113/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 32-35. §-át, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/A-7/C. §-át, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

2. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az e rendelet szerinti eljárást folytatja le.

3. § (1) A NEAK az e rendelet hatálybalépését követő első munkanapon hivatalból árbeadási eljárást indít az 1. mellékletben foglalt, a támogatásba az eljárás megindításának napján befogadott gyógyászati segédeszközök körére. A NEAK az eljárás megindításáról honlapján értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, megjelölve, hogy az eljárás mely eszközök körét érinti.

(2) A NEAK az eljárás megindítását tartalmazó közleményében értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit arról, hogy az eljárás megindítását követő 5. munkanap végéig az 1. mellékletben meghatározott maximális közfinanszírozás alapjául szolgáló ár erejéig áremelésre irányuló bejelentést tehetnek.

(3) A (2) bekezdés szerinti közfinanszírozás alapjául elfogadott áfa nélküli ár bejelentését az eszköz forgalomba hozója a 2. melléklet szerinti adatlapon teheti meg egyszeri alkalommal. A bejelentést Cégkapun keresztül e-Papíron "Áremelési bejelentés GYSE" tárgy feltüntetésével vagy személyesen a NEAK Központban (1139 Budapest, Váci út 73/A) lehet benyújtani.

(4) Azon egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz esetében, amelyre több, eltérő árra vonatkozó bejelentés kerül benyújtásra, a legmagasabb árra vonatkozó bejelentést kell figyelembe venni.

(5) Azon termék esetében, amelyre vonatkozóan az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb ár kerül benyújtásra, a maximális árként meghatározott összeget kell figyelembe venni.

(6) A NEAK a beérkezett árbejelentések alapján az eljárás megindítását követő 11. munkanapig a (2) és (4) bekezdésben foglaltak szerint megállapítja és honlapján közzéteszi az (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapját képező árát, a (7) bekezdés alapján megállapított támogatási összegét, valamint a (8) bekezdés szerint megállapított közgyógyellátás jogcímen történő rendelhetőségét, azzal, hogy a megváltozott feltételekkel történő támogatás alkalmazásának kezdőnapja a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca)-cd) alpontjában meghatározott elszámolási időszak kezdőnapjai közül a közzétételt követő legközelebbi nap.

(7) Az (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatás összege az eszköz (6) bekezdés szerint elfogadott közfinanszírozás alapját képező árának és az eszköz e rendelet hatálybalépésének napján érvényes térítési díjának különbözete.

(8) Az (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapját képező árának és az ahhoz nyújtott támogatás összegének e rendelet alapján bekövetkező változása nem módosítja az adott gyógyászati segédeszköz közgyógyellátás jogcímen történő rendelhetőségét, az az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes NEAK közleményben foglaltakkal megegyező.

(9) A Gyftv. 32/A. § (5) bekezdése, valamint a 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján 2022. április 1. napján indítandó fixesítési eljárás nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszközökre. Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő fixesítési eljárást az (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszközökre vonatkozóan a NEAK megszünteti.

(10) Az 1. melléklet szerinti csoportokba az eljárás időtartama alatt vagy azt követően befogadásra kerülő eszköz támogatási összegét a vele azonos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök társadalombiztosítási támogatási összegének eszközök számával súlyozott számtani átlagával azonos összegben kell meghatározni. Ezen eszköz közgyógyellátás jogcímen abban az esetben rendelhető, amennyiben a vele azonos közfinanszírozás alapját képező árú eszközök valamelyike rendelhető közgyógyellátás jogcímen.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 113/2022. (III. 22.) Korm. rendelethez

Árbeadási eljárásban érintett eszközök köre

ABC
SorszámISO-kódMegnevezésBenyújtható
közfinanszírozás
alapját képező
nettó ár maximuma
1.04 03 06 06Kompresszoros inhalátorok18 500 Ft
2.04 06 06 03 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD),
II. kompressziós fokozat
3 584 Ft
3.04 06 06 03 12Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érő harisnyák (AF),
II. kompressziós fokozat
4 163 Ft
4.04 06 06 03 18Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtőig érő harisnyák (AG),
II. kompressziós fokozat
4 743 Ft
5.04 06 06 03 24Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok
(AG/HB), II. kompressziós fokozat
12 648 Ft
6.04 06 06 03 30Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM),
II. kompressziós fokozat
12 121 Ft
7.04 06 06 06 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD),
III. kompressziós fokozat
6 640 Ft
8.04 06 06 06 12Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érő harisnyák
(AF), III. kompressziós fokozat
9 869 Ft
9.04 06 06 06 18Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtőig érő harisnyák (AG),
III. kompressziós fokozat
10 835 Ft
10.04 06 06 06 24Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok
(AG/HB), III. kompressziós fokozat
14 229 Ft
11.04 06 06 06 30Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM),
III. kompressziós fokozat
23 188 Ft
12.04 06 06 09 04Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD),
IV. kompressziós fokozat
8 595 Ft
13.04 06 06 09 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érő harisnyák
(AF), IV. kompressziós fokozat
11 186 Ft
14.04 06 06 09 15Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtőig érő harisnyák (AG),
IV. kompressziós fokozat
13 597 Ft
15.04 06 06 09 18Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok
(AG/HB), IV. kompressziós fokozat
22 661 Ft
16.04 06 06 12 03Méretsorozatos karharisnyák (CH), II. kompressziós fokozat9 227 Ft
17.04 06 06 12 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák (CH),
II. kompressziós fokozat
11 278 Ft
18.04 06 06 12 09Méretsorozatos kombinált karharisnyák (AH), II. kompressziós fokozat17 463 Ft
19.04 06 06 12 12Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kombinált karharisnyák (AH),
II. kompressziós fokozat
13 608 Ft
20.04 06 06 12 18Méretsorozatos egyujjas kesztyűk (AC 1), II. kompressziós fokozat7 732 Ft
21.04 06 06 12 21Méretsorozatos ötujjas kesztyűk (AC 5), II. kompressziós fokozat18 474 Ft
22.04 06 06 15 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák vállrögzítővel (CH),
III. kompressziós fokozat
13 807 Ft
23.04 06 06 15 12Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, kombinált karharisnyák,
III. kompressziós fokozat
14 229 Ft
24.04 12 09 03Normál méretű sérvkötők11 054 Ft
25.04 12 09 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál méretű sérvkötők20 869 Ft
26.04 12 09 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál méretű sérvkötők,
haskötő pelottával
26 561 Ft
27.04 12 09 09 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra méretű köldök- és
hasfalsérvkötők
39 209 Ft
28.04 12 09 09 12Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra méretű hasfalsérvkötők49 327 Ft
29.04 12 09 12 03Haskötő-tartozékok: hasemelők2 466 Ft
30.04 12 09 12 06Haskötő-tartozékok: széles hasemelők2 466 Ft
31.04 12 09 12 09Haskötő-tartozékok: oldalgumi ékek2 466 Ft
32.04 12 09 12 12Haskötő-tartozékok: oldalgumik5 186 Ft
33.04 12 09 12 15Haskötő-tartozékok: sérvpárnák2 150 Ft
34.04 12 09 12 18Haskötő-tartozékok: hasemelő párnák2 150 Ft
35.04 12 09 12 21Haskötő-tartozékok: oldalgombolások3 605 Ft
36.04 12 09 12 24Haskötő-tartozékok: nagyméretű sérvpárnák4 617 Ft
37.04 12 09 12 27Haskötő-tartozékok: második vászonbélések2 150 Ft
38.04 12 09 12 30Haskötő-tartozékok: drill-bélések2 150 Ft
39.04 12 09 12 33Haskötő-tartozékok: harisnyatartók462 Ft
40.04 12 09 12 36Haskötő-tartozékok: hegpárnák190 Ft
41.04 12 09 12 39Haskötő-tartozékok: vállszalagok1 189 Ft
42.04 12 09 12 42Haskötő-tartozékok: sérvpárnák, stomanyílások3 352 Ft
43.04 12 09 15 03Adaptív, egyoldali lágyéksérvkötők11 126 Ft
44.04 12 09 15 06Adaptív, kétoldali lágyéksérvkötők19 415 Ft
45.04 12 09 15 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lágyéksérvkötők53 122 Ft
46.06 03 06 03Méretsorozatos ágyék-keresztcsont ortézisek6 798 Ft
47.06 03 06 06Adaptív ágyék-keresztcsont ortézisek14 786 Ft
48.06 03 06 09 03F 24 ágyékfűzők28 458 Ft
49.06 03 06 09 06F 25 hosszú gerincfűzők31 620 Ft
50.06 03 06 09 09F 26 hosszú gerincfűzők melltartóval37 944 Ft
51.06 03 09 03 06Boston-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek159 418 Ft
52.06 03 09 03 09Charleston-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek187 612 Ft
53.06 03 09 03 12Cheneau-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek228 887 Ft
54.06 03 09 03 15Gschwend-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek167 164 Ft
55.06 03 09 03 18Milwaukee-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek90 217 Ft
56.06 03 09 03 21Stagnara-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek158 100 Ft
57.06 03 09 03 24Ülőkorzett-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek358 360 Ft
58.06 03 09 03 27Traumás gerincortézis139 392 Ft
59.06 03 15Nyak-mellkas ortézisek4 639 Ft
60.06 06 06 06 06Gumiszövetes, fémmerevítésű kézrögzítők3 888 Ft
61.06 06 06 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, gumiszövetes kézortézisek8 856 Ft
62.06 06 06 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag kézrögzítők10 216 Ft
63.06 06 09 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag csuklórögzítők22 766 Ft
64.06 06 09 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, gumiszövetes csuklóortézisek12 522 Ft
65.06 06 15 06Adaptív könyökortézisek28 458 Ft
66.06 06 15 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag, fix könyökortézisek77 153 Ft
67.06 06 15 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag könyökortézisek,
előkészített ízülettel
54 567 Ft
68.06 06 24 06Adaptív váll-könyök ortézisek8 670 Ft
69.06 06 24 09 03 001V-54/M64 019 Ft
70.06 06 24 09 03 002V-55/M102 449 Ft
71.06 12 03 03 09 001J-180/M43 720 Ft
72.06 12 03 03 09 002J-170/M63 008 Ft
73.06 12 03 06 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek diabeteses,
neuropathiaslábra
14 788 Ft
74.06 12 03 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek
erősen deformált lábra
16 074 Ft
75.06 12 03 15 03Lábortézisek a láb feszítőizomzatának kisfokú bénulására4 819 Ft
76.06 12 03 15 06Lábortézisek a láb feszítőizomzatának nagyfokú bénulására6 174 Ft
77.06 12 03 18 15Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített merev betétek3 584 Ft
78.06 12 03 18 18 001Thermoplast betét6 746 Ft
79.06 12 03 18 18 002S 25 anatómiai betét6 746 Ft
80.06 12 03 18 18 003Starflex-Globus thermoplastikus betét6 746 Ft
81.06 12 03 18 18 004Szendvics szerkezetű sajka6 746 Ft
82.06 12 03 18 18 005Műanyag sajka6 746 Ft
83.06 12 03 18 18 007Aktív junior sajkabetét6 746 Ft
84.06 12 03 18 18 008Simasz gyógytalpbetét (felnőtt)4 395 Ft
85.06 12 03 18 18 009Simasz gyógytalpbetét (gyermek)3 288 Ft
86.06 12 06 03Méretsorozatos boka-láb ortézisek9 301 Ft
87.06 12 06 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált
bokaízülettel
57 865 Ft
88.06 12 06 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, patellaínra támaszkodó
boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel
72 009 Ft
89.06 12 06 09 09Ortézisek lábbénulásra32 674 Ft
90.06 12 09 06 03Adaptív térdortézisek gumiszövetes oldalsínnel22 713 Ft
91.06 12 09 06 06Adaptív térdortézisek gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmű
oldalsínnel
31 597 Ft
92.06 12 09 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek merev
térdízülettel
60 436 Ft
93.06 12 09 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek
változtatható mozgástartománnyal (gyermek)
93 226 Ft
94.06 12 09 09 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek
változtatható mozgástartománnyal (felnőtt)
141 447 Ft
95.06 12 09 09 12Térdízületi kontraktúrakezelők13 491 Ft
96.06 12 15 06Adaptív csípőortézisek15 225 Ft
97.06 12 15 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek merev ízülettel185 810 Ft
98.06 12 15 09 06 002J-76/M231 458 Ft
99.06 12 15 09 06 003J-76/B353 617 Ft
100.06 12 18 03 03 001J-31135 017 Ft
101.06 12 18 03 03 002J-31/B257 176 Ft
102.06 12 18 03 06 001J-32177 451 Ft
103.06 12 18 03 06 002J-32/B321 470 Ft
104.06 12 18 03 09 001J-33146 590 Ft
105.06 12 18 03 09 002J-33/B276 464 Ft
106.06 12 18 03 12 001J-34192 882 Ft
107.06 12 18 03 12 002J-34/B339 472 Ft
108.06 12 18 03 15 001J-35164 593 Ft
109.06 12 18 03 15 002J-35/M160 735 Ft
110.06 12 18 03 15 003J-35/B302 182 Ft
111.06 12 18 03 18 001J-36205 741 Ft
112.06 12 18 03 18 002J-36/M205 741 Ft
113.06 12 18 03 18 003J-36/B392 193 Ft
114.06 12 18 03 21 002J-77/M295 752 Ft
115.06 12 18 03 21 003J-77/B507 923 Ft
116.06 12 18 03 24 002J-87/M405 052 Ft
117.06 12 18 03 24 003J-87/B623 652 Ft
118.06 12 18 03 27 001J-78591 505 Ft
119.06 12 18 03 27 002J-78/M591 505 Ft
120.06 12 18 03 27 003J-78/B900 116 Ft
121.06 12 18 03 30 002J-89/M655 799 Ft
122.06 12 18 03 30 003J-89/B964 410 Ft
123.06 12 18 03 33 001J-990180 023 Ft
124.06 12 18 03 33 002J-990/M180 023 Ft
125.06 12 18 03 33 003J-990/B231 458 Ft
126.06 12 30 03 03Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: kengyel7 908 Ft
127.06 12 30 03 06Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: előrevezetett, beépített kengyel23 506 Ft
128.06 12 30 03 09Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: készen vásárolt kengyel10 158 Ft
129.06 12 30 03 12Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: csúszó kengyel Perthes-kórt kezelő
ortézishez
19 931 Ft
130.06 12 30 03 15Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: ellenoldali talpmagasítás12 216 Ft
131.06 12 30 03 18Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: korlátozható mozgású bokaízület25 846 Ft
132.06 12 30 03 21Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: szandál, biztosított támasztású
bokaízülettel
90 012 Ft
133.06 12 30 03 24Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: bokaszíj4 822 Ft
134.06 12 30 03 27Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: térd hyperextensióját gátló szíjazat5 786 Ft
135.06 12 30 03 36Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: térdsapka8 037 Ft
136.06 12 30 03 39Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: combtoldalék55 936 Ft
137.06 12 30 03 42Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: deréköv egyoldali járást segítő eszközhöz41 791 Ft
138.06 12 30 03 45Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: deréköv kétoldali járást segítő eszközhöz70 466 Ft
139.06 18 03 03 06Részleges vagy teljes kézpótlások159 365 Ft
140.06 18 03 03 15Szilikonos ujjpótlások227 664 Ft
141.06 18 03 03 18Szilikonos kézpótlások442 680 Ft
142.06 18 09 03 03Alkarok amputáltaknak187 190 Ft
143.06 18 09 03 06Alkarok az alsó harmadban amputáltaknak187 190 Ft
144.06 18 09 03 09Alkarok a középső harmadban amputáltaknak189 720 Ft
145.06 18 09 06 15Gépjárműkormány-befogók140 293 Ft
146.06 18 09 09 03Vállhúzós protézisek alkarcsonkra műanyag tokkal493 272 Ft
147.06 18 15 03 03Kozmetikus protézisek felkarcsonkra, rugós ujjal vagy kesztyűvel366 792 Ft
148.06 18 15 06 06Vállhúzós protézisek felkarcsonkra, öntőgyantából784 176 Ft
149.06 18 18 03 03Kozmetikus protézisek vállcsonkra műanyagból379 440 Ft
150.06 18 18 06 03Vállhúzós protézisek vállcsonkra, műanyagból628 150 Ft
151.06 18 24 03 06Speciális szabású, béleletlen bőrkesztyű-pár8 537 Ft
152.06 18 24 03 09Műanyag kézhuzat50 592 Ft
153.06 18 24 03 15Egyujjas védőkesztyű báránybőr béléssel19 604 Ft
154.06 18 24 03 18Csonkharisnya2 209 Ft
155.06 24 03 03 03Műanyag protézisek lábcsonkra, lábszárközépig érő támasszal123 901 Ft
156.06 24 03 03 06Műanyag protézisek lábcsonkra, térdig érő támasszal136 942 Ft
157.06 24 03 03 09Műanyag protézisek lábcsonkra, térdig érő tokkal185 566 Ft
158.06 24 03 03 12Műanyag protézisek lábcsonkra, ízületes oldalsínnel214 711 Ft
159.06 24 03 09 03Bőrtokos protézisek lábcsonkra: bőrszandál78 657 Ft
160.06 24 09 03 03Műanyag protézisek lábszárcsonkra, szíjas függesztéssel289 323 Ft
161.06 24 09 03 06Műanyag protézisek lábszárcsonkra, oldalsínnel347 188 Ft
162.06 24 09 03 09Műanyag protézisek lábszárcsonkra, tubertámasszal299 012 Ft
163.06 24 09 03 12Műanyag térdeplős protézisek lábszárcsonkra299 012 Ft
164.06 24 09 06 03Fatokos protézisek lábszárcsonkra: csizmaláb241 745 Ft
165.06 24 09 06 06Fatokos protézisek lábszárcsonkra, ízületes oldalsínnel302 182 Ft
166.06 24 09 06 09Fatokos protézisek lábszárcsonkra, tubertámasszal289 328 Ft
167.06 24 09 06 12Fatokos protézisek lábszárcsonkra, belső tokkal és ízületes oldalsínnel289 328 Ft
168.06 24 09 06 15Fatokos protézisek lábszárcsonkra, belső tokkal és ülőtámasszal299 300 Ft
169.06 24 09 09 06Bőrtokos protézisek lábszárcsonkra, ízületes oldalsínnel és bőr combtokkal225 029 Ft
170.06 24 09 09 09Bőrtokos protézisek lábszárcsonkra, tubertámasszal203 587 Ft
171.06 24 09 09 18Bőrtokos térdeplős protézisek lábszárcsonkra227 436 Ft
172.06 24 09 09 21Bőrtokos félbőrös protézisek lábszárcsonkra241 762 Ft
173.06 24 09 09 27Bőrtokos félbőrös protézisek lábszárcsonkra, tubertámasszal260 837 Ft
174.06 24 09 12 03Csővázas protézisek lábszárcsonkra, szíjas felfüggesztéssel277 750 Ft
175.06 24 09 12 06Csővázas protézisek lábszárcsonkra, ízületes oldalsínnel334 329 Ft
176.06 24 09 15 03Csővázas protézisek hosszú lábszárcsonkra437 199 Ft
177.06 24 09 15 06Csővázas protézisek rövid lábszárcsonkra478 347 Ft
178.06 24 09 18 03Műanyag lábszárprotézisek262 320 Ft
179.06 24 09 18 06Bőr lábszárprotézisek220 244 Ft
180.06 24 12 03 09Térdcsonkprotézisek exarticularis csonkra925 834 Ft
181.06 24 15 03 03Fatokos protézisek combcsonkra, térdfékkel486 063 Ft
182.06 24 15 03 06Fatokos protézisek combcsonkra, záras térdízülettel354 172 Ft
183.06 24 15 03 09Fatokos protézisek combcsonkra, belső záras térdízülettel369 136 Ft
184.06 24 15 06 03Félbőrös, bőrös protézisek combcsonkra, térdfékkel298 264 Ft
185.06 24 15 06 06Félbőrös, bőrös protézisek combcsonkra, záras térdízülettel287 329 Ft
186.06 24 15 06 15Félbőrös, bőrös protézisek combcsonkra, térdzárral176 456 Ft
187.06 24 15 09 06Műanyag protézisek combcsonkra, térdízülettel233 798 Ft
188.06 24 15 12 03Csővázas protézisek combcsonkra, térdfékkel282 110 Ft
189.06 24 15 12 06Csővázas protézisek combcsonkra, belső záras térdízülettel263 196 Ft
190.06 24 15 12 12Csővázas protézisek combcsonkra, zárt térdízülettel546 499 Ft
191.06 24 15 12 15Csővázas protézisek combcsonkra, nyitható térdízülettel546 499 Ft
192.06 24 15 12 18Csővázas könnyített protézisek combcsonkra559 358 Ft
193.06 24 15 12 21Csővázas könnyűprotézisek combcsonkra559 358 Ft
194.06 24 15 15 03Csővázas protézisek hosszú combcsonkra874 398 Ft
195.06 24 15 15 06Csővázas protézisek rövid combcsonkra925 834 Ft
196.06 24 15 18 03Geriátriai protézisek combcsonkra térdzárral226 145 Ft
197.06 24 15 21 03Combprotézisek térdízület nélkül302 182 Ft
198.06 24 15 21 06Combprotézisek térdízülettel357 475 Ft
199.06 24 15 21 09Combtokos combprotézisek235 729 Ft
200.06 24 18 03 03Fatokos kanadai protézisek csípőízületi csonkra707 234 Ft
201.06 24 18 09 03Csővázas protézisek csípőízületi csonkra, nem verőér-szűkület miatt
amputáltak részére
1 131 574 Ft
202.06 24 48 03 03Nem átalakítható ideiglenes protézisek lábszárcsonkra154 306 Ft
203.06 24 48 03 06Nem átalakítható ideiglenes protézisek combcsonkra160 735 Ft
204.06 24 48 06 03Átalakítható ideiglenes csővázas protézisek263 605 Ft
205.06 24 54 09 03Lábszárfüggesztők7 672 Ft
206.06 24 54 09 06Combfüggesztők8 762 Ft
207.06 24 54 09 09Marx-rendszerű függesztő bandázsok12 370 Ft
208.06 24 54 09 12Vállszalagok2 303 Ft
209.06 24 54 09 15Ízületes oldalsínes medence- vagy derékövek11 170 Ft
210.06 24 54 12 03Bőr medencekosarak39 559 Ft
211.06 24 54 12 06Műanyag medencekosarak108 990 Ft
212.06 30 21 06 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műszemek36 890 Ft
213.06 30 33 03 03Obturátorok7 819 Ft
214.06 30 33 09 03Beszédjavító szájharangok6 210 Ft
215.06 33 06 03 03C-0 Egyedi párja cipő másik lábra15 283 Ft
216.06 33 06 06 03C-1 Ortopéd cipő deformált lábra16 864 Ft
217.06 33 06 06 06C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra50 724 Ft
218.06 33 06 06 09C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra48 383 Ft
219.06 33 06 06 12C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra59 476 Ft
220.06 33 06 09 03C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására41 006 Ft
221.06 33 12 03 03Hosszított éksarok2 103 Ft
222.06 33 12 03 06Gördülő talp780 Ft
223.06 33 12 03 09Rezgéscsillapító saroktömb970 Ft
224.06 33 12 03 12Járótalp szélesítése891 Ft
225.06 33 12 03 15Cipőmegerősítés5 275 Ft
226.06 33 12 03 18Csúszásgátló talp készítése1 270 Ft
227.06 33 12 03 21Egyedi lábágy készítése3 910 Ft
228.06 33 12 03 24Tépőzár készítése1 818 Ft
229.06 33 12 03 27Egyedi kaptakészítés17 676 Ft
230.06 33 12 03 30Valgus vagy varus korrekció2 103 Ft
231.06 33 12 03 33Báránybőr bélés4 342 Ft
232.06 33 12 03 36Cipő fej és szárlyukasztás2 055 Ft
233.09 06 18 03 03 001Lt-91 pamutból3 899 Ft
234.09 06 18 03 03 002Lt-92 gyapjúból8 068 Ft
235.09 06 18 03 03 005Brado-Medi-Moda, gyapjúból6 753 Ft
236.09 06 18 03 12 001Lt-93 csonkbehúzó csőharisnya2 877 Ft
237.09 06 18 03 15 001Lt-95 kapronharisnya2 755 Ft
238.09 12 03 03Fix szobai WC-k26 442 Ft
239.09 12 03 06Gördíthető szobai WC-k33 805 Ft
240.09 12 15Emelt toalettülések laza csatolással10 429 Ft
241.09 33 03 03Fix fürdőkádülőkék8 787 Ft
242.09 33 03 06Kifordítható fürdőkádülőkék22 411 Ft
243.12 03 03 03Fix járóbotok2 586 Ft
244.12 03 03 06 03Állítható járóbotok funkcionális T-markolattal2 683 Ft
245.12 03 06Könyökmankók3 093 Ft
246.12 03 12Hónaljmankók5 568 Ft
247.12 03 16 03Háromlábú botok3 838 Ft
248.12 03 16 06Négylábú botok4 121 Ft
249.12 06 03 03Nem összecsukható járókeretek10 400 Ft
250.12 06 03 06 03Állítható, összecsukható járókeretek12 568 Ft
251.12 06 03 06 06Lépegető járókeretek16 484 Ft
252.12 06 03 06 09Lépcsőnjáró járókeretek26 940 Ft
253.12 06 06Guruló járókeretek (rollátorok)26 183 Ft
254.12 16Mopedek és motorkerékpárok500 408 Ft
255.12 21 03 03 03Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek168 872 Ft
256.12 21 03 03 06Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatékosok részére266 373 Ft
257.12 21 06 06Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható standard kerekesszékek87 464 Ft
258.12 21 06 09 03Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, merevvázas aktív kerekesszékek846 338 Ft
259.12 21 06 09 06Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható aktív kerekesszékek836 706 Ft
260.12 21 15Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszékek101 115 Ft
261.12 21 27 03 03Elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású szobai kerekesszékek802 896 Ft
262.12 21 27 03 06Elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású utcai kerekesszékek869 722 Ft
263.12 24 24 03 03Akkumulátorok elektromos kerekesszékhez és elektromos mopedhez
(50 Ah alatt)
30 480 Ft
264.12 24 24 03 06Akkumulátorok elektromos kerekesszékhez és elektromos mopedhez
(50 Ah felett)
36 878 Ft
265.12 39 03 03 06Összecsukható fehér botok4 735 Ft
266.18 12 18 03Antidecubitus-matracok14 346 Ft
267.18 18 06 03Egyenes kapaszkodók5 726 Ft
268.18 18 06 09Fürdőkád-kapaszkodók5 410 Ft
269.21 03 06 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített felnőtt vagy gyermek
szemüvegkeretek
5 270 Ft
270.21 45 24 03 03Kemény fülilleszték1 852 Ft
271.21 45 24 03 06Félkemény fülilleszték2 836 Ft
272.21 45 24 03 09Rugalmas PVC fülilleszték2 836 Ft
273.21 45 24 03 12Szilikon fülilleszték2 836 Ft
274.21 45 24 03 15Kombinált fülilleszték2 490 Ft
275.21 45 24 06 03Vékony cső472 Ft
276.21 45 24 06 06Közepes cső530 Ft
277.21 45 24 06 09Vastag cső565 Ft
278.21 45 24 06 12Páramentes cső542 Ft
279.21 45 24 06 15Libby Horn cső786 Ft
280.21 45 24 06 18Bakke Horn cső786 Ft
281.21 45 24 06 21Szellőzőfurat dugóval786 Ft
282.21 45 24 06 24Fémbetét157 Ft
283.21 45 24 06 27Antiallergiás bevonat202 Ft
284.21 45 24 09 06Ház3 937 Ft
285.21 45 24 09 09Ház, szellőző furattal4 722 Ft

2. melléklet a 113/2022. (III. 22.) Korm. rendelethez

Adatlap
Társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz egyszeri áremeléséhez
Gyártó/magyarországi forgalomba hozó (név, székhely):
Gyógyászati segédeszköz
Megnevezés:
TTT kód:
ISO kód:
Kiszerelési egység:□ darab□ csomag/doboz□ méter□ pár
Közfinanszírozás alapjául javasolt új nettó ár:.................................................Ft/kiszerelési egység
Dátum:
Cégszerű aláírás

Tartalomjegyzék