30/2022. (II. 1.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére, az állam javára vételi jog szerződéssel történő alapítására - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását követően kerülhet sor. A kiadott előzetes hozzájárulás alapján az előzetes hozzájárulás jogosultja az állam nevében történő tulajdonszerzésre és a jogügylet állam nevében történő megkötésére jogosult."

2. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § E rendeletnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) módosított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sorát a Módr42. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

3. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 3. § (3) bekezdésében a "60. és 61. sora" szövegrész helyébe a "60., 61. és 68. sora" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 68. sorral egészül ki:

(ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt kormánymegbízott)
68.A Károli Gáspár Református
Egyetem oktatási feladatai
ellátásának elősegítése
érdekében átfogó egyetemi
campus céljára történő
funkcióbővítő felújítás és
átalakítás
Budapest IX. kerület belterület,
36971 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére