32/2022. (XII. 22.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról 32/2022. (XII. 22.) IM rendelet hatálybalépése előtt az 1. melléklet alkalmazásával létrehozott, a 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjának hatálya alá tartozó közjegyzői okirat esetében az 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím, I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek pont 11.2. alpontját úgy kell alkalmazni, hogy megfeleljen az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének vagy 82. § (2a) bekezdésének, illetve a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésének."

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 32/2022. (XII. 22.) IM rendelethez

Az R. 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím, I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek pont 11.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11.2. Ha az Adósnak/Adósoknak a Kölcsönszerződés szerinti Kölcsön és az ahhoz kapcsolódó Kamattámogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétével kapcsolatos, a Hitelező vagy az igénybevétel feltételeire vonatkozó igazolást kibocsátó részére tett nyilatkozata valótlan adatot tartalmaz, akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától jogszabály szerint számított kamatával együtt köteles / kötelesek visszafizetni. A támogatás visszavonásának napjától kezdődően az Adós/Adósok a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat mindenkori hatályos mértékét köteles/kötelesek megfizetni a Hitelezőnek."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére