10/2022. (III. 3.) AM rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A csomagoláson, címkén, valamint a reklámokban a csecsemőtápszer készítésére való alkalmasságra utaló szavak, jelzők és szimbólumok akkor használhatóak, ha a palackozott természetes ásványvízen szerepel a "Csecsemőtápszer készítésére alkalmas" megjelölés."

2. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

"15. § Ez a rendelet

a) a természetes ásványvizek jegyzékének, koncentrációs határértékeinek és címkézési követelményeinek, valamint a természetes ásványvizek és forrásvizek ózonnal dúsított levegővel való kezelésére vonatkozó feltételeknek a megállapításáról szóló, 2003. május 16-i 2003/40/EK bizottsági irányelvnek,

b) a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

16. § E rendelet 8. § (5) bekezdése és 5. számú melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

3. § Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 3. § (8) bekezdésében az "Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 3. § (9) bekezdésében az "a Földművelésügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szöveg,

c) 3. számú melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpont nyitó szövegrészében a "minőségi" szövegrész helyébe a "mennyiségi" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 10/2022. (III. 3.) AM rendelethez

"5. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez

A természetes ásványvízre vonatkozó állítások és az állítások alkalmazásának feltételei

AB
1.ÁllításFeltétel
2.Csekély ásványianyag-tartalmúÁsványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom alapján számítva,
nem haladja meg az 500 mg/l-t
3.Nagyon csekély
ásványianyag-tartalmú
Ásványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom alapján számítva,
nem haladja meg az 50 mg/l-t
4.Ásványi anyagban gazdagÁsványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom alapján számítva,
több, mint 1500 mg/l
5.Hidrogén-karbonát tartalmúHidrogén-karbonát-tartalom több, mint 600 mg/l
6.Szulfát-tartalmúSzulfáttartalom több, mint 200 mg/l
7.Klorid-tartalmúKloridtartalom több, mint 200 mg/l
8.Kalcium-tartalmúKalciumtartalom több, mint 150 mg/l
9.Magnézium-tartalmúMagnéziumtartalom több, mint 50 mg/l
10.Fluorid-tartalmúFluoridtartalom több, mint 1 mg/l
11.VastartalmúKétértékű vastartalom több, mint 1 mg/l
12.SavasSzabad szén-dioxid-tartalom több, mint 250 mg/l
13.Nátrium-tartalmúNátriumtartalom több, mint 200 mg/l
14.Alkalmas nátriumszegény
diétához
Nátriumtartalom kevesebb, mint 20 mg/l
15.Csecsemőtápszer készítésére
alkalmas
Az alábbi összetevők mennyisége nem haladhatja meg
a következő határértékeket, mg/liter értékben:
a) összes ásványianyag 650,
b) nátrium 30,
c) nitrát 10,
d) nitrit 0,02,
e) fluorid 0,7,
f) szulfát 150,
g) mangán 0,05,
h) arzén 0,005,
i) klorid 100,
j) jodid 0,45.
Összes keménység minimum 50 mg CaO/liter.
Az 5. § (2) bekezdésében előírt mikrobiológiai határértékeket
a minőségmegőrzési idő lejártának végéig be kell tartani.

"

Tartalomjegyzék