26/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolaton az E-hiteles tulajdoni lap másolat megnevezés szerepel."

2. § Az Inyvhr. 116. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

3. § (1) Hatályát veszti az Inyvhr.

a) 4/A. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja,

b) 4/A. § (3) bekezdése,

c) 111. §-a,

d) 112/C. § (6) bekezdésében a "nem" szövegrész.

(2) Hatályukat vesztik az Inyvhr. 112/C. § (8) bekezdésében a "nem" szövegrészek.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter