23/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhető az alábbi megnevezéssel:

1. társasház;

2. szövetkezeti ház;

3. bányatelek;

4. műemlék;

5. történeti kert;

6. műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet);

7. régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely) vagy régészeti védőövezet;

8. védett kulturális javak körébe tartozó tartozékok, alkotórészek;

9. helyi védelem alatt álló építészeti örökség (egyedi, területi);

10. tanya;

11. birtokközpont;

12. védett természeti területek:

a) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület,

b) országos jelentőségű, törvény erejénél fogva védett természeti terület,

c) fokozottan védett természeti terület,

d) helyi jelentőségű védett természeti terület;

13. Natura 2000 terület;

14. természeti terület;

15. ökológiai folyosó;

16. barlang felszíni védőövezete;

17. védett mesterséges üreg felszíni védőövezete;

18. országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület védőövezete;

19. helyi jelentőségű védett természeti terület védőövezete;

20. az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -;

21. világörökségi terület része, továbbá

22. olyan egyéb tény, amelynek ingatlan-nyilvántartási feljegyzését törvény elrendeli."

(2) Az Inyvhr. 39/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés 12. pont c) alpontjában szereplő fokozottan védett természeti terület jogi jelleg megnevezés feljegyzésének feltétele az (1) bekezdés 12. pont a) vagy b) alpontja szerinti országos jelentőségű védett természeti terület jogi jelleg megnevezés korábban megvalósult vagy egyidejű feljegyzése."

(3) Az Inyvhr. 39/A. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1) bekezdés 4-8. pontja esetében a jogi jelleget egyedi - örökségvédelmi - azonosítóval megjelölten kell feljegyezni.

(8) Az (1) bekezdés 10. pontjában szereplő tanya jogi jelleg feljegyzéséhez a következő feltételeknek együttesen kell teljesülnie:

a) az érintett földrészlet területe nem haladja meg az 1 hektárt;

b) a földrészlet művelési ága vagy a földrészleten belül valamely alrészlet művelési ága szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő vagy fásított terület;

c) a földrészleten a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás célját szolgáló lakó- és gazdasági épület, illetve épületcsoport áll;

d) a település helyi építési szabályzata szerint a földrészlet tanya céljára fenntartott területen található.

(9) Az (1) bekezdés 10. pontjában szereplő tanya jogi jelleg törléséhez igazolni kell, hogy a (8) bekezdés szerinti feltételek közül egy vagy több már nem áll fenn."

2. § Az Inyvhr. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlannak minőségi osztálya és kataszteri tisztajövedelme nincs."

3. § (1) Az Inyvhr. 50. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (6) bekezdésben felsorolt ingatlanok közül]

"d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyonkezelésében lévő ingatlanokat Állami terület II."

[megnevezéssel művelés alól kivett területként kell nyilvántartani.]

(2) Az Inyvhr. 50. §-a következő (8c) bekezdéssel egészül ki:

"(8c) A (7) bekezdés d) pontja szerinti Állami terület II. megjelölésű területek közül azokat, amelyeket a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter határozatával a feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejűleg a területeknek a Nemzeti Földalapba történő átadása céljából való kijelöléséről döntött, - a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter megkeresése alapján - művelés alól kivett területként a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított terület megnevezéssel kell nyilvántartani, függetlenül attól, hogy az ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint a tulajdonosi joggyakorló részére átadásra került."

4. § Az Inyvhr. a következő 112/E. és 112/F. §-sal egészül ki:

"112/E. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatással az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság, az örökségvédelmi hatóság, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezető hatóság részére hatósági feladataik ellátása érdekében elektronikusan feldolgozható formában adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során mind létező, mind megszűnt ingatlanra vonatkozóan a teljes tulajdonilap-másolat teljes adattartalma továbbítható.

112/F. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatással a Nemzeti Földügyi Központ részére feladatai ellátása érdekében elektronikusan feldolgozható formában adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során mind létező, mind megszűnt ingatlanra vonatkozóan a teljes tulajdonilap-másolat teljes adattartalma továbbítható."

5. § Az Inyvhr.

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a "vezetékjog, vízvezetési" szövegrész helyébe a "vezetékjog, vasúti használati jog, vízvezetési" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az "az ezek gyakorlására jogosult szerv" szövegrész helyébe a "jogszabályban feljogosított személyek" szöveg,

c) 13. § (1a) bekezdésében a "kormányhivatalt, amelyen keresztül - a külön jogszabályban meghatározottak alapján -" szövegrész helyébe a "személyt is, akin vagy amelyen keresztül - jogszabályban meghatározottak alapján -" szöveg,

d) 65. § (3e) bekezdésében az "A 2013. január 1. előtt épített, építési" szövegrész helyébe az "Építési" szöveg,

e) 112/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "formában nem" szövegrész helyébe a "formában - a 112/E. §-ban és a 112/F. §-ban meghatározott kivételekkel - nem" szöveg,

f) 119/F. § (2) bekezdésében a "közszemlére" szövegrész helyébe a "közhírré" szöveg,

g) 119/F. § (5) bekezdésében a "közszemle" szövegrész helyébe a "közhírré tétel" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Inyvhr. 65. § (3c) bekezdése.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére