2021. évi LXXV. törvény

a pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról

1. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

1. § (1) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. §-a a következő (6) és (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel, céljaival közvetlenül összefüggő és azt nem veszélyeztető gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, elkülönített számviteli nyilvántartás alapján.

(6a) E törvény alkalmazásában gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve

a) az adomány (ajándék) elfogadását,

b) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,

c) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását."

(2) A Pmtv. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítése mellett az alapítványt a számviteli szabályok megfelelő alkalmazásának kötelezettsége terheli. Az alapítványra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. alcíme szerinti beszámolási szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

2. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdéstől eltérően a pártalapítvány vonatkozásában külön törvény elrendelheti e törvény alkalmazását."

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék