721/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 14a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"14a. képzési hitel: a Diákhitel szervezet és a tanuló vagy a képzésben részt vevő személy közötti hitel- vagy kölcsönszerződés alapján az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amelyet a tanuló vagy a képzésben részt vevő személy a képzési díj finanszírozása érdekében vehet igénybe;"

2. § (1) A Rendelet 23/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Képzési hitelre az jogosult, aki

a) három hónapos képzési időt meghaladó

aa) szakmai oktatásra vagy szakmai képzésre a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképző intézménnyel létrejött tanulói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal vagy

ab) az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzésre vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatásra - amelynél a képzésben történő részvételhez legmagasabb iskolai végzettségként legalább középfokú végzettség szükséges - az Fktv. szerinti felnőttképzővel létrejött felnőttképzési jogviszonnyal

vagy

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre az Fktv. szerinti felnőttképzővel létrejött felnőttképzési jogviszonnyal

rendelkezik.

(2) Képzési hitel akkor igényelhető, ha a tanuló vagy a képzésben részt vevő személy

a) megfelel a 3. § (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pont bd) alpontjában foglalt feltételeknek, vagy ilyen személy családtagja,

b) megfelel a 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek,

c) a hitelkérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be,

d) büntetlen előéletű,

e) a hitelkérelem benyújtásakor nem rendelkezik

ea) hatályos, a Diákhitel szervezettel fennálló, azonos hitelcélú felhasználást biztosító képzési hitel- vagy kölcsönszerződéssel,

eb) korábban megszűnt hitel- vagy kölcsönszerződésből eredő hallgatói vagy képzési hiteltartozással,

ec) a 19. § (1) bekezdés f) pontja szerint elengedett tartozással és

ed) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozással,

f) a hitelkérelem benyújtását megelőző

fa) tizenkét hónapban a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint folyamatosan biztosítottként szerepelt, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősült, vagy kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy

fb) tizenkét hónapban folyamatosan köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt,

g) az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzésre vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatásra létrejött felnőttképzési jogviszony esetében rendelkezik a képzésben való részvételhez legmagasabb iskolai végzettségként előírt középfokú végzettséggel, és

h) - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés kivételével - a képzési díj legalább húsz százalékát a szakmai oktatást vagy a szakmai képzést megszervező szakképző intézmény vagy felnőttképző felé a hitelkérelem benyújtásakor megfizette."

(2) A Rendelet 23/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés f) pontja szerinti időszak számítása során a különböző, egymást követő időszakokat össze kell számítani, és azt folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van. E megszakítás időtartama az adott időszakba nem számít bele, továbbá annak számításakor a közfoglalkoztatás keretében fennálló jogviszony és az álláskeresési támogatás igénybevételének időtartama nem vehető figyelembe."

(3) A Rendelet 23/B. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Képzési hitel olyan szakképző intézménnyel vagy felnőttképzővel fennálló jogviszony alapján igényelhető és folyósítható, amely szakképző intézménnyel vagy felnőttképzővel a Diákhitel szervezet együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodás megkötését a Diákhitel szervezet megtagadja, ha a szakképző intézmény vagy a felnőttképző

a) - szakképző intézmény kivételével - nem rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel,

b) - szakképző intézmény kivételével - adózás előtti eredménye a hiteligénylést megelőző két év egyikében sem érte el legalább az egymillió forintot,

c) nem rendelkezik olyan honlappal, amely tartalmazza legalább az általa folytatott, képzési hitel igénybevételére jogosító szakmai oktatás vagy szakmai képzés megnevezését, az abba való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, időtartamát vagy képzési idejét, megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját, az egyes tananyagegységek tervezett időbeli ütemezését, a képzési díj mértékét, valamint a képzési hitel igénylésének módját és feltételeit,

d) nem rendelkezik legalább száz tanuló vagy képzésben részt vevő személy sikeresen befejezett szakmai oktatását vagy szakmai képzését igazoló referenciával,

e) nem vállal kötelezettséget arra, hogy az együttműködési megállapodás időtartama alatt folyamatosan biztosítja a hiteligénylés alapjául szolgáló szakmai oktatás szakmai program vagy szakmai képzés képzési program szerinti megvalósításának a Diákhitel szervezet vagy jogszabály alapján arra jogosult más szerv általi ellenőrzését, vagy

f) korábban kötött együttműködési megállapodását a Diákhitel szervezet azonnali hatállyal felmondta, és a felmondás óta két év nem telt el.

(8) A Diákhitel szervezet a (7) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha a szakképző intézmény vagy a felnőttképző

a) az együttműködési megállapodásban vállalt együttműködési, adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, vagy valótlan adatot szolgáltat,

b) a (7) bekezdés e) pontja szerinti ellenőrzést nem teszi lehetővé,

c) valótlan adatot szolgáltat a képzéssel és a hitelfelvevő jogviszonyával összefüggésben,

d) a szakképző intézménnyel vagy a felnőttképzővel szemben a 23/F. § (3) bekezdése szerint indított eljárásban

da) a szakképzési államigazgatási szerv a szakképző intézményt az Szkt. 24. § (3) bekezdése alapján a szakképző intézmények nyilvántartásából törölte,

db) a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzővel szemben az Fktv. 20. § (5) bekezdése szerinti szankciót alkalmazott,

dc) a fogyasztóvédelmi hatóság a szakképző intézménnyel vagy a felnőttképzővel szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés b)-d), g) vagy i) pontja szerinti szankciót alkalmazott, vagy

dd) a szakképző intézmény vagy a felnőttképző képviselőjének, alkalmazottjának, a tanulónak vagy a képzésben részt vevő személynek vagy a hiteligénylés során eljáró harmadik személynek büntetőjogi felelősségét bíróság jogerős ítélettel megállapította.

(9) A Diákhitel szervezet a 19. § (5) bekezdésében meghatározott eseteken kívül - ha annak alapján folyósítás még nem történt - a képzési hitelszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő képzését megszervező szakképző intézménnyel vagy felnőttképzővel kötött együttműködési megállapodást a (8) bekezdés alapján azonnali hatállyal felmondja."

3. § (1) A Rendelet 23/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képzési hitel a képzési díj megfizetésére

a) a szakképző intézmény által szervezett szakmai oktatáshoz, szakmai képzéshez kapcsolódóan tanulmányi évenként legfeljebb a képzési díj önerővel csökkentett részének tanulmányi évre vetített mértékéig,

b) a felnőttképző által szervezett szakmai képzéshez, részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan szakmai képzésenként vagy szakmai oktatásonként legfeljebb a képzési díj önerővel csökkentett mértékéig, de legfeljebb 500 000 forint összegben,

c) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén legfeljebb a képzési díj mértékéig

vehető fel."

(2) A Rendelet 23/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szakképző intézmény által szervezett szakmai oktatáshoz vagy szakmai képzéshez kapcsolódóan igényelt képzési hitel folyósítására két részletben, a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon kerül sor a szakképző intézmény fizetési számlájára. A felnőttképző által szervezett szakmai képzéshez vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan igényelt képzési hitel esetében a hitel folyósítására két részletben, a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon kerül sor a felnőttképző fizetési számlájára. A fizetési számla számát a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli a Diákhitel szervezettel. A képzési hitel fel nem használt részét a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a fel nem használás okának felmerülését követően haladéktalanul a Diákhitel szervezet részére visszautalja. A visszautalt összeget a Diákhitel szervezet előtörlesztésként számolja el."

4. § A Rendelet 23/D. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A szabad felhasználású képzési hitellel kapcsolatosan felmerülő azon hitelezési veszteségeket, amelyekre az érintett hitelszerződés engedményezésekor kapott vételár és a szabad felhasználású képzési hiteltermékre képzett kockázati céltartalék-állomány a felmerülés naptári negyedévében nem nyújt fedezetet, továbbá a kockázati prémiumból képződő bevételen felül szükséges további céltartalékképzés összegét az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés terhére naptári negyedévente a Diákhitel Központ számára megtéríti."

5. § (1) A Rendelet 23/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Diákhitel szervezet a képzési hitelre való jogosultság feltételeinek fennállását a jogosultsági feltételre vonatkozó adatot kezelő szerv közvetlen megkeresése útján ellenőrizheti."

(2) A Rendelet 23/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a Diákhitel szervezet tájékoztatást, adatot kérhet a tanulótól vagy a képzésben részt vevő személytől, a szakképző intézménytől és a felnőttképzőtől a jogosultsági feltételek fennállásával, a szakmai oktatással, illetve a szakmai képzéssel és a hitelfelvevő abban való részvételével összefüggésben, vagy megkeresheti a szakképző intézmény vagy a felnőttképző alapítóját, fenntartóját, tulajdonosát vagy nyilvántartásba vételére jogosult szervet. A felfüggesztés időtartama meghosszabbodik az eljárás időtartamával, ha a szakképzési államigazgatási szerv a szakképző intézménnyel, vagy a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzővel szemben hatósági eljárást indít, továbbá ha a Diákhitel szervezet, a szakképzési államigazgatási szerv vagy a felnőttképzési államigazgatási szerv a szakképző intézménnyel vagy a felnőttképzővel szemben fogyasztóvédelmi eljárást, valamint ha a szakképző intézmény vagy felnőttképző által meghirdetett képzésre igényelt hitelszerződésekkel kapcsolatosan büntetőeljárást kezdeményez. A meghosszabbításról a Diákhitel szervezet a tanulót vagy a képzésben részt vevő személyt tájékoztatja."

6. § A Rendelet a következő 34/I. §-sal egészül ki:

"34/I. § A képzési hitelnek a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 721/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 8.) megállapított szabályait a Mód R. 8. hatálybalépésekor folyamatban lévő és el nem bírált hitelkérelem tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelvagy kölcsönszerződés hatálybalépésének feltétele a 23/B. § (7) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás megkötése. A Mód R. 8. hatálybalépésekor már megkötött szabad felhasználású képzési hitelszerződésekre azok megszűnéséig e rendeletnek a Mód R. 8. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

7. § A Rendelet

a) 9. §-ában az "a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény" szövegrész helyébe az "a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.)" szöveg,

b) 23/B. § (5) bekezdésében az "A (3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A (2) bekezdés f) pontjában" szöveg,

c) 23/C. § (8) bekezdésében a "képzési idővel" szövegrész helyébe a "szakmai oktatás időtartamával, illetve a szakmai képzés képzési idejével" szöveg,

d) 23/D. § (1) bekezdésében a "képzési hitelek" szövegrész helyébe a "képzési hitel" szöveg,

e) 23/D. § (3) bekezdés a) pontjában a "23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben" szövegrész helyébe a "szakképző intézmény által szervezett szakmai oktatáshoz vagy szakmai képzéshez kapcsolódóan igényelt képzési hitel esetében" szöveg,

f) 23/E. §-ában a "képzési hitelek" szövegrész helyébe a "képzési hitel" szöveg,

g) 23/F. § (1) bekezdésében a "képzésben részt vevőt" szövegrész helyébe a "tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt" szöveg,

h) 24. §-ában az "a "diákhitel" és" szövegrész helyébe az "a "diákhitel", a "képzési hitel" és" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 23/B. § (1) és (2) bekezdése,

b) 23/B. § (3) bekezdése,

c) 23/B. § (4) és (5) bekezdése,

d) 23/C. § (1)-(4) bekezdése,

e) 23/C. § (6) bekezdésében a "kötött felhasználású" szövegrész,

f) 23/D. § (1) bekezdésében az "a szabad felhasználású képzési hitel esetén a szabad felhasználású hallgatói hitel, a kötött felhasználású képzési hitel esetén" szövegrész,

g) 23/E. §-ában a "szabad és kötött felhasználású" szövegrész,

h) 23/F. § (2) bekezdése,

i) 24. §-ában az "az Art., az Avt. és" szövegrész.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § a), c) és h) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök