6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Több csoporttal működtetni kívánt bölcsőde, mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén

a) a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontjában az egy csoporttal működő szolgáltatóra, intézményre előírt létszámfeltételeket kell teljesíteni,

b) az a) pontban foglaltakon túli létszámfeltételeket valamennyi munkakörre vonatkozóan - a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontját követő egy évig - a működő csoportok számától függően kell teljesíteni,

c) az összes előírt létszámfeltételt - a működő csoportok számától függetlenül - a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontját követő egy év elteltével kell teljesíteni, és

d) az összes előírt létszámfeltétel teljesítését öt napon belül be kell jelenteni a működést engedélyező szervnek."

2. § Az Nmr. 51/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is alkalmaznak, és

a) sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,

b) egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hét gyermek,

c) két sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek,

d) három sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek,

e) kizárólag sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek

nevelhető, gondozható."

3. § Az Nmr. a következő 183. §-sal egészül ki:

"183. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról szóló 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 35. § (7) bekezdését és 51/F. § (3) bekezdését a 2021. szeptember 1-jéig véglegessé vált határozattal le nem zárt hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásba 2021. augusztus 31-én hét férőhellyel bejegyzett családi bölcsődében - a 39. §-ban foglaltaktól eltérően, a Módr3.-mal módosított 51/F. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatmódosítást követően - akkor is nevelhető, gondozható nyolc gyermek, ha a csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete nem éri el a 24 négyzetmétert, de meghaladja a 21 négyzetmétert. Ebben az esetben a férőhelyszám csökkentése nélkül a csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete nem csökkenthető."

4. § Az Nmr. 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Nmr. 39. §-ában a "hasznos" szövegrész helyébe a "bútorzat nélküli hasznos" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Veresné Novák Katalin Éva s. k.,

családokért felelős tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelethez

"11. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Jegyzék a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről

1. Általános rendelkezések

1.1. A gyermekek részére kialakított helyiségek akkor megfelelőek, ha - rendeltetésüktől függően - alapterületük lehetővé teszi a gyermekek egészséges, biztonságos körülmények közötti ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelelnek az építésügyi jogszabályoknak, valamint az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.

1.2. Az egyes helyiségeket a csoportlétszám figyelembevételével kell kialakítani. Az adott helyiségnek olyan méretűnek és berendezésűnek kell lennie, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igénye teljesíthető legyen.

1.3. A fűtés és a világítás megoldási módjáról, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító további eszközökről helyben, az építészeti adottságok és az adott intézmény szakmai programja alapján kell dönteni.

1.4. A gyermekek ellátásához szükséges eszközöknek és felszereléseknek biztonságosaknak, jó minőségűeknek, fertőtleníthetőeknek és az ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez igazodóaknak kell lenniük.

1.5. Az eszközöket és a felszereléseket az adott csoport vagy csoportok létszámának figyelembevételével kell beszerezni. Az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igénye teljesíthető legyen.

1.6. Ha vitatott, hogy az előírt eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak-e, a 4. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei módszertani szervezet véleményét kell írásban beszerezni. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató a véleményben foglaltakat köteles figyelembe venni.

1.7. A játszókertet úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.

1.8. Többcélú intézményen belül a bölcsődei játszókertet elkülönített részként kell kialakítani a bölcsődei csoportba felvett gyermekek számára. Munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében elfogadható a játszókert biztosítása a szolgáltatáson kívül, a gyermekek számára elérhető közelségben, a gyermekek biztonságos játéktevékenységét lehetővé tevő területen, így különösen játszótéren.

2. Helyiségek, játszókert, terasz

A kisgyermekellátást szolgáló helyiségek, a játszókert és a terasz jellemző adatait a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák az egyes ellátási formák különbözőségére tekintettel.

ABC
1.Helyiségek, játszókert, teraszMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.csoportszobagyermekcsoportonként 1
3.gyermekfürdőszobagyermekcsoportonként 1A férőhelyszám figyelembevételével
2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható.
Óvodán belül kialakított mini bölcsődében,
ha nem megoldható a 3 éven aluli gyermekek
számára a külön fürdőszoba biztosítása, akkor
az óvodások fürdőszobájában külön leválasztva
kialakítható csak a bölcsődések által használt rész:
WC, gyermekmosdó, zuhanytálca. Családi bölcsőde
esetében nem kell külön gyermekfürdőszobát
létrehozni.
4.gyermeköltözőgyermekcsoportonként 1A férőhelyszám figyelembevételével
2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható.
Önálló bölcsődében külön helyiséget kell
kialakítani. Óvodán belül kialakított mini
bölcsődében az óvodások által használt
helyiségben vagy folyosórészen is kialakítható
csak a bölcsődések által használt rész. Családi
bölcsőde esetében nem kell külön gyermeköltözőt
létrehozni.
5.akadálymentes mosdóbölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
6.takarítószer-raktár vagy
-szekrény
nevelési-gondozási
egységenként 1
Zárható helyiség vagy zárható szekrény.
7.tárolóhelyiséggyermekcsoportonként 1Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék,
egyéb eszköz tárolására nyújtson lehetőséget.
Az építészeti adottságok függvényében
folyosórészen, csoportszobában beépített
szekrényben vagy gyermeköltözőben kialakított
tárolási lehetőség is elfogadható. Mini bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében
nem kötelező.
8.játszókertgyermekcsoportonként 1Gyermekenként legalább 10 m2 alapterülettel.
Többcélú óvoda-bölcsőde intézményben
a másik korosztály kertrészétől elkülönítetten kell
kialakítani, biztosítva, hogy azt csak
a bölcsődéskorúak használhassák.
9.terasznevelési-gondozási
egységenként 1
Gyermekenként legalább 2 m2 alapterülettel.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
10.kültéri játéktárolónevelési-gondozási
egységenként 1
Nem kötelező, hogy fűtött legyen a tároló.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
11.vezetői irodabölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
12.felnőttöltöző, -mosdóbölcsődénként 1Többcélú intézmény vagy munkahelyi bölcsőde
esetében elfogadható a más munkaterületen
dolgozókkal közös öltözőhelyiség, ha egy épületen
belül van. Családi bölcsőde esetében nem
kötelező.
13.felnőtt-WC-helyiségbölcsődénként 1
14.felnőttétkezőbölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
15.melegítőkonyhabölcsődénként 1Ha az épület adottságai lehetővé teszik
a főzőkonyha kialakítását, akkor melegítőkonyhát
nem kell kialakítani.

3. A helyiségek, a játszókert és a terasz bútorzata, valamint egyéb berendezési tárgyai

Az e pontban foglalt táblázatban meghatározott eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó más eszközzel és felszereléssel.

ABC
1.Helyiségek, játszókertMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.Csoportszoba
3.bölcsődei fektetőgyermekenként 1 db
4.rácsos fa gyermekágy
matraccal
gyermekcsoportonként a gyermekek
életkora, járni tudása, létszáma és
fejlettségi szintje szerint szükséges
1 db/gyermek
A gyermekágy rácstávolsága
7 cm legyen.
5.gyermekszékgyermekenként 1 dbTámla nélküli, állítható ülőmagasságú
szék.
6.gyermekasztalgyermeklétszámhoz, korösszetételhez
igazodóan
Állítható magasságú, négyszemélyes
asztal, de hatszemélyes asztal is
elfogadható a 2 éves vagy annál
idősebbek csoportjában vagy
az azonos fejlettségi szintű
gyermekek esetében.
7.nyitott játéktároló polcgyermekcsoportonkéntA csoportszoba adottságainak
és a játékszerek mennyiségének
figyelembevételével.
8.zárható szekrénygyermekcsoportonként 1 db
9.kisgyermeknevelői asztalgyermekcsoportonként 1 dbMini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében nem
kötelező.
10.kisgyermeknevelői székfelnőtt létszám függvényében,
legalább 2 db
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében nem
kötelező.
11.gyermekheverő, szivacs,
padlópárnák
gyermekcsoportonként a létszám,
az életkor és az építészeti adottságok
figyelembevételével a puhasarok,
az elkülönülésre alkalmas
kuckó kialakításához szükséges
mennyiségben
12.tálalókocsigyermekcsoportonként 1 dbMunkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
13.Gyermekfürdőszoba
14.törülközőtartógyermekcsoportonként a létszámhoz
igazodva
Jellel és akasztóval ellátva,
a törölközők higiénikus tárolásának
lehetőségét biztosítva.
15.falitükörmosdókagylónként 1 dbFektetve 1 db állótükör
2 mosdókagylóhoz is elfogadott.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében
elegendő 1 mosdókagylóhoz 1 db.
16.állótükörfürdőszobánként 1 dbEgész alakot mutató, legalább
30 cm x 100 cm.
17.rekeszes fali polc,
fogmosópohár-tartó
gyermekcsoportonként 1 db,
a létszámhoz igazodó számú
pohártartóval ellátva
18.pelenkázóasztalcsoportonként 1 dbMini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében
elfogadható a mobil pelenkázóasztal.
19.Gyermeköltöző
20.gyermek-öltözőszekrénygyermeklétszám figyelembevételévelJellel ellátva, minden gyermek
számára szükséges biztosítani a saját
ruha- és cipőtárolás lehetőségét.
21.öltözőpad vagy szivacsgyermeklétszám figyelembevételévelMéretük feleljen meg a különböző
életkorú gyermekek öltözködési
igényeinek.
22.pelenkázóasztalöltözőnként 1 db, a csoportokban lévő
gyermekek fejlettségéhez igazodva
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében nem
kötelező.
23.Játszókert, terasz
24.kerti homokozónevelési-gondozási egységenként 1 dbKét gyermekcsoport számára
kialakított kertrészen 1 db biztosítása
elegendő. Mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde és családi bölcsőde
esetében elfogadható a mobil
homokozó is.
25.takaróhálóhomokozónként 1 dbA homokozó használaton kívüli
lefedéséhez szükséges biztosítani.
26.árnyékolószerkezetteraszonként, homokozónként, szükség
szerinti mennyiségben
Falra rögzített vagy mobil szerkezet.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében nem
kötelező.

"

Tartalomjegyzék