6. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei:

A nyilvántartási és a termékeladási feladat elvégzése alól felmentést kap az a vizsgázó, aki PT I (Pirotechnikus I) szakképesítéssel rendelkezik.

10.7. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:

A vizsga során a vizsgázó jogszabálygyűjteményt és számológépet használhat.

10.8. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: nincsenek.

11. A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek: nincsenek.

Tartalomjegyzék