737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 63/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek, valamint a köziratok védelmére irányuló hatósági eljárás alapján központi szolgáltató igénybevételére kötelezett szervek központi irattárazásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatokat - a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a központi szolgáltató látja el a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a központi szolgáltató között létrejött közszolgálati szerződés Portfólió táblázatának feladatai és díjszabása alapján."

2. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 34. § (6) bekezdésében a "63/A. § (1) bekezdése szerinti központi szolgáltató" szövegrész helyébe a "Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató)" szöveg,

b) 63/A. § (3) bekezdésében a "köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszterrel" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. § (7a) bekezdés nyitó szövegrészében a "63/A. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész.

2. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat

a) 5. pont 1. alpont c) pontja és 2. alpontja szerinti sorában az "Országos Műszaki" szövegrész helyébe a "Magyar Műszaki és Közlekedési" szöveg,

b) 5. pont 1. alpont i) pontja és 2. alpontja szerinti sorában a "Magyar Országos" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére