26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szakmai kollégiumra, a tagozatokra vonatkozó általános szabályok

1. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként az egészségügy területén szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) működik. A szakmai kollégium elnökségből (a továbbiakban: elnökség) és tagozatokból (a továbbiakban: tagozatok) áll.

(2) A tagozatok elnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3)[1] A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) költségvetésében biztosítja. A működtetési költségek a szakmai tagozatok tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban.

2. § (1)[2] A szakmai kollégium tagjait a miniszter nevezi ki. A kinevezés lebonyolításáról az OKFŐ koordinálásával a minisztérium gondoskodik.

(2)[3] A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj ellenében látják el. A szakmai kollégium elnökségével és a tagozatok tagjaival a megbízási szerződést az OKFŐ köti meg.

(2a)[4] A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjat az OKFŐ fizeti meg a tagoknak.

(3) A szakmai kollégium tagjainak megbízatása négy évre szól, azzal, hogy az új szakmai kollégium megalakulásáig a korábbi tagok ellátják a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörüket. A kinevezés korlátlan alkalommal meghosszabbítható. Egy személy egyidejűleg csak egy tisztséget tölthet be.

(4) A szakmai kollégium tagjai a miniszter által visszahívhatók.

(5)[5] A szakmai kollégium elnöksége és a tagozatok elérhetőségét, valamint a tisztségviselők nevét az OKFŐ honlapján közzéteszi.

2. A szakmai kollégium elnöksége

3. § (1)[6] A szakmai kollégium elnökségét a tagozatok elnökei és a testület elnöke alkotják. Az elnökség tevékenységét az e rendeletben meghatározottak szerint, valamint a minisztérium iránymutatásával, szükség szerint az országos gyógyintézetek szakmai közreműködésével, az OKFŐ koordinálásával végzi.

(2) Az elnökséget az elnök vezeti, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag teljes jogkörrel helyettesít.

(3) Az elnökség elnökét a miniszter a nevezi ki. A testület elnöke olyan személy lehet, aki a szakmai kollégium tevékenységével érintett szakterületen szakmai tapasztalattal rendelkezik, és bármely jogviszony keretében szakmai tevékenységet végez.

(4)[7] Az elnökség kidolgozza és elfogadja ügyrendjét és éves munkatervét. Az ügyrend elfogadásához, valamint az ügyrendben meghatározott kérdésekben történő döntésekhez a jelen lévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges. Az elnökség az ügyrendet az OKFŐ egyetértésével a miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi.

(5) Az elnökség döntéseit üléseken hozza meg. Az elnökség döntéseit az ülésen jelen lévő tagok több, mint felének egyetértése esetén hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén az elnökség elnökének szavazata dönt. Az ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatók, ha az ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott döntéseket úgy kell rögzíteni, hogy azok a keletkezésüktől számított legalább 4 évig ellenőrizhetőek legyenek.

(6) Az elnökség az ügyrendnek megfelelően, illetve a munkatervnek megfelelően ülésezik. Az elnökség elnöke szükség szerint az ügyrenden, illetve munkaterven kívüli ülést hívhat össze, illetve a tagok egyharmadának javaslatára köteles azt összehívni. Munkaterven kívüli ülés összehívásával egy időben tájékoztatást kell adni a miniszter részére.

(7) Az elnökség ülését a miniszter soron kívül összehívhatja.

(8) Az elnökségi ülésen minden tag az általa vezetett tagozatban kialakított véleményt képviseli.

(9) Az elnökség minden év március 1-jéig a tagozatok beszámolója alapján összesített szakmai beszámolót készít a miniszter részére.

(10) Az ülésekre tanácskozási joggal meghívhatóak az egészségügyi ágazatban működő állami szervek, köztestületek, az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek, szakmai testületek, civil érdekképviseleti szervezetek, egészségügyi szolgáltatók, illetve az ülés tárgya szerint érintett szervezetek képviselői.

(11) Az elnökség üléseiről - az ülést követő 5 munkanapon belül - jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelynek egy példányát meg kell küldeni a miniszternek és szükség esetén a tárgyban érintett szervezeteknek. A jegyzőkönyv vagy emlékeztető egy példányát a keletkezésétől számított legalább 4 évig meg kell őrizni.

4. § (1) Az elnökség

a) állást foglal egészségügyi fejlesztési és stratégiai kérdésekben, egészségpolitikai kérdésekben, ezen körben javaslatokat készít elő és terjeszt a miniszter elé,

b) javaslatokat fogalmaz meg az egészségügyi képzések, szakképzések, szakirányú szakképzések és továbbképzések tekintetében,

c) elősegíti a Nemzeti Egészségügyi Programok és szakpolitikai programok előrehaladását,

d) összehangolja

da) a közszolgáltatást nyújtó intézmények finanszírozására és forrásallokációjára vonatkozó javaslatokat,

db) az ellátórendszer struktúrájának működési hatékonyságát javító intézkedések tervezetét,

dc) humánerőforrás-fejlesztést érintő kérdéseket,

dd) a da)-dc) pontok tekintetében meghatározza a tagozatok közötti feladatmegosztást,

e) gondoskodik a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatok koordinálásáról.

(2) Az elnökség koordinálja a tagozatok javaslatait, állásfoglalásait, a szakmai eljárásrendeket, és szükség esetén

a) javaslatot tesz a tagozatoknak a javaslatok, állásfoglalások felülvizsgálatára, azoknak egységes elvek szerint való összehangolására,

b) a tagozatok között egyeztetést kezdeményez, azt megszervezi, és közreműködik az egységes álláspont kialakításában,

c) az egységes elvek érvényesítése érdekében javaslatokat készít elő és terjeszt a miniszter elé.

(3) Az elnökség szakmai véleményének kialakításához az országos gyógyintézetek, az országos társ-gyógyintézetek, az országos tisztifőorvos, az országos tisztifőgyógyszerész, az egészségügyi szakképzést és felsőfokú képzést végző intézmények szakmai véleményét kérheti, és koordinálja az adott szakmai kérdés egyeztetését.

3. A szakmai kollégium tagozatai

5. § (1) A szakmai kollégium szakterületein 5 fős tagozatok működnek, egy tagozatnak egy elnöke, egy titkára és három tagja van. A tagozat elnökét, a titkárt és tagjait szakmai szempontok alapján a miniszter kéri fel azzal, hogy minden tagozatban minimum egy fővel az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek képviselője vesz részt.

(2) A tagozat elnökét akadályoztatása esetén a titkár teljes jogkörrel helyettesíti.

(3) Ha a tagozat létszáma nem teljes, haladéktalanul gondoskodni kell új tag kinevezéséről.

6. § (1) A tagozat ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele jelen van. A tagozat döntéseit az ülésen jelen lévő tagok több, mint felének egyetértésével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(2) A tagozatok az ügyrendjüknek, illetve a munkatervüknek megfelelően üléseznek. Az elnök szükség szerint ügyrenden, illetve munkaterven kívüli ülést hívhat össze, illetve a tagok felének javaslatára köteles azt összehívni. Munkaterven kívüli ülés összehívásával egy időben értesítést kell adni az elnökség elnökének.

(3) Szükség esetén több tagozat összevont ülésére is sor kerülhet.

(4) Az ülésre tanácskozási joggal meghívhatók a tárgyalásra kerülő téma szerint érintett szakmai és egyéb szervezetek képviselői.

(5) A tagozat üléséről - az ülést követő 5 munkanapon belül - jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelynek egy példányát a keletkezéstől számított legalább 4 évig kell megőrizni.

(6) Az ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatók, ha az ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott döntéseket úgy kell rögzíteni, hogy azok a keletkezésüktől számított legalább 4 évig ellenőrizhetőek legyenek.

(7) A tagozatok minden év február 1-jéig szakmai beszámolót készítenek, amelyet a miniszter részére eljuttatnak.

7. § (1) A tagozat - szükség szerint az országos gyógyintézetek közreműködésével - szakterületi feladatában eljárva

a) szükség szerint szakértők bevonásával szervezi és koordinálja a szakmai irányelvek készítését,

b) javaslatot készít a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek témáira, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) figyelemmel kíséri a módszertani útmutatók, irányelvek, protokollok bevezetését, alkalmazását és érvényesülését,

d) szakmai irányelv felülvizsgálatot végez.

(2) A tagozatok véleményt nyilvánítanak

a) az egészségügyi finanszírozás rendszeréről,

b) a kapacitás elosztásokról és a progresszív ellátási szintekről,

c) az egészségügyi szakmai irányelvek bevezetéséről, alkalmazásáról és érvényesüléséről,

d) az egészségügyi képzések, szakképzések, szakirányú szakképzések és továbbképzések követelményeinek rendszerével kapcsolatos kérdésekről,

e) az adatgyűjtési rendszerről,

f) a stratégiai fejlesztési kérdésekről,

g) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeiről,

h) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárásokról,

i) az egészségügyi minőségirányítási rendszer szakmai követelményeiről,

j) az országos tisztifőorvos megkeresésére, országos szakfelügyeleti szakmai kérdésekben,

k) felkérés esetén az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, országos szakfelügyelői, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeiről és a pályázó szakmai feltételeknek való megfeleléséről, valamint

l) minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a szakmai kollégium feladatává tesz.

(3) A tagozatok kapcsolatot tartanak az egészségügy területén működő szakmai társaságokkal és egyesületekkel, orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemekkel. Az általuk benyújtott javaslatot szükség esetén ülés keretében megtárgyalják, arról a javaslatot tevőnek tájékoztatást adnak.

(4) A tagozatok a miniszter felkérésére az egészségügy területén bármely egyéb szakmai kérdésben véleményt nyilvánítanak, és ellátják a felkérésben foglalt feladatokat.

(5) A tagozat szakmai véleményének kialakításához az országos tisztifőorvos vagy az általa megbízott személy, az országos tisztifőgyógyszerész, az országos gyógyintézetek, országos társ-gyógyintézetek, az egészségügyi képzést, illetve szakképzést végző intézmények véleményét kérheti, és koordinálja az adott szakmai kérdés egyeztetését.

4. Az ügyrendre és munkatervre vonatkozó szabályok

8. § (1) A tagozatok kidolgozzák saját ügyrendjüket. Az ügyrend elfogadásához, valamint az ügyrendben meghatározott kérdésekben történő döntéshez legalább három tag egyetértése szükséges.

(2)[8] A tagozatok az ügyrendet az OKFŐ egyetértésével a miniszter részére jóváhagyás céljából megküldik.

(3) Az ügyrendnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a tisztségviselők feladat- és hatásköre,

b) a helyettesítések rendje,

c) az összeférhetetlenség rendje,

d) az ellenőrzés és a beszámolás rendje,

e) az ülések összehívásának eljárásrendje,

f) a rendkívüli ülések összehívásának és megtartásának a rendje,

g) a tanácskozási joggal meghívottakra vonatkozó szabályok,

h) a munkatervek kialakítására vonatkozó szabályok,

i) az elnökség és a tagozatok közötti, illetve a tagok egymás közötti kapcsolattartásának, valamint a külső kapcsolattartás módjának, szabályainak az eljárásrendje,

j) az adatvédelemre vonatkozó szabályok, valamint az ezek megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend.

9. § (1)[9] Az elnökség és a tagozatok - szükség szerint az országos gyógyintézet közreműködésével - munkatervet dolgoznak ki, amelyet az OKFŐ tájékoztatás céljából a miniszter részére megküld.

(2)[10] Az ügyrendeket és munkaterveket az OKFŐ a honlapján közzéteszi.

5. A tagságot kizáró okok, összeférhetetlenség, a tagság megszűnése, megszüntetése

10. § (1) Nem lehet a tagozat tagja az a személy, aki

a)[11] az egészségügyben működő szakmai kamara és az Egészségügyi Tudományos Tanács etikai kódexében rögzített etikai vétséget követ el, és azt az arra jogosult szerv jogerősen megállapította, a határozat véglegessé válásától számított 2 évig,

b) büntetett előéletű, vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

(2) Összeférhetetlen a tagozati tagsággal

a) az egészségügyi ágazati irányításban, ellenőrzésben vagy finanszírozásban közreműködő szerv vezetője,

b) az elnöki pozíció betöltése esetén a szakfelügyelő főorvosi névjegyzékben szereplés,

c)[12] az országos, vármegyei kollegiális szakmai vezető,

d) az egészségügyi szakmai köztestület elnöke.

(3) Ha a tagnál összeférhetetlenséget megvalósító körülmény vagy tagságot kizáró ok áll elő, akkor ezt a tényt írásban 15 napon belül köteles bejelenteni, és az összeférhetetlenségi okot megszüntetni, vagy a tagságról lemondani. A bejelentést a tagozat elnöke részére kell megküldeni. Az összeférhetetlenségi bejelentések egy másolati példányát a tagozat titkára őrzi. Ha az összeférhetetlenség a tagozat elnöke vonatkozásában merül fel, a bejelentést a szakmai kollégium elnökségének elnöke részére kell megtenni.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a tagot határidőtűzéssel nyilatkozattételre kell felhívni, hogy az összeférhetetlenséget megvalósító körülmény vagy a tagságot kizáró ok fennáll-e.

(5) A tagozati tagnak írásban nyilatkoznia kell a tagozat elnöke részére, ha gazdasági társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint azzal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és az

a) gyógyszert, gyógyhatású terméket, gyógyászati segédeszközt, illetve orvostechnikai eszközt gyárt vagy forgalmaz, vagy

b) egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi szolgáltatót működtet.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogviszony fennállása esetén a tag nem vehet részt olyan ügyre vonatkozó döntés meghozatalában, valamint az azt megelőző eljárásban, amely az ő vagy az őt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztató gazdasági társaság üzleti érdekeit érinti. Ezt a tényt a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell.

(7)[13]

(8) A tag tagsága megszűnik

a) az összeférhetetlenségről vagy a tagságot kizáró okról történő bejelentést követő 15 nap elteltével, vagy a (3) bekezdés szerinti esetben a nyilatkozattételt követően azonnal, amennyiben a tag összeférhetetlensége ekkor fennáll,

b) a megbízatási idő lejártával,

c) a tag lemondásával,

d) a tag halálával.

(9) Ha a tag az adott naptári évben az ülések több, mint felén nem vesz részt, vagy az adatvédelemre vonatkozó szabályokat súlyosan és szándékosan megszegi, a tagság megszüntetését a tagozat elnök kezdeményezi a miniszternél.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A szakmai kollégium tagjait 2020. október 1-jéig kell kinevezni.

(2) A szakmai kollégium elnöksége és tagozatai az ügyrendjeiket 2021. február 1-jéig elkészítik, és jóváhagyásra felterjesztik a miniszter részére.

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelethez[17]

A szakmai tagozatok elnevezése

1. Addiktológia tagozat

2. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat

3. Angiológia és érsebészet tagozat

4. Ápolási, szakdolgozói és Szülésznő tagozat

5. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat

6. Balneoterápia tagozat

7. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat

8. Bőr- és nemibetegségek tagozat

9. Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat

10. Dietetika, humán táplálkozás tagozat

11. Egynapos sebészet tagozat

12. Égés- és plasztikai sebészet tagozat

13. Fog- és szájbetegségek tagozat

14. Foglalkozás-orvostan tagozat

15. Fül-orr-gégészet tagozat

16. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat

17. Geriátria és krónikus ellátás tagozat

18. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás) tagozat

19. Gyermek pszichiátria és addiktológia tagozat

20. Gyermeksebészet tagozat

21. Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat

22. Háziorvostan tagozat

23. Hospice-palliatív ellátás tagozat

24. Humán reprodukciós tagozat

25. Idegsebészet tagozat

26. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés biztosítási orvostan tagozat

27. Infektológia tagozat

28. Kardiológia tagozat

29. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat

30. Klinikai farmakológia tagozat

31. Klinikai genetika tagozat

32. Klinikai immunológia és allergológia tagozat

33. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat

34. Komplementer medicina tagozat

35. Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat

36. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat

37. Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika (nem orvosi) és minőségügyi tagozat

38. Mozgásterápia, fizioterápia tagozat

39. Nefrológia és dialízis tagozat

40. Neonatológia tagozat

41. Neurológia tagozat

42. Nukleáris medicina tagozat

43. Onkológia és sugárterápia tagozat

44. Ortopédia tagozat

45. Orvosi laboratórium tagozat

46. Oxyológia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat

47. Patológia tagozat

48. Pszichiátria tagozat

49. Radiológia tagozat

50. Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz tagozat

51. Reumatológia tagozat

52. Sebészet tagozat

53. Sportegészségügy tagozat

54. Szemészet tagozat

55. Szívsebészet tagozat

56. Szövet- és sejtbanki, és regeneratív medicina tagozat

57. Szülészet és nőgyógyászat tagozat

58. Transzfuziológia és hematológia tagozat

59. Transzplantáció tagozat

60. Traumatológia és kézsebészet tagozat

61. Tüdő- és mellkassebészet tagozat

62. Tüdőgyógyászat tagozat

63. Urológia tagozat

64. Védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) tagozat

2. melléklet a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelethez[18]

3. melléklet a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelethez[19]

4. melléklet a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 65/2023. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.22.

[2] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[3] Megállapította a 65/2023. (XII. 21.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.12.22.

[4] Megállapította a 65/2023. (XII. 21.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.12.22.

[5] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[6] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[7] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[8] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[9] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[10] Módosította a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.17.

[11] Módosította a 22/2023. (VI. 30.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[12] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 89. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2020.12.27.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Megállapította a 65/2023. (XII. 21.) BM rendelet 3. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.12.22.

[18] Hatályon kívül helyezte a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2022.04.17.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék