155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 244/A. § (18) bekezdésétől eltérően az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) jár el az Eütv. 244/A. § (14)-(15) bekezdése szerinti átadás végrehajtása során a betegek tájékoztatása érdekében az átvevő szolgáltató nevében.

(2) Az Eütv. 169. § (2) bekezdése szerinti feltételnek nem megfelelő szolgáltató (a továbbiakban: átadó szolgáltató) 2022. május 31-ig az Eütv. 244/A. § (14)-(15) bekezdése szerinti átadás végrehajtása érdekében az OKFŐ részére átadja a nála kezelt betegek Eütv. 244/A. § (18) bekezdése szerinti tájékoztatásának teljesítéséhez szükséges személyes adatai közül a beteg nevét, lakcímét vagy levelezési címét, valamint - ha az rendelkezésre áll - telefonszámát és elektronikus levélcímét.

(3) Az OKFŐ a (2) bekezdésben meghatározott adatokat az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét követően legkésőbb 8 napon belül törli.

(4) Az átadó szolgáltató a (2) bekezdés szerinti határidőig az átvevő szolgáltatóval kötött megállapodás alapján átadja a nála tárolt ivarsejtek és embriók biztonságos átadásához, szállításához és tárolásához általa használt eszközöket az átvevő szolgáltató részére a későbbi egészséges magzati fejlődés feltételei és a tárolásra vonatkozó szakmai szabályok folyamatos és teljes körű érvényesítése érdekében.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök