138/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 4. § (2) és (12) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5)-(6a) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében és 3. melléklet 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5)-(6a) bekezdésében, 10. § (2a) bekezdés b) pontjában és 3. melléklet 1. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 10. § (2a) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 10. § (4) bekezdésében a "megyeszintű" szövegrész helyébe a "vármegyeszintű" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter