2022. évi XXIII. törvény

egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

1. Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

1. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés

lép:

"1. § E törvényt kell alkalmazni Magyarországon és Magyarország területén kívül

a) az országgyűlési képviselők választásán,

b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán,

d) az Európai Parlament tagjainak választásán,

e) abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)-e) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: választás]."

2. § A Ve. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Más állam, kormányközi szervezet, nemzetközi nem kormányzati szervezet vagy egyesület Nemzeti Választási Iroda által - a választások megfigyelése céljából - nyilvántartásba vett megfigyelője

a) a választási eljárás teljes menetét figyelemmel kísérheti, a választási szervek munkájánál jelen lehet,

b) a választási bizottságok irataiba betekinthet, azokból - a személyes adatokat nem tartalmazó - másolatot kérhet,

c) kérdést intézhet a választási szervek tagjaihoz, és felhívhatja azok figyelmét az általa tapasztalt rendellenességekre,

d) a választási eljárást és a választási szervek tevékenységét nem zavarhatja és nem befolyásolhatja,

e) tevékenysége végzése alatt köteles a Nemzeti Választási Iroda által rendelkezésére bocsátott regisztrációs kártyát jól látható helyen és módon viselni,

f) köteles pártatlanul végezni tevékenységét.

(2) A Nemzeti Választási Iroda a nemzetközi megfigyelőkről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a nemzetközi megfigyelő nevét, születési helyét és idejét, valamint a megbízó nevét. A nemzetközi megfigyelők nevét, valamint a megbízó nevét a Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján közzéteszi.

(3) A nemzetközi megfigyelő nyilvántartásba vételéről, valamint nyilvántartásból való törléséről a Nemzeti Választási Iroda elnöke dönt, a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(4) A nemzetközi megfigyelőt a szavazást megelőző kilencedik napig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Irodánál."

3. § A Ve. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazatszámlálást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre távolléti díj illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető távolléti díj megtérítését a szavazatszámlálást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától."

4. § A Ve. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott, valamint a 27. § (1) bekezdése alapján megbízott tagja az lehet, aki jogi egyetemi diplomával rendelkezik."

5. § A Ve. 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]

"d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló és az egészségügyi szolgálati viszonyban álló személy kivételével."

6. § A Ve. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját azok a pártok bízzák meg, amelyekhez tartozó képviselők az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotnak.

(2) Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító, az (1) bekezdés alapján tag megbízására nem jogosult jelölő szervezetek bízzák meg.

(3) Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító, az (1) bekezdés alapján tag megbízására nem jogosult jelölő szervezetek bízzák meg."

7. § A Ve. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 27. § (2) és (3) bekezdése alapján azok a jelölő szervezetek is jogosultak tag megbízására a Nemzeti Választási Bizottságba, amelyek az (1) bekezdés alapján megbízásra jogosult párttal közös listát állítanak."

8. § A Ve. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság megbízott tagjának bejelentését személyesen a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjénél is be lehet nyújtani a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártáig. A bejelentést az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb a benyújtást követő napon az érintett szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság működési területe szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjének továbbítja."

9. § A Ve. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának megbízatása a 28. §-ban megjelölt, a megbízás jogalapját képező jelöléshez, listaállításhoz kapcsolódó választás eredményének jogerőssé válásáig tart."

10. § A Ve. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az eskü vagy fogadalom letételére az (1) bekezdésben foglalt határidőig nem kerül sor, az Országgyűlés helyett az Országgyűlés elnöke előtt, a polgármester helyett a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke előtt, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke helyett a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt kell esküt vagy fogadalmat tenni. A (3) bekezdés szerinti jogosult az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően is kiveheti az esküt vagy a fogadalmat."

11. § A Ve. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Választási Bizottságnak a 27. § (2) és (3) bekezdése alapján megbízott tagját nem kell figyelembe venni a határozatképesség szempontjából."

12. § A Ve. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak a 27. § (2) és (3) bekezdése alapján megbízott tagja nem rendelkezik szavazati joggal, a Nemzeti Választási Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt."

13. § A Ve. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A választási bizottság a határozatát - a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. E törvény alapján közérdekből nyilvános adat a jelölt neve, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék megnevezése."

14. § A Ve. 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a Nemzeti Választási Iroda tárgyévi kiadási előirányzatainak terhére a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott költségvetési évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre."

15. § A Ve. 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az (1)-(3) bekezdés szerinti tisztség betöltetlen, vagy a jegyző, főjegyző harminc napot meghaladó távolléte miatt nem tudja ellátni feladatát, a területi választási iroda vezetőjét a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda és a helyi választási iroda vezetőjét a területi választási iroda vezetője nevezi ki."

16. § A Ve. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő és közalkalmazott, továbbá a székhelye szerinti polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatal, illetve megyei önkormányzati hivatal munkavállalója bízható meg."

17. § A Ve. 94. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 84. § szerinti kérelem elbírálása a szavazást megelőző huszonötödik nap és az eredmény jogerőre emelkedése között szünetel az országgyűlési képviselők általános választása és az Európai Parlament tagjainak választása esetén."

18. § A Ve. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.

(2) Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.

(3) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

(4) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és - kérelmére - a jelöltet, jelölő szervezetet."

19. § A Ve. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"135. § (1) A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását - a 4. melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.

(2) A jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján folyamatosan frissíteni kell.

(3) A jelölő szervezet, a jelölt és a lista nyilvántartásból történt törléséről a választási iroda a választási bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja."

20. § A Ve. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, vagy a jelöltet állító jelölő szervezetet törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. Kiesik továbbá a jelölt, ha a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell."

21. § A Ve. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"138. § A lista kiesik, ha a jelölő szervezet a listát visszavonja, a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik, továbbá ha a Nemzeti Választási Iroda a jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törölni kell."

22. § A Ve. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"154. § (1) A 153. § szerinti adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára."

23. § A Ve. 162. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a választási bizottságot, valamint az érintett jelölő szervezeteket és független jelölteket."

24. § A Ve. 175. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"175. § (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

(2) Az a választópolgár is szavazhat a szavazóhelyiségben, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, feltéve, hogy a jegyzék a szavazóhelyiségben van."

25. § A Ve. 179. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken, illetve a 175. § (2) bekezdése szerinti esetben a mozgóurnát igénylő polgárok jegyzékén saját kezű aláírásával igazolja."

26. § A Ve. 257/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A külön helyszíneket, illetve az alszavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy a névjegyzékben lévő választópolgárok száma az egyes helyszíneken, illetve alszavazókörökben ne haladja meg a nyolcszázat."

27. § A Ve. 277. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az a választópolgár, aki az (1) bekezdés szerint megküldött szavazási levélcsomagot a szavazás napját megelőző hetedik napig nem kapja meg, bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti a szavazási levélcsomag pótlását. A választási iroda a szavazási levélcsomag átadása előtt ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte-e."

28. § A Ve. 278. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár

a) nevét,

b) születési helyét,

c) személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, ezek hiányában a honosítási okiratának számát."

29. § (1) A Ve. 289. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány nyilvántartásában, a honosítási okirat nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel, vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi."

(2) A Ve. 289. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A (3) bekezdés g) pontjában a választópolgár által már leadott szavazási iratnak csak az olyan szavazási irat tekinthető, amely érvényes, vagy nem a (3) bekezdés e), f) vagy i) pontja szerinti okból érvénytelen.

(8) Ha a szavazási irat érvényes, vagy nem a (3) bekezdés e), f) vagy i) pontja szerinti okból érvénytelen, a választási iroda a központi névjegyzéken feltünteti, hogy a választópolgár szavazási iratot adott le."

30. § A Ve. 297. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik,

c) a helyi választási bizottságnak a 32. § (2) bekezdése, valamint a helyi választási iroda vezetőjének a 32. § (3) bekezdés alapján hozott határozata elleni kifogás tárgyában hozott döntése elleni fellebbezésről.

(2) A területi választási bizottság dönt az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak a 32. § (2) bekezdése, a 124. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 252. § (2) bekezdése alapján meghozott döntése elleni fellebbezésről.

(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja alá,

b) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről,

c) a területi választási bizottság 32. § (2) bekezdés szerinti döntése elleni fellebbezésről."

31. § A Ve. 310. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"310. § (1) Az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani, ha az időközi választást azért kell megtartani, mert

a) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták,

b) a képviselő-testület, közgyűlés kimondta feloszlását.

(2) A nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti időközi választás költségeit - annak kitűzését megelőzően -az időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda számára megelőlegezi."

32. § A Ve. 346. § l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"l) a 310. § (2) bekezdése szerinti megelőlegezés részletes szabályait."

33. § A Ve.

a) 2. § (3) bekezdésében az "a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok" szövegrész helyébe az "a kitűzött választásra vonatkozó közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok" szöveg,

b) 19. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjai" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Bizottság 27. § (1) bekezdése alapján megbízott tagjai" szöveg,

c) 33. § (1) bekezdés b) pontjában az "az országgyűlési képviselők következő általános választása kitűzésének napjáig" szövegrész helyébe az "az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig" szöveg,

d) 34. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés a), b), d) és e) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b) pontja" szöveg,

e) 34. § (4) bekezdésében az "(1) bekezdés c) és f) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) és c)-f) pontja" szöveg,

f) 82. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Választási Iroda által vezetett" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda és a helyi választási irodák által vezetett" szöveg,

g) 94. § (2) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében, 235. § (2) bekezdésében a "második napon" szövegrész helyébe a "második napon 10 óráig" szöveg,

h) 103. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 105/A. §-ában a "második napig" szövegrész helyébe a "második nap 10 óráig" szöveg,

i) 103. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "második napon 16 órát" szövegrész helyébe a "második napon 10 órát" szöveg,

j) 106. § (1) bekezdésében a "második napon 16 óráig" szövegrész helyébe a "második napon 10 óráig" szöveg,

k) 106. § (2) bekezdésében a "megelőző napon" szövegrész helyébe a "megelőző második napon" szöveg,

l) 107. § (3) bekezdésében a "104. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "104. § (3) bekezdése" szöveg,

m) 110. § (1) bekezdésében a "103. §, a 250. §" szövegrész helyébe a "103. §, a 105/A. §, a 250. §" szöveg,

n) 136. §-ában a "Nemzeti Választási Bizottság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

o) 248. §-ában a "tizenhatodik napon" szövegrész helyébe a "kilencedik napon" szöveg,

p) 249. § (1) bekezdés a) pontjában a "második napon" szövegrész helyébe a "második napon 10 óráig" szöveg,

q) 250. § (5) bekezdés b) pontjában a "második napig" szövegrész helyébe a "második napon 10 óráig" szöveg,

r) 254. § (2)-(3) bekezdésében a "Nemzeti Választási Bizottság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

s) 307/A. § (4) bekezdés b) pontjában és 307/B. § (2) bekezdésében a "második napon" szövegrész helyébe a "harmadik napon" szöveg,

t) 307/J. § (2) bekezdésében és 307/K. § (2) bekezdésében a "választási bizottság" szövegrész helyébe a "választási iroda" szöveg,

u) 314. § (1)-(2) bekezdésében és 315. §-ában a "tizenhatodik napon" szövegrész helyébe a "kilencedik napon" szöveg,

v) 317. § (2) bekezdésében és 320. § (2) bekezdésében a "választási bizottság" szövegrész helyébe a "választási iroda" szöveg,

w) 340. § nyitó szövegrészében az "illetve törli" szövegrész helyébe az "illetve a Nemzeti Választási Iroda törli" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a Ve.

a) 42. § (2) bekezdése,

b) 307/G. § (3) bekezdése,

c) 308. §-ában az " , a 307/G. § (3) bekezdés" szövegrész.

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

35. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"14. az 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - nemzetiségi egyesületként szereplő egyesület;"

36. § Az Njtv. 69. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatják vagy kimondja feloszlását, és a nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit megelőlegezi."

37. § Az Njtv. 74. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A nemzetiségi önkormányzat megszűnik, ha)

"f) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták vagy kimondta feloszlását, és a nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit nem előlegezi meg, a feloszlatás vagy feloszlása kimondásának napján."

38. § Az Njtv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, közgyűlésének megbízatása megszűnik

a) ha a testület megbízatása lejárt,

b) a nemzetiségi önkormányzat megszűnése napján,

c) a képviselők számának a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkenése napján,

d) - a 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása miatti időközi választás napján."

39. § Hatályát veszti az Njtv. 69. § (3) bekezdés c) és d) pontja.

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

40. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A munkavállaló számára lehetővé kell tenni, hogy az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, továbbá népszavazáson szavazhasson."

4. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

41. § Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. §-ának (3) bekezdése.

42. § A Kktv. 1. melléklete az 1. melléklet. szerint módosul.

5. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

43. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Ve. 2. § (4) bekezdését az aláírásgyűjtő ívre is alkalmazni kell."

44. § Az Nsztv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha

a) a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelenül eltelt,

b) jogorvoslat esetén a Kúria döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, illetve

c) az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntése az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban megjelent,

a Nemzeti Választási Iroda haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül átadja a szervező részére a hitelesített kérdést tartalmazó - az általa az a)-c) pontban megjelölt esemény bekövetkezését követően igényelt mennyiségű - aláírásgyűjtő ívet. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi aláírásgyűjtő ívet egyedi azonosítóval lát el."

45. § Az Nsztv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját megelőző ötvenedik nap és a szavazást követő harmincadik nap között szünetel az aláírásgyűjtés.

(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtést az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vagy a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját megelőző ötvenedik napig nem fejezi be, az addig összegyűjtött aláírásokat tartalmazó és az aláírásokat nem tartalmazó aláírásgyűjtő íveket legkésőbb a szavazás napját megelőző negyvenkilencedik napon át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem haladhatja meg választópolgár esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét, szervezet esetében tízszeresét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőben át nem adott aláírásgyűjtő íveken gyűjtött aláírás érvénytelen.

(4) A szavazás napját követő harmincegyedik napon a Nemzeti Választási Iroda átadja a szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet."

46. § Az Nsztv. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kúria (1) bekezdés szerinti döntése elleni alkotmányjogi panaszt a Kúria döntésének Magyar Közlönyben történt közzétételétől számított nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt."

47. § Az Nsztv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a törvényszék döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét, illetve az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntésének az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő megjelenését - követő öt napon belül a helyi választási iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek."

48. § Az Nsztv. 57. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A törvényszék a döntését haladéktalanul megküldi a helyi választási irodának, amely azt legkésőbb a megérkezést követő munkanapon közzéteszi a honlapján, megjelölve a közzététel napját. A törvényszék döntése elleni alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt."

49. § Az Nsztv. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Választási Bizottság az országos népszavazás kitűzését követő öt munkanapon belül határozza meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni az (1) bekezdés szerinti jogosultak politikai reklámjait. A politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló időtartam népszavazásonként háromszáz perc, amelyet a jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani. Ugyanazon kezdeményező - választópolgári kezdeményezés esetén ugyanazon szervező - által kezdeményezett több, azonos napra kitűzött népszavazás esetén a politikai reklámok közzétételére álló időtartam összesen háromszáz perc."

50. § Az Nsztv. 95. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény)

"b) 30. § (5) bekezdése, 57. § (4) bekezdése, 79. § (5) bekezdése, 98. §-a és 101. § (3) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,"

(sarkalatosnak minősül.)

6. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. §, a 33. § g)-k), o)-q), s) és u) pontja 2022. október 1-jén lép hatályba.

52. § (1) Az 1-25. §, a 32. §, a 33. § a)-n) pontja és a 34. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 26-30. §, a 33. § o)-r) pontja, a 4. alcím és az 1. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 33. § s) és t) pontja, valamint a 34. § b) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 31. §, a 33. § u) és v) pontja, a 34. § c) pontja és a 2. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 46. § és a 48. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) Az 49. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXIII. törvényhez

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételeiről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 1. melléklet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása összegét a következő eljárás szerint kell kiosztani.)

"a) A nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok számát - azon választópolgárok kivételével, akik nemzetisége nem rendelkezik jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi listával - össze kell adni (a továbbiakban: összes nemzetiségi választópolgár)."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére