137/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet V. Fejezete a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § (1) Az Nfatv. 18. § (8a) bekezdése szerinti kompenzációs megállapodás megkötésekor a kompenzáció mértéke az érintett földterületre vetítve hektáronként legfeljebb 320 000 forint összegű lehet. A kompenzáció összegének meghatározása során a Földforgalmi tv. 53. § (2a) bekezdésében meghatározott szempontokat kell figyelembe venni. A kompenzációs megállapodás szerinti összeg azt követően fizethető ki, ha a haszonbérleti szerződés megszüntetése és a haszonbérleti jog földhasználati nyilvántartásból való törlése megtörtént, továbbá az ingatlant a kompenzációra jogosult haszonbérlő az NFK vagy az általa megjelölt személy birtokába adta.

(2) Ha a haszonbérleti szerződés alapján a használati jogosultság megszerzéséért a haszonbérlő ellenértéket fizetett, a kompenzációval érintett földterületek vonatkozásában annak a haszonbérleti szerződésből hátralevő időszakra eső arányos részével az NFK-nak el kell számolnia a haszonbérlő felé."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök