136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"k) genetikai profil: egyedi azonosításra vagy az egyed leszármazásának igazolására alkalmas, genetikai markereken alapuló laborvizsgálat eredménye."

2. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a mentőközpont állatorvosának véleménye szerint az egyed stabil, fájdalommentes állapota elérhető, de az egyed a szabad életre alkalmatlan, a természetvédelmi hatóság - a 8. § szerinti követelmények figyelembevételével - hivatalból dönt az egyed elhelyezéséről."

3. § (1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Solymászati célra - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartási, hasznosítási, bemutatási engedély kultúrtörténeti hagyományápolás céljából természetes személynek csak héjára (Accipiter gentilis), karvalyra (Accipiter nisus), szirti sasra (Aquila chrysaetos), szalagos álölyvre (Parabuteo unicinctus), északi sólyomra (Falco rusticolus), Feldegg-sólyomra (Falco biarmicus), valamint vándorsólyomra (Falco peregrinus) adható. Vadon élő állományból történő befogásra és solymászati célra történő hasznosításra engedély nem adható.

(4) A 16. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő természetes személy részére engedélyezhető

a) az 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó fajok egyedének tartása, hasznosítása és bemutatása a 2. § c) pontja szerinti közérdekből, valamint kártevők elleni biológiai védekezés céljából,

b) engedéllyel tartott solymászmadárral történő, kártevők elleni biológiai védekezés."

(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából a (3) bekezdésben felsorolt fajok külföldről a nemzetközi solymásztalálkozó időtartamára a külföldi résztvevők által behozandó egyedeire a 19. § (4a) bekezdésében meghatározott hazai szervezet részére is adható tartási, hasznosítási, bemutatási engedély.

(5) A (3) bekezdés szempontjából kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősül a solymászatnak mint történelmi vadászati módszernek a természetvédelmi jogszabályokkal összeegyeztethető gyakorlása, az ehhez szükséges solymászmadarak hazai létszámának fenntartására irányuló tenyésztés, továbbá az idomítás, valamint a solymászat mint vadászati módszer - szervezett rendezvényen történő - ismeretterjesztési célú gyakorlati bemutatása."

4. § (1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Solymászati célra tartási, hasznosítási, bemutatási engedélyt az a természetes személy kaphat, aki a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeken túl

a) solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát tett, vagy a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról és a kiegészítő vizsgákról szóló rendelet szerint ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti vizsgarészét 2022. augusztus 1. után sikeresen teljesítette,

b) nyilatkozik arról, hogy a solymászmadarat kultúrtörténeti hagyományápolás céljából kívánja tartani, hasznosítani, illetve bemutatni, valamint

c) tenyésztési célú hasznosítási kérelem esetén legalább 5 év solymászmadár-tartási gyakorlattal rendelkezik."

(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A solymászmadár-tartási engedély kiadásának feltétele a minisztérium honlapján közzétett mikroszatellita markerek alapján meghatározott genetikai profil benyújtása a természetvédelmi hatósághoz. A szalagos álölyv (Parabuteo unicinctus) tartási engedélyéhez genetikai profil benyújtása nem szükséges. Solymászmadár külföldről történő behozatala esetén a genetikai profilt a behozatal napjától számított legfeljebb 60 napon belül kell benyújtani. Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából kérelmezett solymászmadár-tartási engedélyhez genetikai profil benyújtása nem szükséges."

5. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását)

"a) solymászmadarak és a 14. § (4) bekezdése szerinti eljárás esetében országos illetékességgel a természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal),"

(engedélyezi.)

6. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelemnyomtatványt és a kitöltési útmutatót a Pest Megyei Kormányhivatal a honlapján teszi közzé."

7. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § A 2022. augusztus 1-je előtt már végleges tartási engedély alapján tartott solymászmadarak esetében a genetikai profil benyújtásának határideje 2022. december 31."

8. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdése, 5. cikk e) pontja, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (4) bekezdése, 9. cikk (1)-(2) bekezdése;"

9. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 16. § (5) bekezdésében a "vándorsólyom (Falco peregrinus)" szövegrész helyébe a "vándorsólyom (Falco peregrinus), a szalagos álölyv (Parabuteo unicinctus)" szöveg,

b) a 4. számú melléklet 16. pontjában a "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem" szövegrész helyébe a "Kijelentem" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 16. § (4) bekezdése,

b) 3. számú melléklete,

c) 4. számú melléklet "Kitöltési útmutató és magyarázat" rész 5. pontjában az " , illetve 16. § (1) bekezdés a) pont" szövegrész.

12. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk e) pontjának, 6. cikk (1) bekezdésének, 7. cikk (4) bekezdésének, 9. cikk (1)-(2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem tartalma és mellékletei

1. Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) tárgyát képező solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó adatok:

1.1. tudományos fajnév,

1.2. magyar fajnév,

1.3. egyedi azonosító száma, az egyed (egyedek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak (amennyiben van) a típusa és a száma,

1.4. ivar,

1.5. az egyedek száma.

2. A kérelem tárgyát képező solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó adatok:

2.1. a tojó szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma,

2.2. a hím szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma.

3. A kérelmezett tevékenység leírása:

3.1. a tevékenység pontos helye,

3.2. a tevékenység ideje,

3.3. a tevékenység célja (hasznosítás esetén),

3.4. a tartási körülmények részletes leírása,

3.5. tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá vele szemben a Tvt. 78/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben szereplő egyeddel/egyedekkel a birtokában levő egyedek száma nem haladja meg a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott kvótát.

6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben kérelmezett tevékenységet kultúrtörténeti hagyományápolás céljából kívánja folytatni.

7. A kérelemhez szükséges mellékelni

7.1. az egyed származását igazoló dokumentumok másolatát (CITES dokumentum, az egyed korábbi tartási engedélye vagy befogási engedély),

7.2. a nagykorúságot igazoló dokumentum másolatát,

7.3. a vadászvizsga, a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti vizsgarészéről szóló igazolás vagy (amennyiben az előző 2022. augusztus 1. előtti keltezésű), a solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsga bizonyítványának a másolatát,

7.4. a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának a nyilatkozatát a tartáshoz való hozzájárulásról,

7.5. a solymászmadár-tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot (minimum 5 év) igazoló dokumentum (a tartási engedély) másolatát,

7.6. a solymászmadár-tenyésztési kérelem esetén a szaporulat elhelyezésére vonatkozó szándéknyilatkozatot."

Tartalomjegyzék