83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 12-13. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) és b) pontjában,

a 14-16. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. melléklet 3. sora szerinti beruházást.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett B:3 mezője szerinti telek közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésében és a feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 15%.

7. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja zártsorú,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,0 m2/m2,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a földszinti szinten 100%,

e) az ingatlanon oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciók is elhelyezhetők,

f) gépjárműparkolót nem kell létesíteni,

g) felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2026. december 31. napjáig kötelező.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § Az R1. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr45.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát a Módr45. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

12. § (1) Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások lefolytatására és a koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével - látja el."

(2) Az R2. 6. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 3.) megállapított 1. §-a és 1. melléklete hatálybalépésekor folyamatban levő eljárások (a továbbiakban: Koncessziós eljárás) vonatkozásában a Magyar Állam képviseletében az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napjáig eljárt Nemzeti Koncessziós Iroda általános jogutódjának a minisztert kell tekinteni.

(11) A Nemzeti Koncessziós Iroda a Koncessziós eljárás iratanyagát a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül adja át a miniszter részére.

(12) A miniszter a Koncessziós eljárásban a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról - így különösen a Mód. rendelet 3. hatálybalépéséről és a beadványok benyújtásának rendjéről - a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(13) A Mód. rendelet 3. hatálybalépése napján folyamatban levő Koncessziós eljárásban az e rendelet alapján a Nemzeti Koncessziós Irodához benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 3. hatálybalépésekor a Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani."

(3) Az R2. 1. melléklet címében a "Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a Nemzeti Koncessziós Iroda látja el" szövegrész helyébe a "Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszter - a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével - látja el" szöveg lép.

13. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól szóló 727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A koncessziós szerződés megkötését követően annak módosítása és megszüntetése a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv feladata.

(2) A Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásban megkötött részesedés-értékesítési szerződés végrehajtása a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv és részesedés-értékesítésre jogosult feladata."

(2) Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 1.) módosított 3. § (1) és (2) bekezdését a Mód. rendelet 1. hatálybalépésekor folyamatban levő Ktv. szerinti koncessziós és 10/A. § szerinti eljárásokban is alkalmazni kell."

(3) Hatályát veszti az R3. 3. § (4) bekezdés h) pontja.

14. § A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. mellékletben szereplő, a kormányrendelet által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás helyszínéül szolgáló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterületi ingatlanokat és ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat belterületi ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A fekvéshatár-változás átvezetésére irányuló eljárást Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata megkeresése alapján az ingatlanügyi hatóságként eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak kell lefolytatnia, és az ingatlanokat belterületi, művelés alól kivett területként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeznie. A kérelemben hivatkozni kell e rendelet fekvéshatár-változást, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 21 nap."

15. § Az R4.

a) 1. melléklete helyébe az 5. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

16. § Az R4. a következő 5. és 6. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdését, 1. és 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. § A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó, a Módr.-rel megállapított 2. melléklet b) és c) pontja szerinti közterület tulajdonjogát Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata a Módr. hatálybalépésével szerzi meg."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt kormánymegbízott
2.Nagyboldogasszony templom és
környezete rekonstrukciója
Bélapátfalva külterület
0185/2 helyrajzi számú ingatlan
Heves Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
3.Képzési központ létrehozásaBudapest közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Budapest VIII. kerület, belterület
36548 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

3. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneA beruházás megvalósításához szükséges
közterület-használat időtartama
2.Képzési központ létrehozásaBudapest 36548 helyrajzi számú
ingatlan
a kivitelezés megkezdésétől -
2026. december 31.

4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
kormánymegbízott)
60.Ipari-innovációs fejlesztési
terület kialakítása, valamint
a területen megvalósítandó
feldolgozóipari beruházások
Mosonmagyaróvár város
területén
Mosonmagyaróvár város közigazgatási
területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 2825, 2826/3,
2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9,
2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 2826/14,
2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20,
2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25,
2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830,
2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7,
2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5,
2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9,
2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3,
5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11,
5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5,
5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29,
5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1,
5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964,
5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973,
5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981,
5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989,
5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2,
6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11,
6001/12, 6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006,
6007, 6009, 6010 és az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület 072/10, 077/6, 0169/5,
0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28,
0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 0183/4,
0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9,
0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú
ingatlanok.
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

5. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár belterület 2825, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830, 2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9, 2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3, 5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5, 5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29, 5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1, 5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11, 6001/12, 6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009, 6010 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár külterület 072/10, 077/6, 0169/5, 0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú ingatlanok."

6. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelethez

A 3. § szerint Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata tulajdonába kerülő ingatlanok

Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár

a) belterület 2835/3,

b) belterület 2825, 2826/5, 2826/6, 2826/19, 2828, 2832, 2839/4,

c) külterület 0187/5, 0193/2 helyrajzi számú ingatlan."

Tartalomjegyzék