10/2022. (IV. 7.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosítása

1. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az általános hivatkozásban

a) törvényre a "törvény" megjelöléssel,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az "a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete" megjelöléssel,

c) kormányrendeletre a "kormányrendelet" megjelöléssel,

d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a "miniszteri rendelet" megjelöléssel,

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére az "a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete" megjelöléssel,

g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az "a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete" megjelöléssel,

h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelete" megjelöléssel,

i) az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére az "az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendelete" megjelöléssel,

j) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

k) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az "önkormányzati rendelet" megjelöléssel,

l) valamennyi jogszabályra a "jogszabály" megjelöléssel

kell hivatkozni."

(2) A Jszr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,

b) a Kormányt,

c) a Kormány egy vagy több tagját önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét,

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,

f) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét,

g) az Országos Atomenergia Hivatal elnökét vagy

h) a helyi önkormányzatot

lehet megjelölni."

(3) A Jszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(4) A Jszr. 123. § (2) bekezdésében a "rendelkezéseket." szövegrész helyébe a "rendelkezéseket, amelyek megelőzik az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket." szöveg lép.

2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Közlönyrendelet) 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése)

"h) az Országos Atomenergia Hivatal elnöke esetén az "Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének" szöveg,"

(2) A Közlönyrendelet 13. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése)

"i) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezése és azt követően a "képviselő-testületének" szöveg vagy - közgyűlés esetén - a "közgyűlésének" szöveg."

(3) A Közlönyrendelet 13. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése)

"h) az Országos Atomenergia Hivatal elnöke esetén "OAH""

3. § A Közlönyrendelet 5. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § Ha az Alkotmánybíróság jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről szóló határozata az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzétételét követően kerül közzétételre a Magyar Közlönyben, ezt a körülményt a Magyar Közlönyben történő közzététel során fel kell tüntetni."

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. § és az 1. melléklet 2022. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 10/2022. (IV. 7.) IM rendelethez

1. A Jszr. 1. melléklete a következő 2.3.12. ponttal egészül ki:

"2.3.12. Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendelete tervezetének a megjelölése

Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének
.../... . (........) OAH rendelete
(a rendelet címe)

"

2. A Jszr. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére, a miniszterelnök rendeletére, a miniszteri rendeletre, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére vagy az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás

(a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás) (a jogszabály száma)/(a jogszabály kihirdetése évének
a száma). ((a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma). (a jogszabály kihirdetése napjának a száma).) [Korm.
(VAGY) MNB (VAGY) ME (VAGY) (a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése) (VAGY) MEKH (VAGY)
NMHH (VAGY) SZTFH (VAGY) OAH] rendelet

"

3. A Jszr. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben

a Magyar Nemzeti Bank elnöke(VAGY)
a Kormány(VAGY)
a miniszterelnök(VAGY)
[a (VAGY) az] (a Kormány egy vagy több tagjának megjelölése a rövidítése szerinti
ábécésorrendben)
(VAGY)
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke(VAGY)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke(VAGY)
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke(VAGY)
az Országos Atomenergia Hivatal elnöke(VAGY)
(helyi önkormányzat megnevezése)(VAGY)
a helyi önkormányzat képviselő-testülete

"

Tartalomjegyzék