291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 123/A. § (3) bekezdésétől eltérően, aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés esetén a biztosító a 2. § (2) bekezdése szerinti biztosítási szolgáltatási igény (a továbbiakban: kárbejelentés) beérkezésétől számított 14 napon belül kárelőleget fizet a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek (a továbbiakban: ügyfél) a 2. § (1) bekezdése szerinti feltétel fennállása esetén.

(2) A kárelőleg mértéke az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50%-a.

(3) Amennyiben kárelőleg kifizetésére kerül sor, az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerinti kártérítés és a (2) bekezdés szerinti kárelőleg különbözetével a biztosító és az ügyfél elszámol. Ha az elszámolás eredményeként az ügyfelet visszafizetési kötelezettség terheli, akkor e kötelezettségének az ügyfél a biztosító erre vonatkozó felhívásától számított 14 napon belül tesz eleget.

2. § (1) A kárelőlegre az ügyfél akkor jogosult, ha a (2) bekezdés szerinti, 2022. október 31-ig benyújtott kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében az ügyfél által elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot.

(2) Az ügyfél a kárbejelentést a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal nyújtja be a biztosítóhoz.

(3) A biztosító az 1. § szerinti kárelőleg részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján tájékoztatja az ügyfelet.

(4) E rendelet alkalmazása során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.

3. § (1) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a kárbejelentés formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a biztosító által alkalmazandó, az 1. § szerinti kárelőleg fizetésének részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök