711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1)

a) 26. § (2) bekezdésében a "tevékenységet környezetvédelmi engedély" szövegrész helyébe a "tevékenységet környezetvédelmi vagy integrált építési és környezetvédelmi engedély" szöveg,

b) 26. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedély" szöveg,

c) 26. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyt" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyt" szöveg

lép.

2. § A KR1 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2) 13/B. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti egyeztetés lezárását követően a hálózati engedélyes 30 napon belül benyújtja az előzetes vélemények és az egyeztetés alapján javasolt nyomvonalra vonatkozó, 3. számú melléklet I. pontja szerinti nyomvonalkijelölési dokumentációt a Hatósághoz, amelyet a Hatóság megküld az (I) bekezdés szerinti érintetteknek. A nyomvonalkijelölési dokumentáció kézhezvételét követő I5 napon belül írásbeli véleményt ad]

"a) a nyomvonal kijelölési dokumentáció szerinti beruházás tekintetében a területi környezetvédelmi hatóság

aa) a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, ha a beruházás a Khvr. 1. számú melléklete körébe tartozik, vagy ha a Khvr. 3. számú melléklet körébe tartozik, és a beruházás megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, vagy

ab) a környezeti hatástanulmány szükségességének hiányában arról, hogy milyen egyéb engedélyeket tart szükségesnek,"

4. § A KR2 a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Az átviteli hálózati engedélyes a vezetékjogi engedélyt is magában foglaló, a VET 132/B. §-a szerinti integrált építési és környezetvédelmi engedély kiadását kérelmezheti, ha a vezetékjoggal érintett közcélú hálózat létesítése a Khvr. szerint környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles tevékenység. A hálózati engedélyes ebben az esetben a kérelmet a 14. § (1) bekezdése szerinti és a Khvr. 7. § (1) és (3) bekezdésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani.

(2) A Hatóság a hálózati engedélyes kérelme alapján az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében a Khvr. szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, amely során megfelelően alkalmazandóak a környezet- és természetvédelmi jogszabályok. A Hatóság az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás során országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként jár el.

(3) Az integrált építési és környezetvédelmi engedélynek tartalmaznia kell a 15. § (1) bekezdésében és a Khvr. 10. § (3)-(6a) bekezdésében foglaltakat. A Hatóság az integrált építési és környezetvédelmi engedélyt - a megvalósítási határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezést nem érintve - határozatlan időre adja ki."

5. § A KR2

a) 13/A. § (1) bekezdésében a "hatósági előkészítő eljárást" szövegrész helyébe a "hatósági előkészítő egyeztetést" szöveg,

b) 13/A. § (2) bekezdésében a "hatósági előkészítő eljárásra" szövegrész helyébe a "hatósági előkészítő egyeztetésre" szöveg

lép.

6. § A KR2 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR3) 9. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Kormány környezetvédelmi hatóságként)

"k) Budapest Főváros Kormányhivatalát"

(jelöli ki.)

8. § A KR3 a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a Kvt. 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben."

4. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Kormány a (2) bekezdés l) pontja körébe tartozó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti átviteli hálózattal kapcsolatos engedélyezési eljárásban országos illetékességű építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pont b) alpont bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]

"bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervekben rögzített módja, villamos légvezeték előzetes konzultációja esetén EOV-koordináta helyes (helyrajziszám-megjelölés nélküli) nyomvonala,"

2. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.6. Föld feletti vezetéknél 1:50 000 vagy ennél részletesebb térkép a nyomvonal EOV-koordináták, valamint GPS-koordináták szerinti feltüntetésével."

3. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 46/A-46/C. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
46/A.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék és
szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e,
vízbázis védőterületére,
védőidomára
jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e,
továbbá annak
elbírálása, hogy
a tevékenység az árvíz
és a jég levonulására,
a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden
esetben.
Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
46/B.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a tevékenység kapcsán
a felszíni és felszín
alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e.
Minden
esetben.
Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
46/C.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Az ipari baleseti
kockázatok tekintetében
a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
baleseteknek való
kitettségből eredő
várható hatások
elbírálása.
A természeti
katasztrófáknak való
kitettség tekintetében
annak elbírálása, hogy
a kérelem megfelelően
tartalmazza-e a telepítési
hely környezetében
feltárt kockázatokat és
azok várható hatásait.
Minden
esetben.
Hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
--

Tartalomjegyzék