12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj ellenében látják el. A szakmai kollégium elnökségével és a tagozatok tagjaival a megbízási szerződést

a) az OKFŐ, illetve

b) azon tagozati elnökökkel és tagokkal, amely tagozatok elnökei országos gyógyintézetből kerülnek kinevezésre, az országos gyógyintézet

köti meg."

(2) Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjat

a) az OKFŐ, illetve

b) azon tagozatok esetében, amelyek elnökei és tagjai országos gyógyintézetből kerülnek kinevezésre, az országos gyógyintézet

fizeti meg a tagoknak."

2. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg, az "a 2. mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe az "az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott" szöveg,

b) 2. § (1) és (5) bekezdésében, 3. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (1) és (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R. 2. melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere