282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére, valamint 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit a 2. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

2. § Az Ávr. 1. melléklet I. pont 32. alpontjában az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés LI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. §-a szerinti tagja.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a (4) bekezdés szerinti központi kezelésű előirányzat biztosítja.

(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet a 10. Központi kezelésű előirányzatok címmel és azon belül az 5. Fejlesztési és működési kiadások alcímmel egészül ki."

5. § A Rendelet 8/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az államháztartásért felelős miniszter a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Fejlesztési és működési kiadások alcím előirányzatát az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a és 16. §-a szerinti különadókból származó, a költségvetési év végéig várhatóan elszámolható bevételnek megfelelő összeggel megemelheti, és a kiadási előirányzat terhére a Kormány döntése alapján átcsoportosítást hajthat végre."

6. § A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a "jóváhagyásával az energiahordozók áremelkedéséből fakadó kedvezőtlen gazdasági következmények megelőzése és csökkentése" szövegrész helyébe a "jóváhagyásával a kedvezőtlen gazdasági következmények megelőzése és csökkentése" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Rendelet 8/C. §-a.

8. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök