17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet (különösen: 8. §)

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet (különösen: 1-2. §)

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 3. §)

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 89. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (különösen: 7. §, 16. §, 17. §)

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 75. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet (különösen: 7. §, 8. §, 12. § c) pont, 13. §, 14. § (3) bekezdés)

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2)[1] A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében, és az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását veheti igénybe lakás felújítása érdekében.

(3)[2] A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén - meglévő gyermekeik számától függetlenül - legfeljebb három gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, melyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylőnek a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor a valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

1/A. §[3] Az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatásokra vonatkozó új támogatási kérelem - a 23. §-a szerinti, utóbb született gyermekre, valamint a 26/A. §-a szerinti, különbözeti támogatási összegre vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - 2024. január 1-jétől nem nyújtható be.

2. § (1)[4] A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

(3)[5] Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

(4)[6] Az igénylőnek lehetősége nyílik arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendelet szerinti jogosultsági feltételekkel és mértékben az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezmény szerinti új lakásra vegye igénybe, azzal, hogy ha az e rendelet szerint igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt új lakás építése vagy vásárlása érdekében veszi igénybe, a támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3. § (1)[7] A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után - a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel - csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele - a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel - még nem történt.

(2)[8] Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(2a)[9] Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

(2b)[10] A (2) és (2a) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon - már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(2c)[11] A 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)-(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)-(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(3)[12] A (2) és (2a) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(4)[13]

(5)[14] A hitelintézet a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolást a hitelintézet végzi.

(3)[15] A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3a)[16] Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3b)[17] A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(3c)[18] A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(3d)[19] A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

(4) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot - ha törvény másként nem rendelkezik - a Kincstár képviseli.

(5)[20]

(6)[21] A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa;

1a.[22] életvitelszerű bentlakás: a támogatással érintett lakásnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bejelentett lakóhelyként - hontalan esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti szálláshelyként - történő életvitelszerű használata;

2. fiatal házaspár: házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét;

3. gyermek:

a)[23] a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b)[24] aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és[25]

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb)[26] a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy;

4. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak;

5. hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított - hasznos alapterületének összege:[27]

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

6. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint

c) a jelzálog-hitelintézet;

7. lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:[28]

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamos energia szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d)[29] közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e)[30] közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

8.[31] megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül.

9.[32] egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

10.[33] preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

11.[34] külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon az 5. § (1) bekezdés 7. pont a)-e) alpontjának megfelelő lakóingatlan van.

(2)[35] Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. §[36] A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén

a) használt lakás vásárlása,

b) meglévő lakás bővítése, továbbá

c) tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe.

7. §[37] (1)[38] A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban - a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2)[39] Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak - a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági ítélet alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3)[40] Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(3a)[41] Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a támogatásnál figyelembe vett gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást vásárol vagy bővít, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - kiskorú gyermek esetén a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben - a támogatott személy mellett a támogatásnál figyelembe vett gyermek is szerezhet tulajdont.

(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(5) A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

(6)[42] Az (5) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

(2)[43] A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3)[44] A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1)[45] Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően[46]

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

10. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b)[47] a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermekeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához

a) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)-(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 11. § d) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10)[48] A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

11. § A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

12. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c)[49] a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy

d)[50] a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

e)[51]

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

13. §[52] A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. Együttes igénylők esetén - ha e rendelet kivételt nem tesz - a feltételeknek mindkét igénylő meg kell, hogy feleljen, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

14. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a)[53] az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; és a büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatokat a hitelintézet és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje;

b)[54] az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely a 26. § (4a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá.

c)[55] az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában - a (2) és a (10) bekezdésben foglalt eset kivételével - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább 180 napja folyamatosan[56]

ca) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,

cb)[57] a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

cd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy a 180 napos jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele;

d) a lakás a műszaki állapotára tekintettel - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

e)[58]

f)[59]

g)[60] lakás vásárlása esetén - a h) pontban foglaltak kivételével - az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa,

h)[61] a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(1a)[62] Az (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számít be.

(2)[63] Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül.

(2a)[64] Ha az igénylő a (9a) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy bővített használt lakásba kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(2b)[65] A (2a) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)-(2c) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a)[66] - és azt megelőzően a kérelemben is - nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra, vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) név,

ab) születési név,

ac) anyja neve,

ad) születési hely és idő,

ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás,

af) lakcím,

ag) értesítési cím,

ah) személyi azonosító és

ai) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;[67]

b)[68] - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre véglegesen nem kötelezték;

c)[69] - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;

d)[70] vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget - illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező részét a támogatott személy helyett a hitelintézet - az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy lakás bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat;

f)[71] vállalja lakás bővítése esetén a bekerülési költségek 19. § (4) bekezdése szerinti megfizetését, valamint hogy e tényt a bemutatott számlán való feltüntetéssel, átutalással teljesített számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum egyidejű csatolásával igazolja,

g)[72] tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja;

h)[73] vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

i)[74] hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

j) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakásban életvitelszerűen lakik;

k)[75] vállalja, hogy a j) pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 180 napon belül a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakásban a támogatott személy és mindazon személyek lakóhelyet, hontalan esetében szálláshelyet létesítenek, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt;

l) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben nyilatkozik a gyermekvállalásról;

m) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

ma) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár - a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa,

mb)[76] vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését - a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét tartalmazó - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 90 napon belül bejelenti, és - a gyermek születését, a magzat elhalását vagy halva születését követő 90 napon belül - bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy a magzat halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy - kizárólag magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén - a magzat 12. várandóssági hét betöltését követő elhalása esetén az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást a hitelintézet részére;

n)[77] a 3. § (1), (2) és (2b) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást;

o) az igénylő a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja.

(4) A (3) bekezdés a) és k) pontja szerinti nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(4a)[78] A (3) bekezdés k) pontja szerinti kötelezettség teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Ha a (3) bekezdés k) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesül, akkor a Kincstár tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(4b)[79] Ha az igénylő és azon gyermeke, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényli, a kérelem benyújtásának időpontjában a 15. § a) vagy h) pontjában foglaltak szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a lakóhely vagy a tartózkodási hely - a 15. § a) vagy h) pontjában meghatározott tényekre tekintettel történő - fenntartása nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) és k) pontja szerint vállalt kötelezettségek megsértésének.

(5)[80] Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel - a (3) bekezdés k) pontja szerinti feltétel kivételével - nem teljesül, erről a hitelintézet tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(6)[81] Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, a házasságkötés helyét és idejét.

(7)[82] A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és - ha a gyermek már megszületett - a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, örökbefogadott gyermek és gyám vagy gondnok kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság, bíróság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése vagy szülői felügyeletének rendezése esetén a kiskorú gyermek elhelyezéséről vagy szülői felügyeletének rendezéséről és lakóhelyének kijelöléséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját is.

(8)[83] A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(9)[84] Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(9a)[85] A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jelenteni.

(9b)[86] Az igénylő a (9a) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(9c)[87] A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(9d)[88] A (9c) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot, és

b) a (2a) és (2b) bekezdést, a (3) bekezdés a) pontját, a (9b) bekezdést, a 3. § (2c) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 23. pontját is alkalmazni kell.

(10)[89] Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat - a cc) alpontja kivételével - nem kell alkalmazni, ha a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik.

(11)[90] Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (5) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (6) és (8) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.

15. § Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha az alábbi okok miatt létesítenek a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy épített lakástól eltérő lakásban tartózkodási helyet, illetve az f) vagy g) pont esetén lakóhelyet[91]

a) a gyermek - a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével - tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel - indokoltan - legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f) a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g) a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h)[92] a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében - ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

16. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő,

b)[93] bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását

követő,

c)[94] a 23. § szerinti esetben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésben meghatározott hitelcél tárgyát képező lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a lakáscélú állami támogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint a lakás vásárlása, építése vagy bővítése érdekében igénybe vett korábbi családi otthonteremtési kedvezményt vagy más lakáscélú állami támogatást biztosító jelzálogjog előzheti meg.[95]

(2) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

(3)[96] Az (1) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártát követően, ha a támogatott személy az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

16/A. §[97] Nem minősül a 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a használt lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a használt lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a használt lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

6. A támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos részletes szabályok

17. § A 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

18. §[98]

7. Lakás bővítése esetén irányadó szabályok

19. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

(1a)[99] A családi otthonteremtési kedvezmény az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is igényelhető, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

(2) Lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(3)[100]

(4) Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a)[101] a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

e)[102] a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

(5)[103]

(6)[104]

(7)[105] Ha a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti összeg 20 százalékával csökkenthető.

(8)[106] Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

7/A. A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok[107]

19/A. §[108] (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[109]

(3)[110] Az ezen alcím rendelkezései szerinti családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és adó-visszatérítési támogatásra az igénylő, együttes igénylők esetén bármelyik igénylő egy alkalommal jogosult.

(4) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(5)[111] Ha a támogatott személy a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is - a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(5a)[112] Nem vehető igénybe a (4) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

(6) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(7) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

19/B. §[113] (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

(3)[114] A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén az igénylő a támogatási szerződésben vállalja, hogy a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettsége keretében nem nyújt be olyan számlát, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján ugyanazon lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltak.

(4)[115] A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén a hitelintézet a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség keretében benyújtott és elszámolt számlákat feltölti a lakáscélú támogatások kapcsán elszámolt számlák ellenőrzésére szolgáló elektronikus rendszerbe.

19/C. §[116] (1) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek közül elegendő az a) alpont szerinti feltételnek - a fürdőhelyiség és a WC kivételével - megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(3) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a 8. § (1) bekezdése szerinti hasznos alapterületére vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.

(5)[117] Ha a támogatott személy a (2) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - a 19/A. § (4) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is - a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(6) E § rendelkezéseit a 19/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

19/D. §[118] (1) Az e fejezet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál a 11. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 19/A. § (4) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

(3) A (2) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti összegek 50%-át.

(4) A 19/A. § (6) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás építéséhez vagy vásárlásához - a kérelem benyújtását megelőzően - családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét illetve korszerűsítéséhez (felújításához) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását vette igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény (4) bekezdés szerinti összegének megállapításánál[119]

a)[120] nem kell alkalmazni a 3. § (1) és (2a) bekezdésében, valamint a 19/J. §-ban foglaltakat, valamint

b)[121] a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás

ba)[122] építéséhez vagy vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye,

bb) korszerűsítéséhez (felújításához) igénybe vett, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatás

összegét.

19/E. §[123] (1)[124] A preferált kistelepülésen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább egy éve folyamatosan[125]

a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,

b)[126] a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

c) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy az egyéves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(1a)[127] Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés szerinti folyamatos egyéves időszakba nem számít be.

(2)[128] A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában[129]

a)[130] megfelel a következő feltételek valamelyikének:

aa) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt - a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

ab) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

ac) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőnek minősül, és az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással tanúsítja, hogy kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan

ba) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb)[131] a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

bc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

azzal, hogy a 2 éves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(2a)[132] A (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a (2) bekezdés b) pontja szerinti folyamatos 2 éves időszakba nem számít be.

(3) Az ezen alcím rendelkezéseiben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

(4)[133] A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított négy éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján állapítja meg. A támogatott személy a határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt korszerűsítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(5) A 19/A. § (4) bekezdése esetén a 14. § (3) bekezdés k) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(6) A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

(7) A preferált kistelepülésen a 16. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ezen alcím szerint igénybe vehető támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

a) építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint

b) korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

(8) Ha a 16. § (1) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, az ezen alcím szerint igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(9) Az ezen alcím alapján igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 43. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(10) A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása vagy bővítése esetén, ha az igénylő számára kedvezőbb, kérelmére ezen alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(11) A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(12)[134] Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás a 30. § (1a) bekezdése szerinti igazolással nem helyettesíthető.

19/F. §[135] (1) A 19/D. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(3) A 19/D. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy preferált kistelepülésen lévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén az 5 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 7 500 000 forintot.

(5) Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

19/G. §[136] (1)[137] A jegyző a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(2) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a 26. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának - az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül - nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

19/H. §[138] (1) Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

(2) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

19/I. §[139] (1)[140] Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költséghez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2)[141] Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján vehető igénybe.

(3) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Ha az igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell megfizetnie.

(6) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(7)[142] Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(8)[143] A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra - ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is - vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(9)[144] A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra - ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is - vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(10)[145] Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. § (1)-(3) bekezdésében, a 3. § (1), (2c) és (5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. § (1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)-k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8)-(11) bekezdésében, a 15-19/C. §-ban, a 19/E. § (4)-(11) bekezdésében, a 19/G. §-ban, a 19/H. §-ban, a 24-33. §-ban, a 34. § (2)-(5) bekezdésében, a 35-38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

8. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

19/J. §[146] Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

20. § (1) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(2)[147] A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő - a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel - egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év.

(3)[148] A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

(5)[149] Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(6)[150] A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja.

(7)[151] Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.

(8)[152] A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is. A gyermekvállalás teljesítésének igazolásához a Kincstár a 14. § (3) bekezdés m) pontja szerinti hozzájárulás alapján adatot szolgáltat a hitelintézet részére.

(9) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

(10)[153] Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését - a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával - büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és - a gyermek születését követő 60 napon belül - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A magzat halva születését - a szülést követő 60 napon belül - a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolja a támogatott személy.

21. §[154]

22. §[155] A hitelintézet a 20. § és a 39. § (2) bekezdése szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1)[156] Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 1 000 000 forint.

(2)[157] Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után, - a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve - a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában, illetve a jelen § rendelkezései tekintetében az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3)[158] Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik, - a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve - a családi otthonteremtési kedvezmény a bekerülési költséghez is felhasználható.

(4)[159] Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által nyújtott és folyósított, az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

(5)[160] A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat vagy egyéb költséget nem számíthat fel, hanem az előtörlesztés - legfeljebb az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor hatályos üzletszabályzata szerinti mértékének megfelelő - díját az állam téríti meg a részére. Ha az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőzően a családi otthonteremtési kedvezmény korábbi összegének a folyósítása már teljes mértékben megtörtént, akkor újabb helyszíni szemle, illetve ingatlan-értékbecslési szakvélemény ismételt elkészítése nem szükséges, feltéve, ha a korábbi és az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezményt is azonos hitelintézet vagy annak jogutódja nyújtja. Ha a támogatott személy a bírálati díj legmagasabb összegét a korábbi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor már megfizette a hitelintézet vagy annak jogelődje részére, akkor a hitelintézet az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylése során további díjat nem számíthat fel.

10. Használt lakás bővítéséhez és vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2)[161] A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen - a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva - köteles ellenőrizni. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: "A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás."

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7)[162] Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokat szabályozó kormányrendeletek szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. § A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összegének 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat kérhet, mely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (2) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja. Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

26. § (1)[163] A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 23. §-ban foglaltak kivételével - használt lakás

a)[164] vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(2)[165] A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 23. §-ban foglaltak kivételével - e rendeletben foglaltak szerint,[166]

a)[167] új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(3) Ha az igénylő az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(4)[168] A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4a) bekezdés szerinti időtartamáról és a (4b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4a)[169] A kérelmet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,

b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül

kell elbírálnia a hitelintézetnek.

(4b)[170] Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(5) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását vagy bővítését - a hitelintézet számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(6) Ha a lakás vásárlását vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(7) Ha az igénylő a lakás vásárlását vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

26/A. §[171] (1)[172] Bővítés, és a 7/A. alcím szerinti - akár vásárlással együttes, akár meglévő lakást érintő - korszerűsítés, valamint bővítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 8. alcím szerint vállalt - 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(3) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, az (1) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba)[173] a 7/A. alcímben meghatározott igénylés esetén a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

c) a négyet, akkor

ca) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén - amennyiben erre az eredeti támogatási kérelem benyújtásakor nem került sor - a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

cb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.

27. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

(2)[174]

28. § (1)[175] A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, - az írásbeli elutasítás az igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül - a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(1a)[176] Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(1b)[177] A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(2)[178] Ha az (1) bekezdés szerint véglegessé vált határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A végleges határozat a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

1. a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal,

2.[179] a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy - a 14. § (10) bekezdése szerinti esetben - azzal egyenértékű okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4.[180] a huzamos tartózkodási jogosultságot bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával vagy EU tartózkodási kártyával, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5.[181]

6.[182]

7.[183]

8.[184]

9.[185] a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

10.[186] a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolással,

11.[187]

12.[188] a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, (10) bekezdésében, 19/E. § (1) vagy (2) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással, a 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja, 19/E. § (1) bekezdés b) pontja vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

13.[189]

14.[190]

15.[191]

16.[192]

17.[193] a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

18.[194]

19.[195]

20.[196]

21.[197]

22.[198] az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a)[199] a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

23.[200] a 14. § (2a) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal.

24.[201] a 19. § (4) bekezdés e) pontja szerinti adaptációs költséget

a)[202] a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel,

b)[203] a tervezési díjról szóló számlával és

c)[204] az elektronikus építési naplóval.

(1a)[205] Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja - a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében[206]

a)[207] az illetékes külföldi hatóságtól - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával - nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b)[208] az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (10) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b)[209] Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b)[210] olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(2) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot - az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján - a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(3)[211] A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(4)[212] A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(5)[213] A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat helyett - választása szerint - a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,

b)[214] a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c)[215] a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal

d)[216] a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával,

e)[217] a köztartozásmentességet - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - nemleges, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i)[218] annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 7. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is, vagy

ic) bírósági ítélettel,

j)[219] a gyámság vagy gondnokság fennállását a gyámhatóság vagy bíróság kirendelő határozatával.

31. § (1)[220] A hitelintézetnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott, papíralapon kibocsátott eredeti számla, valamint az elektronikusan kiállított és a hitelintézet részére elektronikusan benyújtott számla esetén a támogatott személy nyilatkozik arról, hogy azt melyik ingatlan vonatkozásában nyújtotta be az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében, továbbá a 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozik arról, hogy e számlát fel kívánja-e használni más hitelintézetnél is. Az elektronikusan kiállított, a támogatott személy részére elektronikusan megküldött és általa a hitelintézethez elektronikusan benyújtott számlákat elektronikusan kell tárolni. A papíralapon kibocsátott számlát a hitelintézet a támogatott személynek visszaadja.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. §[221] (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 14. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2)[222] A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3)[223] Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás - az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

(4)[224] Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

(2)[225] A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3)[226] Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1)[227] Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.

(2)[228] Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény - igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

36. § (1) Ha - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett[229]

a)[230] lakást lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé - vagy elidegenítik,

b)[231] lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy - a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten visszafizetni.[232]

(1a)[233] Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező, vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő vagy a c) pont esetében támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett[234]

a) használt lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 14. § (9a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b)[235] használt lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 14. § (9c) és (9d) bekezdése szerinti feltételek teljesültek, vagy

c)[236] használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasága - a részvénytársaság kivételével - vagy az egyéni vállalkozó tevékenysége székhelyként az a) pontban foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követően jelenti be, feltéve, ha a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a hitelintézet felé arról, hogy megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó, valamint a 14. § (9b) bekezdése szerinti feltételeknek, és a hitelintézet a 14. § (2b) bekezdése szerint jár el.

(1b)[237] Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről a 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.

(2) Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott, vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(3)[238]

(4)[239] Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket - a (3) bekezdés kivételével - az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2)[240] A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) - a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján - az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b)[241] a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek elhelyezésére vagy a szülői felügyeletének rendezésére és lakóhelyének - vagy hontalan esetén szálláshelyének - kijelölésére, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4)[242] A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy - a (3) bekezdés kivételével - lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6)[243] Az (5) bekezdés esetében a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1)[244] Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2)[245] Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

38/A. §[246] Ha a támogatott személy a 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában foglalt kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a hitelintézet felszólítja az 5. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti gyermek, illetve a fiatal házaspár által vállalt gyermek után igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten, a 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja szerinti bemutatási határidő lejártát követő 120 napon belül történő visszafizetésére. Eredménytelen visszafizetési felszólítás esetén a hitelintézet az ügy iratait, valamint a visszafizetésre felszólító iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

39. § (1)[247] Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten - a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül - vissza kell fizetni. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.

(1a)[248]

(1b)[249]

(2)[250] Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős határozat bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, növelve a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni.

(3)[251] A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel - ideértve a halva született magzatot is - a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(3a)[252] Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított, Ptk. szerinti, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat összegével.

(4)[253] A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre - ideértve az esedékes kamatokat is - a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5)[254] A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a)[255]

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c)[256] a magzat a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően elhal;

d)[257] két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) - a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül - részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(6a)[258] A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben - illetve, ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy - a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(7) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(8)[259] Az (1) vagy (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség tekintetében a (6) vagy (7) bekezdés szerinti ok fennállása esetén a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(9)[260] A (6) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti az összes reprodukciós eljárás kezdő és záró időpontját, a (6) bekezdés e) pont eb) alpontja vagy f) pontja szerinti igazolás esetén pedig a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a reprodukciós eljárás vagy a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(10)[261] Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltét követő 90. napig lehet benyújtani.

(11)[262] A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(12)[263] A (4), (5), illetve (8) bekezdés szerinti fizetési könnyítés iránti kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

(13)[264] A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, a (7), (8), (11) és (12) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1)[265] Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a "10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla" kincstári számlára kell teljesíteni.

(4)[266] A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési szándékától eláll,

b)[267] a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított hat éven belül - vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig - a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja,

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(1a)[268] A támogatott személy az (1) bekezdés b) pontja szerinti, a bővítési munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt bővítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a 8. § és 9. § szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített bővítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő bővítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített bővítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(2)[269] Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(3)[270] Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének - ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal történő - visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást - annak eredménytelensége esetén - a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2)[271] Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(4) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a "10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla" kincstári számlára kell teljesíteni.

(5)[272] A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

43. § (1)[273] Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését - ideértve a kisajátítást is - követően új lakás építése vagy új, illetve használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy - a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott - kérelme alapján a kormányhivatal - a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a "10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára" befizette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 14. § (3) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b)[274] a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható,

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 16. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d)[275] a kisajátítás esete kivételével a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(3)[276] A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(4)[277] A (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(5)[278] Ha a támogatott személy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy - a kisajátítás esete kivételével - kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) vagy a hasznos alapterületek különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(5a)[279] Ha - a kisajátítás esete kivételével - a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(6) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt - csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal - számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt - és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette - terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(7) A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi[280]

a) a tulajdonjog megszerzését - a b) pontban foglaltak kivételével - a (6) bekezdés a) pontja és a (9)-(10) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(8)[281] A (6) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(9) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt vagy bővített lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül

a) a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

- a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.[282]

(10) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően

a) a lakásigényét a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

- a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.[283]

(11) A (10) bekezdésben szabályozott esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének - a kisajátítás esete kivételével - feltétele, hogy[284]

a)[285] az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát - a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - elérje, vagy

b)[286] a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a - 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett - eladási ár, és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse, és

c)[287] az újabb lakás hasznos alapterülete - az (5) és az (5a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - meghaladja az elidegenített lakás hasznos alapterületét, vagy

d)[288] a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a hasznos alapterületek különbözetével arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2)[289] Ha - a kisajátítás esete kivételével - a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó - a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett - bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó - a (7) bekezdés szerint csökkentett - bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3)[290] A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a - (7) bekezdés szerint csökkentett - eladási ár és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse.

(4) A támogatott személy

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b)[291] a saját maga és a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyét vagy hontalan esetén szálláshelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától, vagy

c)[292] a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap.[293]

(5)[294] A kormányhivatal - a 43. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak kivételével - a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6)[295] Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

44/A. §[296] Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet.

13. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai[297]

45. §[298] (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2)[299] A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, bővítés vagy a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 ezer forint,

ab) használt lakás vásárlása esetén 40 ezer forint,

ac)[300] a 23. § szerinti igénybevétel esetén 10 000 forint,

b) 19/I. § szerinti adó-visszatérítési támogatás összege után 80 ezer forint, és

c) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% - azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot -

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően - az a) pont ac) alpontja esetén a 23. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt -, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően, a c) pont esetén a kamattámogatás első alkalommal történő lehívásával egyidejűleg számol el a központi költségvetéssel.[301]

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton - legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva - megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről - így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról - a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését - a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve - az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a "Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások" elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú "Különleges bevételek" számlára megfizetni.

(10)[302] A Kincstár az (5) bekezdés és a 47. § szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. §[303] A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést a "Lakástámogatások" előirányzatból kell finanszírozni.

14. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás[304]

47. §[305] (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.

(2)[306] A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és

b) a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez - a támogatott személy hozzájárulása alapján - elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

(4)[307] A Kincstár indokolt esetben a hitelintézettel egyeztetett időpontban a szerződéses adatokra vonatkozóan egyedi adatszolgáltatást fogad.

48. §[308] (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. §[309] (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

50. §[310] A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket - a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett - a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. §[311] (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint - a miniszter kezdeményezésére - a 48. § és a 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6)[312] Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14a. Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása[313]

51/A. §[314] Ezen alcím alkalmazásában:

a) igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

b) lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

c) támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

d) ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás,

e) nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 51/C. § szerinti feltételeket teljesíti.

51/B. §[315] (1) A 11. § b), c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 51/D. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja.

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) a 11. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 10 000 000 forintot,

b) a 11. § c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(10) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(11) Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

51/C. §[316] Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a)[317] nyilatkozik arról, hogy nem kötött ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba)[318] a későbbiekben sem köt ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

bb)[319] nem támogatott személy hiteladósként további ezen alcím szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc)[320] nem létesít lakóhelyet az ezen alcím szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c)[321] hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

51/D. §[322] (1) A szerződésszerű teljesítés esetén - az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban - a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke - az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban - nem haladja meg:

a) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében - az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel - az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)-(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet - a támogatás időtartama alatt - a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által - az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján - érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)-(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

51/E. §[323]

51/F. §[324] A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást - ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást - a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 51/B. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

51/G. §[325] (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes - az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt - visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

51/H. §[326] Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor az állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás - az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt - összegének visszatérítését.

51/I. §[327] (1)[328] Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1-10. §-ban, a 12-14. §-ban, a 17-25. §-ban, a 27. § (1) bekezdésében, valamint - a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdése kivételével - a 28-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: "A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás."

14b. Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása[329]

51/J. §[330] (1) Ezen alcím alkalmazásában

a) igénylő: a (2) bekezdés szerinti otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását igénylő nagykorú személy,

b) támogatott személy: akivel a hitelintézet az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

c) ügyleti kamat: az otthonfelújítási kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kamattámogatás) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] szerinti otthonfelújítási támogatást (a továbbiakban: otthonfelújítási támogatás) igénybe venni szándékozó személy igényelheti az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti építési tevékenységek elvégzéséhez részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 76. pont a) alpontja szerinti lakóingatlan-felújítási hitelcélra nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) kamatainak megfizetéséhez, amennyiben a hitelintézet az igénylő hozzá benyújtott kérelme alapján az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek való megfelelést megállapította.

(3) A kérelemhez megfelelően csatolni kell

a)[331] az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c)-g), i) és k) pontjában, l) pont la) alpontjában, valamint m)-r) és v) pontjában foglalt dokumentumokat,

b)[332] az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt biztosítotti jogviszony fennállásáról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított igazolást,

c)[333]

d)[334]

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolást, és

f)[335] az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát

fa)[336] - amennyiben a jogosultság megállapítását erre hivatkozással kéri - az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti tanulmányok folytatásáról, ide nem értve az a) pont szerinti, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés o) pontjában foglalt dokumentumok esetét,,

fb)[337]

fc) annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a (2) bekezdés szerinti célokra fordítja.

(4) Annak igazolása céljából, hogy az igénylő az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatást nem vett igénybe, a hitelintézet megkeresi a Kincstárt.

(5) Ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt.

51/K. §[338] (1) Ha a hitelintézet a kamattámogatás iránti kérelmet az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételek hiánya miatt elutasította, az igénylő - az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül - a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kamattámogatás iránti kérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.

(2) A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül megküldi a kormányhivatalnak a kamattámogatás iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3) A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylő hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.

(4) Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kamattámogatás iránti kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kamattámogatás nyújtását nem tagadhatja meg.

51/L. §[339] (1) Az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja.

(3)[340] A kamattámogatást ugyanazon igénylő egy alkalommal veheti igénybe.

51/M. §[341] (1)[342] Az otthonfelújítási kölcsön esetén a 25. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelintézet - a 45. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítésen kívül - díjat vagy egyéb költséget az igénylő terhére sem számíthat fel.

(2) A hitelintézet az otthonfelújítási kölcsönre nézve az otthonfelújítási támogatás terhére megvalósuló, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, és ezen előtörlesztésre az Fhtv. 25. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

(3) A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja és arról a támogatott személyt és a Kincstárt értesíti.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti előtörlesztéssel összefüggésben - megjelölve a támogatás összegét is - a támogatott személy mekkora összegű otthonfelújítási támogatásban és kamattámogatásban részesült, a támogatások igénybevétele nélkül mekkora lenne a fennálló tartozásának az összege, továbbá hogy a támogatásokat Magyarország Kormánya biztosította.

51/N. §[343] (1)[344]

(2) Ha a támogatott személy

a)[345] részére az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2023. március 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti támogatói okiratot, akkor az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2023. március 31-étől számított 150. naptól,

b)[346]

c) részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamatára az 51/D. § (1) bekezdésében foglaltakat ekkortól nem kell alkalmazni, és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a Kincstárnak.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, ha a támogatói okirat kibocsátására azért nem került sor, mert az igénylő részére a kamattámogatásra való jogosultságot a hitelintézet

a) a várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a magzat elhalására vagy halvaszületésre került sor, vagy

b) már megszületett gyermekre tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a gyermek elhalálozott.

(4)[347] A kamattámogatásra az 1. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, a 24. §-ban, valamint - a (4a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével - a 26. § (4)-(4b) bekezdésében, a 31. § (1) és (3) bekezdésében, a 33. §-ban, a 35. §-ban - a 35. § (1) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a 30. §-ban foglalt kötelezettség helyett az 51/J. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése során -, a 39. § (13) bekezdésében, a 40. §-ban, a 42. §-ban, a 45-51. §-ban, az 51/A. § b) és e) pontjában - az e) pont tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a nem támogatott személy hiteladóson a támogatott személy e) pontban foglaltaknak megfelelő élettársát is érteni kell -, az 51/B. § (2), (4), valamint (6)-(11) bekezdésében, az 51/C. §-ban - a b) pont bc) alpontja kivételével -, az 51/D. §-ban, az 51/F. §-ban, az 51/H. §-ban, valamint az 51/I. § (2) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

15. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

53. §[348] Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

54. § Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a hitelintézetnek a Kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a Kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A Kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.

55. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet] alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmekre - ha az az igénylőre kedvezőbb - e rendelet szabályait alkalmazni kell.

56. §[349] Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező kamatfizetési kötelezettség esetén a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.

57. §[350] (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén - ha a lakáscél már megvalósult - a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.

58. §[351] E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 7. § (3a) bekezdését és 43. § (5a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

59. §[352] A Módr2. hatálybalépését követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre. A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

60. §[353] (1) Az az igénylő, aki a családi otthonteremtési kedvezményt az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 3. § (2c) bekezdése, 14. § (2a), (2b), (9a) és (9b) bekezdése, 30. § (1) bekezdés 23. pontja, 36. § (1a) és (1b) bekezdése és 51/I. § (1) bekezdése hatálybalépését megelőzően igényelte, 2019. december 31-éig teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozhat arról a hitelintézetnek, hogy az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel szerzett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette, illetve be kívánja jelenteni.

(2) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel szerzett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelye - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény további igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)-(2b) bekezdése szerint az igénylő részére a kölcsönszerződés megkötésekor megállapított összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

61. §[354] (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) és a Módr4. 15. §-a hatálybalépését követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben és a Módr4. 15. §-a által megállapított 51. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3. és a Módr4. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.

62. §[355] E rendeletnek az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az igénylő a Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti kérelmének ismételt elbírálását,

b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be a hitelintézethez,

c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem mellékleteit - a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével - nem kell ismételten benyújtania,

d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,

e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.

63. §[356] (1) Ha a

a) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,

b) 15. § c) pontjában,

c) 20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,

d) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

e) 28. § (1) bekezdésében,

f) 37. § (2) bekezdésében,

g) 39. § (12) bekezdésében,

h) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

i) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében vagy

j) 44. § (4) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezdetét követően jár le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását - ha az az igénylő számára kedvezőbb - a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4)[357] A 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor 90 napot a 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Ha a 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6)[358] Ha a támogatott személy a 19/F. § vagy a 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium), az 51/B. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek a 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

(8) Az (1) bekezdés a)-c) és e)-j) pontja, valamint a (6) és a (7) bekezdés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

64. §[359] (1)[360] A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 9. § (1) bekezdését, 14. § (1) bekezdés c) pontját és (3) bekezdés d) pontját, 16. § (1) és (3) bekezdését, 19/E. § (1) és (2) bekezdését, 22. §-át, 51/C. §-át, 51/M. § (1) bekezdését, valamint 51/N. § (4) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) A Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 3. § (4) bekezdését, 21. §-át, valamint 51/N. § (1) bekezdését és (2) bekezdés b) pontját a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre a hatályvesztését követően nem kell alkalmazni, azzal, hogy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot a támogatott személy legkésőbb a hitelintézet erre vonatkozó, a Módr6. hatálybalépését követő 30 napon belül részére megküldött felszólításának kézhezvételét követő 60. napig köteles megtenni. Ha a támogatott személy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot határidőben nem teszi meg, a Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 51/N. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt a határidő lejártát követő naptól megfelelően alkalmazni kell.

65. §[361] (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a gyermekvállalási határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdete és a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) hatálybalépése közötti időszakban telt le, a Módr7.-tel megállapított 20. § (6) bekezdését, valamint 39. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr7. hatálybalépésének napja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.

(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a Módr7. hatálybalépése napján a Módr7.-tel megállapított 14. § (11) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a 14. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

66. §[362] A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 26/A. §-t a Módr8. hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

67. §[363] E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 45. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni.

68. §[364] Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a Módr10. hatálybalépéséig a kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős határozatával a visszafizetésre kötelezés nem történt meg.

69. §[365] (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseket - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépésükkor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr11.-gyel megállapított 14. § (4a) bekezdését és 38/A. §-át a hatálybalépésük időpontját követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(3) Ha a támogatott személy esetében a 19/E. § (4) bekezdése szerinti korszerűsítési munka 3 éves teljesítési határideje már a Módr11. hatálybalépését megelőzően letelt, de a támogatás teljes visszafizetése még nem történt meg, akkor - a támogatott személy egyetértése esetén - a még vissza nem fizetett támogatásra a Módr11.-gyel megállapított 19/E. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

70. §[366] (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.)

a) megállapított 1. § (3) bekezdését, 4. § (3a) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 10. § (10) bekezdését, 13. §-t, 14. § (1) bekezdés c) pontját, (1a) és (2) bekezdését, (3) bekezdés f) pontját, valamint (5) és (7) bekezdését, 16. §-t, 19/D. § (5) bekezdését, 19/E. § (1) és (1a) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját és (2a) bekezdését, 19/I. § (1) és (2) bekezdését, 20. § (2) bekezdését, 23. § (3) bekezdését, 26/A. § (1) bekezdését, 30. § (5) bekezdés i) és j) pontját, 36. § (1a) bekezdését, 37. § (2) bekezdését és (3) bekezdés b) pontját, 39. § (1), (2) és (3a) bekezdését, valamint 51/N. § (2) bekezdés a) pontját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 19/E. § (1) és (2) bekezdésének szövegrésze, 26/A. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjának szövegrésze és 39. § (6) bekezdés a) pontja a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók.

(2) A Módr12. 24. §-ával megállapított 51/I. § (1) bekezdését a Módr12. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és megkezdett visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a Módr12. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.

71. §[367] (1) A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, továbbá egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr13.) 20. § (7) bekezdés d) pontjával megállapított 23. § (1) bekezdése a Módr13. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek, valamint, már fennálló támogatási jogviszonyok tekintetében - a Módr13. hatálybalépése előtt, de a támogatási jogviszony létrejöttét követően - utóbb született gyermekek utáni családi otthonteremtési kedvezmény iránt a Módr13. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre is alkalmazandó, ha a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezményt a támogatott személy az adott gyermek tekintetében korábban még nem vette igénybe.

(2) A Módr13.-mal megállapított rendelkezéseket a Módr13. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre, valamint végleges hatósági döntéssel, illetve - közigazgatási per indítása esetén - jogerős bírósági döntéssel még le nem zárt visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell az 1/A. § szerinti időpontot követően is.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés][368]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelethez[369]

ABC
1.VÁRMEGYETELEPÜLÉSJÁRÁS
2.Bács-Kiskun vármegyeÁgasegyházaKecskeméti járás
3.Bács-Kiskun vármegyeAkasztóKiskőrösi járás
4.Bács-Kiskun vármegyeApostagKunszentmiklósi járás
5.Bács-Kiskun vármegyeBácsbokodBácsalmási járás
6.Bács-Kiskun vármegyeBácsborsódBácsalmási járás
7.Bács-Kiskun vármegyeBácsszentgyörgyBajai járás
8.Bács-Kiskun vármegyeBácsszőlősBácsalmási járás
9.Bács-Kiskun vármegyeBalotaszállásKiskunhalasi járás
10.Bács-Kiskun vármegyeBátmonostorBajai járás
11.Bács-Kiskun vármegyeBátyaKalocsai járás
12.Bács-Kiskun vármegyeBócsaKiskőrösi járás
13.Bács-Kiskun vármegyeBorotaJánoshalmai járás
14.Bács-Kiskun vármegyeBugacKiskunfélegyházi járás
15.Bács-Kiskun vármegyeBugacpusztaházaKiskunfélegyházi járás
16.Bács-Kiskun vármegyeCsászártöltésKiskőrösi járás
17.Bács-Kiskun vármegyeCsátaljaBajai járás
18.Bács-Kiskun vármegyeCsávolyBajai járás
19.Bács-Kiskun vármegyeCsengődKiskőrösi járás
20.Bács-Kiskun vármegyeCsikériaBácsalmási járás
21.Bács-Kiskun vármegyeCsólyospálosKiskunmajsai járás
22.Bács-Kiskun vármegyeDávodBajai járás
23.Bács-Kiskun vármegyeDrágszélKalocsai járás
24.Bács-Kiskun vármegyeDunaegyházaKunszentmiklósi járás
25.Bács-Kiskun vármegyeDunafalvaBajai járás
26.Bács-Kiskun vármegyeDunapatajKalocsai járás
27.Bács-Kiskun vármegyeDunaszentbenedekKalocsai járás
28.Bács-Kiskun vármegyeDunatetétlenKalocsai járás
29.Bács-Kiskun vármegyeDunavecseKunszentmiklósi járás
30.Bács-Kiskun vármegyeDusnokKalocsai járás
31.Bács-Kiskun vármegyeÉrsekcsanádBajai járás
32.Bács-Kiskun vármegyeÉrsekhalmaBajai járás
33.Bács-Kiskun vármegyeFajszKalocsai járás
34.Bács-Kiskun vármegyeFelsőlajosKecskeméti járás
35.Bács-Kiskun vármegyeFelsőszentivánBajai járás
36.Bács-Kiskun vármegyeFoktőKalocsai járás
37.Bács-Kiskun vármegyeFülöpházaKecskeméti járás
38.Bács-Kiskun vármegyeFülöpjakabKecskeméti járás
39.Bács-Kiskun vármegyeFülöpszállásKiskőrösi járás
40.Bács-Kiskun vármegyeGaraBajai járás
41.Bács-Kiskun vármegyeGátérKiskunfélegyházi járás
42.Bács-Kiskun vármegyeGéderlakKalocsai járás
43.Bács-Kiskun vármegyeHajósKalocsai járás
44.Bács-Kiskun vármegyeHarkakötönyKiskunhalasi járás
45.Bács-Kiskun vármegyeHartaKalocsai járás
46.Bács-Kiskun vármegyeHercegszántóBajai járás
47.Bács-Kiskun vármegyeHomokmégyKalocsai járás
48.Bács-Kiskun vármegyeImrehegyKiskőrösi járás
49.Bács-Kiskun vármegyeJakabszállásKecskeméti járás
50.Bács-Kiskun vármegyeJászszentlászlóKiskunmajsai járás
51.Bács-Kiskun vármegyeKaskantyúKiskőrösi járás
52.Bács-Kiskun vármegyeKatymárBácsalmási járás
53.Bács-Kiskun vármegyeKelebiaKiskunhalasi járás
54.Bács-Kiskun vármegyeKéleshalomJánoshalmai járás
55.Bács-Kiskun vármegyeKisszállásKiskunhalasi járás
56.Bács-Kiskun vármegyeKömpöcKiskunmajsai járás
57.Bács-Kiskun vármegyeKunadacsKunszentmiklósi járás
58.Bács-Kiskun vármegyeKunbajaBácsalmási járás
59.Bács-Kiskun vármegyeKunbaracsKecskeméti járás
60.Bács-Kiskun vármegyeKunfehértóKiskunhalasi járás
61.Bács-Kiskun vármegyeKunpeszérKunszentmiklósi járás
62.Bács-Kiskun vármegyeKunszállásKecskeméti járás
63.Bács-Kiskun vármegyeLadánybeneKecskeméti járás
64.Bács-Kiskun vármegyeMadarasBácsalmási járás
65.Bács-Kiskun vármegyeMátételkeBácsalmási járás
66.Bács-Kiskun vármegyeMélykútJánoshalmai járás
67.Bács-Kiskun vármegyeMiskeKalocsai járás
68.Bács-Kiskun vármegyeMóricgátKiskunmajsai járás
69.Bács-Kiskun vármegyeNagybaracskaBajai járás
70.Bács-Kiskun vármegyeNemesnádudvarBajai járás
71.Bács-Kiskun vármegyeNyárlőrincKecskeméti járás
72.Bács-Kiskun vármegyeOrdasKalocsai járás
73.Bács-Kiskun vármegyeOrgoványKecskeméti járás
74.Bács-Kiskun vármegyeÖregcsertőKalocsai járás
75.Bács-Kiskun vármegyePáhiKiskőrösi járás
76.Bács-Kiskun vármegyePálmonostoraKiskunfélegyházi járás
77.Bács-Kiskun vármegyePetőfiszállásKiskunfélegyházi járás
78.Bács-Kiskun vármegyePirtóKiskunhalasi járás
79.Bács-Kiskun vármegyeRémJánoshalmai járás
80.Bács-Kiskun vármegyeSoltszentimreKiskőrösi járás
81.Bács-Kiskun vármegyeSükösdBajai járás
82.Bács-Kiskun vármegyeSzakmárKalocsai járás
83.Bács-Kiskun vármegyeSzalkszentmártonKunszentmiklósi járás
84.Bács-Kiskun vármegyeSzankKiskunmajsai járás
85.Bács-Kiskun vármegyeSzentkirályTiszakécskei járás
86.Bács-Kiskun vármegyeSzeremleBajai járás
87.Bács-Kiskun vármegyeTabdiKiskőrösi járás
88.Bács-Kiskun vármegyeTassKunszentmiklósi járás
89.Bács-Kiskun vármegyeTataházaBácsalmási járás
90.Bács-Kiskun vármegyeTázlárKiskőrösi járás
91.Bács-Kiskun vármegyeTiszaugTiszakécskei járás
92.Bács-Kiskun vármegyeTompaKiskunhalasi járás
93.Bács-Kiskun vármegyeÚjsoltKalocsai járás
94.Bács-Kiskun vármegyeÚjtelekKalocsai járás
95.Bács-Kiskun vármegyeUszódKalocsai járás
96.Bács-Kiskun vármegyeVárosföldKecskeméti járás
97.Bács-Kiskun vármegyeVaskútBajai járás
98.Bács-Kiskun vármegyeZsanaKiskunhalasi járás
99.Baranya vármegyeAbaligetPécsi járás
100.Baranya vármegyeAdorjásSellyei járás
101.Baranya vármegyeÁgHegyháti járás
102.Baranya vármegyeAlmamellékSzigetvári járás
103.Baranya vármegyeAlmáskeresztúrSzigetvári járás
104.Baranya vármegyeAlsómocsoládHegyháti járás
105.Baranya vármegyeApátvarasdPécsváradi járás
106.Baranya vármegyeAranyosgadányPécsi járás
107.Baranya vármegyeÁtaPécsi járás
108.Baranya vármegyeBabarcBólyi járás
109.Baranya vármegyeBabarcszőlősSiklósi járás
110.Baranya vármegyeBakócaHegyháti járás
111.Baranya vármegyeBakonyaPécsi járás
112.Baranya vármegyeBaksaSellyei járás
113.Baranya vármegyeBánfaSzigetvári járás
114.Baranya vármegyeBárMohácsi járás
115.Baranya vármegyeBaranyahídvégSellyei járás
116.Baranya vármegyeBaranyajenőHegyháti járás
117.Baranya vármegyeBaranyaszentgyörgyHegyháti járás
118.Baranya vármegyeBasalSzigetvári járás
119.Baranya vármegyeBelvárdgyulaBólyi járás
120.Baranya vármegyeBeremendSiklósi járás
121.Baranya vármegyeBerkesdPécsi járás
122.Baranya vármegyeBesenceSellyei járás
123.Baranya vármegyeBezedekMohácsi járás
124.Baranya vármegyeBicsérdSzentlőrinci járás
125.Baranya vármegyeBikalKomlói járás
126.Baranya vármegyeBirjánPécsi járás
127.Baranya vármegyeBisseSiklósi járás
128.Baranya vármegyeBodaSzentlőrinci járás
129.Baranya vármegyeBodolyabérKomlói járás
130.Baranya vármegyeBogádmindszentSellyei járás
131.Baranya vármegyeBogdásaSellyei járás
132.Baranya vármegyeBoldogasszonyfaSzigetvári járás
133.Baranya vármegyeBorjádBólyi járás
134.Baranya vármegyeBostaPécsi járás
135.Baranya vármegyeBotykapeterdSzigetvári járás
136.Baranya vármegyeBükkösdSzentlőrinci járás
137.Baranya vármegyeBürüsSzigetvári járás
138.Baranya vármegyeCúnSiklósi járás
139.Baranya vármegyeCsányoszróSellyei járás
140.Baranya vármegyeCsarnótaSiklósi járás
141.Baranya vármegyeCsebénySzigetvári járás
142.Baranya vármegyeCserdiSzentlőrinci járás
143.Baranya vármegyeCsertőSzigetvári járás
144.Baranya vármegyeCsonkamindszentSzentlőrinci járás
145.Baranya vármegyeDencsházaSzigetvári járás
146.Baranya vármegyeDinnyeberkiSzentlőrinci járás
147.Baranya vármegyeDiósviszlóSiklósi járás
148.Baranya vármegyeDrávacsehiSiklósi járás
149.Baranya vármegyeDrávacsepelySiklósi járás
150.Baranya vármegyeDrávafokSellyei járás
151.Baranya vármegyeDrávaiványiSellyei járás
152.Baranya vármegyeDrávakeresztúrSellyei járás
153.Baranya vármegyeDrávapalkonyaSiklósi járás
154.Baranya vármegyeDrávapiskiSiklósi járás
155.Baranya vármegyeDrávaszabolcsSiklósi járás
156.Baranya vármegyeDrávaszerdahelySiklósi járás
157.Baranya vármegyeDrávasztáraSellyei járás
158.Baranya vármegyeDunaszekcsőMohácsi járás
159.Baranya vármegyeEgerágPécsi járás
160.Baranya vármegyeEgyházasharasztiSiklósi járás
161.Baranya vármegyeEgyházaskozárKomlói járás
162.Baranya vármegyeEllendPécsi járás
163.Baranya vármegyeEndrőcSzigetvári járás
164.Baranya vármegyeErdősmárokMohácsi járás
165.Baranya vármegyeErdősmecskePécsváradi járás
166.Baranya vármegyeErzsébetPécsváradi járás
167.Baranya vármegyeFazekasbodaPécsváradi járás
168.Baranya vármegyeFekedMohácsi járás
169.Baranya vármegyeFelsőegerszegHegyháti járás
170.Baranya vármegyeFelsőszentmártonSellyei járás
171.Baranya vármegyeGaréSiklósi járás
172.Baranya vármegyeGerdeSzentlőrinci járás
173.Baranya vármegyeGerényesHegyháti járás
174.Baranya vármegyeGeresdlakPécsváradi járás
175.Baranya vármegyeGilvánfaSellyei járás
176.Baranya vármegyeGordisaSiklósi járás
177.Baranya vármegyeGödreHegyháti járás
178.Baranya vármegyeGörcsönyPécsi járás
179.Baranya vármegyeGörcsönydobokaMohácsi járás
180.Baranya vármegyeGyöngyfaSzentlőrinci járás
181.Baranya vármegyeGyöngyösmellékSzigetvári járás
182.Baranya vármegyeHásságyBólyi járás
183.Baranya vármegyeHegyhátmarócKomlói járás
184.Baranya vármegyeHegyszentmártonSellyei járás
185.Baranya vármegyeHelesfaSzentlőrinci járás
186.Baranya vármegyeHetvehelySzentlőrinci járás
187.Baranya vármegyeHidasPécsváradi járás
188.Baranya vármegyeHimesházaMohácsi járás
189.Baranya vármegyeHiricsSellyei járás
190.Baranya vármegyeHobolSzigetvári járás
191.Baranya vármegyeHomorúdMohácsi járás
192.Baranya vármegyeHorváthertelendSzigetvári járás
193.Baranya vármegyeHusztótPécsi járás
194.Baranya vármegyeIbafaSzigetvári járás
195.Baranya vármegyeIllocskaSiklósi járás
196.Baranya vármegyeIpacsfaSiklósi járás
197.Baranya vármegyeIvánbattyánSiklósi járás
198.Baranya vármegyeIvándárdaMohácsi járás
199.Baranya vármegyeKacsótaSzentlőrinci járás
200.Baranya vármegyeKákicsSellyei járás
201.Baranya vármegyeKárászKomlói járás
202.Baranya vármegyeKásádSiklósi járás
203.Baranya vármegyeKatádfaSzigetvári járás
204.Baranya vármegyeKátolyPécsváradi járás
205.Baranya vármegyeKékesdPécsváradi járás
206.Baranya vármegyeKémesSiklósi járás
207.Baranya vármegyeKemseSellyei járás
208.Baranya vármegyeKétújfaluSzigetvári járás
209.Baranya vármegyeKirályegyházaSzentlőrinci járás
210.Baranya vármegyeKisasszonyfaSellyei járás
211.Baranya vármegyeKisbeszterceHegyháti járás
212.Baranya vármegyeKisbudmérBólyi járás
213.Baranya vármegyeKisdérSiklósi járás
214.Baranya vármegyeKisdobszaSzigetvári járás
215.Baranya vármegyeKishajmásHegyháti járás
216.Baranya vármegyeKisharsánySiklósi járás
217.Baranya vármegyeKisherendPécsi járás
218.Baranya vármegyeKisjakabfalvaSiklósi járás
219.Baranya vármegyeKiskassaSiklósi járás
220.Baranya vármegyeKislippóSiklósi járás
221.Baranya vármegyeKisnyárádMohácsi járás
222.Baranya vármegyeKistamásiSzigetvári járás
223.Baranya vármegyeKistapolcaSiklósi járás
224.Baranya vármegyeKistótfaluSiklósi járás
225.Baranya vármegyeKisvaszarHegyháti járás
226.Baranya vármegyeKisszentmártonSellyei járás
227.Baranya vármegyeKórósSellyei járás
228.Baranya vármegyeKovácshidaSiklósi járás
229.Baranya vármegyeKovácsszénájaPécsi járás
230.Baranya vármegyeKöblényKomlói járás
231.Baranya vármegyeKökényPécsi járás
232.Baranya vármegyeKölkedMohácsi járás
233.Baranya vármegyeKővágószőlősPécsi járás
234.Baranya vármegyeKővágótöttösPécsi járás
235.Baranya vármegyeLánycsókMohácsi járás
236.Baranya vármegyeLapáncsaSiklósi járás
237.Baranya vármegyeLigetKomlói járás
238.Baranya vármegyeLippóMohácsi járás
239.Baranya vármegyeLiptódBólyi járás
240.Baranya vármegyeLothárdPécsi járás
241.Baranya vármegyeLovászhetényPécsváradi járás
242.Baranya vármegyeLúzsokSellyei járás
243.Baranya vármegyeMágocsHegyháti járás
244.Baranya vármegyeMagyarbólySiklósi járás
245.Baranya vármegyeMagyaregregyKomlói járás
246.Baranya vármegyeMagyarhertelendKomlói járás
247.Baranya vármegyeMagyarlukafaSzigetvári járás
248.Baranya vármegyeMagyarmecskeSellyei járás
249.Baranya vármegyeMagyarsarlósPécsi járás
250.Baranya vármegyeMagyarszékKomlói járás
251.Baranya vármegyeMagyartelekSellyei járás
252.Baranya vármegyeMajsMohácsi járás
253.Baranya vármegyeMánfaKomlói járás
254.Baranya vármegyeMarázaMohácsi járás
255.Baranya vármegyeMárfaSiklósi járás
256.Baranya vármegyeMáriakéméndBólyi járás
257.Baranya vármegyeMarkócSellyei járás
258.Baranya vármegyeMarócsaSellyei járás
259.Baranya vármegyeMárokSiklósi járás
260.Baranya vármegyeMartonfaPécsváradi járás
261.Baranya vármegyeMattySiklósi járás
262.Baranya vármegyeMázaKomlói járás
263.Baranya vármegyeMecseknádasdPécsváradi járás
264.Baranya vármegyeMecsekpölöskeKomlói járás
265.Baranya vármegyeMekényesHegyháti járás
266.Baranya vármegyeMerenyeSzigetvári járás
267.Baranya vármegyeMeződHegyháti járás
268.Baranya vármegyeMindszentgodisaHegyháti járás
269.Baranya vármegyeMolványSzigetvári járás
270.Baranya vármegyeMonyoródBólyi járás
271.Baranya vármegyeMozsgóSzigetvári járás
272.Baranya vármegyeNagybudmérBólyi járás
273.Baranya vármegyeNagycsánySellyei járás
274.Baranya vármegyeNagydobszaSzigetvári járás
275.Baranya vármegyeNagyhajmásHegyháti járás
276.Baranya vármegyeNagyharsánySiklósi járás
277.Baranya vármegyeNagynyárádMohácsi járás
278.Baranya vármegyeNagypallPécsváradi járás
279.Baranya vármegyeNagypeterdSzigetvári járás
280.Baranya vármegyeNagytótfaluSiklósi járás
281.Baranya vármegyeNagyvátySzigetvári járás
282.Baranya vármegyeNemeskeSzigetvári járás
283.Baranya vármegyeNyugotszenterzsébetSzigetvári járás
284.Baranya vármegyeÓbányaPécsváradi járás
285.Baranya vármegyeÓcsárdPécsi járás
286.Baranya vármegyeÓfaluPécsváradi járás
287.Baranya vármegyeOkorágSellyei járás
288.Baranya vármegyeOkorvölgySzentlőrinci járás
289.Baranya vármegyeOlaszBólyi járás
290.Baranya vármegyeOldSiklósi járás
291.Baranya vármegyeOroszlóKomlói járás
292.Baranya vármegyeÓzdfaluSellyei járás
293.Baranya vármegyePaléHegyháti járás
294.Baranya vármegyePalkonyaSiklósi járás
295.Baranya vármegyePalotabozsokMohácsi járás
296.Baranya vármegyePáprádSellyei járás
297.Baranya vármegyePatapoklosiSzigetvári járás
298.Baranya vármegyePécsbagotaSzentlőrinci járás
299.Baranya vármegyePécsdevecserSiklósi járás
300.Baranya vármegyePécsváradPécsváradi járás
301.Baranya vármegyePerekedPécsi járás
302.Baranya vármegyePeterdSiklósi járás
303.Baranya vármegyePettendSzigetvári járás
304.Baranya vármegyePiskóSellyei járás
305.Baranya vármegyePócsaBólyi járás
306.Baranya vármegyeRádfalvaSiklósi járás
307.Baranya vármegyeRegenyePécsi járás
308.Baranya vármegyeRomonyaPécsi járás
309.Baranya vármegyeRózsafaSzigetvári járás
310.Baranya vármegyeSámodSellyei járás
311.Baranya vármegyeSárokMohácsi járás
312.Baranya vármegyeSásdHegyháti járás
313.Baranya vármegyeSátorhelyMohácsi járás
314.Baranya vármegyeSellyeSellyei járás
315.Baranya vármegyeSiklósbodonySiklósi járás
316.Baranya vármegyeSiklósnagyfaluSiklósi járás
317.Baranya vármegyeSomberekMohácsi járás
318.Baranya vármegyeSomogyapátiSzigetvári járás
319.Baranya vármegyeSomogyhárságySzigetvári járás
320.Baranya vármegyeSomogyhatvanSzigetvári járás
321.Baranya vármegyeSomogyviszlóSzigetvári járás
322.Baranya vármegyeSósvertikeSellyei járás
323.Baranya vármegyeSumonySzentlőrinci járás
324.Baranya vármegyeSzabadszentkirálySzentlőrinci járás
325.Baranya vármegyeSzágyHegyháti járás
326.Baranya vármegyeSzajkBólyi járás
327.Baranya vármegyeSzalántaPécsi járás
328.Baranya vármegyeSzalatnakKomlói járás
329.Baranya vármegyeSzaporcaSiklósi járás
330.Baranya vármegyeSzárászKomlói járás
331.Baranya vármegyeSzászvárKomlói járás
332.Baranya vármegyeSzavaSiklósi járás
333.Baranya vármegyeSzebényMohácsi járás
334.Baranya vármegyeSzederkényBólyi járás
335.Baranya vármegyeSzékelyszabarMohácsi járás
336.Baranya vármegyeSzellőPécsváradi járás
337.Baranya vármegyeSzemelyPécsi járás
338.Baranya vármegyeSzentdénesSzentlőrinci járás
339.Baranya vármegyeSzentegátSzigetvári járás
340.Baranya vármegyeSzentkatalinSzentlőrinci járás
341.Baranya vármegyeSzentlászlóSzigetvári járás
342.Baranya vármegyeSzilágyPécsi járás
343.Baranya vármegyeSzilvásPécsi járás
344.Baranya vármegyeSzőkePécsi járás
345.Baranya vármegyeSzőkédPécsi járás
346.Baranya vármegyeSzörénySzigetvári járás
347.Baranya vármegyeSzulimánSzigetvári járás
348.Baranya vármegyeSzűrMohácsi járás
349.Baranya vármegyeTarrósHegyháti járás
350.Baranya vármegyeTékesHegyháti járás
351.Baranya vármegyeTeklafaluSzigetvári járás
352.Baranya vármegyeTengeriSellyei járás
353.Baranya vármegyeTésenfaSiklósi járás
354.Baranya vármegyeTésenySellyei járás
355.Baranya vármegyeTófűKomlói járás
356.Baranya vármegyeTormásHegyháti járás
357.Baranya vármegyeTótszentgyörgySzigetvári járás
358.Baranya vármegyeTöttösBólyi járás
359.Baranya vármegyeTúronySiklósi járás
360.Baranya vármegyeUdvarMohácsi járás
361.Baranya vármegyeÚjpetreSiklósi járás
362.Baranya vármegyeVajszlóSellyei járás
363.Baranya vármegyeVáradSzigetvári járás
364.Baranya vármegyeVargaHegyháti járás
365.Baranya vármegyeVásárosbécSzigetvári járás
366.Baranya vármegyeVásárosdombóHegyháti járás
367.Baranya vármegyeVázsnokHegyháti járás
368.Baranya vármegyeVejtiSellyei járás
369.Baranya vármegyeVékényKomlói járás
370.Baranya vármegyeVelénySzentlőrinci járás
371.Baranya vármegyeVéméndMohácsi járás
372.Baranya vármegyeVersendBólyi járás
373.Baranya vármegyeVillánySiklósi járás
374.Baranya vármegyeVillánykövesdSiklósi járás
375.Baranya vármegyeVokánySiklósi járás
376.Baranya vármegyeZádorSzigetvári járás
377.Baranya vármegyeZalátaSellyei járás
378.Baranya vármegyeZengővárkonyPécsváradi járás
379.Baranya vármegyeZókSzentlőrinci járás
380.Békés vármegyeAlmáskamarásMezőkovácsházai járás
381.Békés vármegyeBékéssámsonOrosházi járás
382.Békés vármegyeBékésszentandrásSzarvasi járás
383.Békés vármegyeBélmegyerBékési járás
384.Békés vármegyeBiharugraSarkadi járás
385.Békés vármegyeBucsaSzeghalmi járás
386.Békés vármegyeCsabacsűdSzarvasi járás
387.Békés vármegyeCsabaszabadiBékéscsabai járás
388.Békés vármegyeCsanádapácaOrosházi járás
389.Békés vármegyeCsárdaszállásGyomaendrődi járás
390.Békés vármegyeCsorvásBékéscsabai járás
391.Békés vármegyeDobozBékéscsabai járás
392.Békés vármegyeDombegyházMezőkovácsházai járás
393.Békés vármegyeDombiratosMezőkovácsházai járás
394.Békés vármegyeEcsegfalvaGyomaendrődi járás
395.Békés vármegyeElekGyulai járás
396.Békés vármegyeGádorosOrosházi járás
397.Békés vármegyeGerendásBékéscsabai járás
398.Békés vármegyeGesztSarkadi járás
399.Békés vármegyeHunyaGyomaendrődi járás
400.Békés vármegyeKamutBékési járás
401.Békés vármegyeKardosSzarvasi járás
402.Békés vármegyeKardoskútOrosházi járás
403.Békés vármegyeKaszaperMezőkovácsházai járás
404.Békés vármegyeKertészszigetSzeghalmi járás
405.Békés vármegyeKétegyházaGyulai járás
406.Békés vármegyeKétsopronyBékéscsabai járás
407.Békés vármegyeKevermesMezőkovácsházai járás
408.Békés vármegyeKisdombegyházMezőkovácsházai járás
409.Békés vármegyeKondorosSzarvasi járás
410.Békés vármegyeKörösladánySzeghalmi járás
411.Békés vármegyeKörösnagyharsánySarkadi járás
412.Békés vármegyeKöröstarcsaBékési járás
413.Békés vármegyeKörösújfaluSzeghalmi járás
414.Békés vármegyeKötegyánSarkadi járás
415.Békés vármegyeKunágotaMezőkovácsházai járás
416.Békés vármegyeLőkösházaGyulai járás
417.Békés vármegyeMagyarbánhegyesMezőkovácsházai járás
418.Békés vármegyeMagyardombegyházMezőkovácsházai járás
419.Békés vármegyeMedgyesbodzásMezőkovácsházai járás
420.Békés vármegyeMedgyesegyházaMezőkovácsházai járás
421.Békés vármegyeMéhkerékSarkadi járás
422.Békés vármegyeMezőgyánSarkadi járás
423.Békés vármegyeMezőhegyesMezőkovácsházai járás
424.Békés vármegyeMuronyBékési járás
425.Békés vármegyeNagybánhegyesMezőkovácsházai járás
426.Békés vármegyeNagykamarásMezőkovácsházai járás
427.Békés vármegyeNagyszénásOrosházi járás
428.Békés vármegyeOkánySarkadi járás
429.Békés vármegyeÖrménykútSzarvasi járás
430.Békés vármegyePusztaföldvárOrosházi járás
431.Békés vármegyePusztaottlakaMezőkovácsházai járás
432.Békés vármegyeSarkadkeresztúrSarkadi járás
433.Békés vármegyeSzabadkígyósBékéscsabai járás
434.Békés vármegyeTarhosBékési járás
435.Békés vármegyeTelekgerendásBékéscsabai járás
436.Békés vármegyeÚjkígyósBékéscsabai járás
437.Békés vármegyeÚjszalontaSarkadi járás
438.Békés vármegyeVégegyházaMezőkovácsházai járás
439.Békés vármegyeZsadánySarkadi járás
440.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújalpárGönci járás
441.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújkérGönci járás
442.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújlakSzikszói járás
443.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújszántóGönci járás
444.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújszolnokSzikszói járás
445.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújvárGönci járás
446.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbodEdelényi járás
447.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAggtelekPutnoki járás
448.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlacskaKazincbarcikai járás
449.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóbereckiSátoraljaújhelyi járás
450.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsódobszaSzerencsi járás
451.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsógagyEncsi járás
452.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóregmecSátoraljaújhelyi járás
453.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsószuhaPutnoki járás
454.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsótelekesKazincbarcikai járás
455.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóvadászSzikszói járás
456.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeArkaGönci járás
457.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeArlóÓzdi járás
458.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeArnótMiskolci járás
459.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÁroktőMezőcsáti járás
460.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAszalóSzikszói járás
461.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBaktakékEncsi járás
462.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBalajtEdelényi járás
463.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBánhorvátiKazincbarcikai járás
464.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBánrévePutnoki járás
465.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBaskóGönci járás
466.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBecskeházaEdelényi járás
467.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBekecsSzerencsi járás
468.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBerenteKazincbarcikai járás
469.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBeretEncsi járás
470.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodroghalomCigándi járás
471.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodrogkeresztúrTokaji járás
472.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodrogkisfaludTokaji járás
473.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodrogolasziSárospataki járás
474.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvalenkeEdelényi járás
475.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvarákóEdelényi járás
476.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvaszilasEdelényi járás
477.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBogácsMezőkövesdi járás
478.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldogkőújfaluGönci járás
479.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldogkőváraljaGönci járás
480.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldvaEdelényi járás
481.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodbótaÓzdi járás
482.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodgesztMezőkövesdi járás
483.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodivánkaMezőkövesdi járás
484.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodnádasdÓzdi járás
485.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodszentgyörgyÓzdi járás
486.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodszirákEdelényi járás
487.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBózsvaSátoraljaújhelyi járás
488.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBőcsMiskolci járás
489.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkábrányMezőkövesdi járás
490.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkaranyosMiskolci járás
491.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkmogyorósdÓzdi járás
492.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkszentkeresztMiskolci járás
493.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkzsércMezőkövesdi járás
494.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBüttösEncsi járás
495.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándCigándi járás
496.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsenyéteEncsi járás
497.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCserépfaluMezőkövesdi járás
498.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCserépváraljaMezőkövesdi járás
499.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsernelyÓzdi járás
500.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsincseMezőkövesdi járás
501.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsobádEncsi járás
502.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsobajTokaji járás
503.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsokvaományÓzdi járás
504.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDamakEdelényi járás
505.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDámócCigándi járás
506.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDebréteEdelényi járás
507.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDédestapolcsányKazincbarcikai járás
508.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDetekEncsi járás
509.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDomaházaÓzdi járás
510.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDövényPutnoki járás
511.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDubicsányPutnoki járás
512.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEgerlövőMezőkövesdi járás
513.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÉgerszögEdelényi járás
514.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEmődMiskolci járás
515.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeErdőbényeTokaji járás
516.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeErdőhorvátiSárospataki járás
517.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFájEncsi járás
518.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFancsalEncsi járás
519.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFarkaslyukÓzdi járás
520.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőbereckiSátoraljaújhelyi járás
521.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsődobszaGönci járás
522.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőgagyEncsi járás
523.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőkelecsényPutnoki járás
524.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőnyárádPutnoki járás
525.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőregmecSátoraljaújhelyi járás
526.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőtelekesKazincbarcikai járás
527.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsővadászSzikszói járás
528.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFilkeházaSátoraljaújhelyi járás
529.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFonyGönci járás
530.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeForróEncsi járás
531.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFulókércsEncsi járás
532.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérSátoraljaújhelyi járás
533.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérkajataSátoraljaújhelyi járás
534.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérkomlósSátoraljaújhelyi járás
535.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérradványSátoraljaújhelyi járás
536.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGadnaSzikszói járás
537.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagyapátiEncsi járás
538.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagybátorSzikszói járás
539.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagyvendégiSzikszói járás
540.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGalvácsEdelényi járás
541.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGaradnaEncsi járás
542.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGelejMezőcsáti járás
543.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGesztelyMiskolci járás
544.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGibártGönci járás
545.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGirincsTiszaújvárosi járás
546.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGolopSzerencsi járás
547.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGömörszőlősPutnoki járás
548.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGöncGönci járás
549.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGöncruszkaGönci járás
550.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGyörgytarlóSárospataki járás
551.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHalmajSzikszói járás
552.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHangácsEdelényi járás
553.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHangonyÓzdi járás
554.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHáromhutaSárospataki járás
555.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHarsányMiskolci járás
556.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHegymegEdelényi járás
557.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejceGönci járás
558.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőbábaTiszaújvárosi járás
559.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőkeresztúrTiszaújvárosi járás
560.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőkürtTiszaújvárosi járás
561.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőpapiMezőcsáti járás
562.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőszalontaTiszaújvárosi járás
563.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHercegkútSárospataki járás
564.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádbűdGönci járás
565.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádcéceGönci járás
566.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádkakMiskolci járás
567.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádkércsSzikszói járás
568.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádnémetiMiskolci járás
569.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádpetriEncsi járás
570.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádszentandrásEncsi járás
571.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádszurdokGönci járás
572.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádvécseEncsi járás
573.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHétPutnoki járás
574.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHidasnémetiGönci járás
575.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHidvégardóEdelényi járás
576.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHollóházaSátoraljaújhelyi járás
577.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHomrogdSzikszói járás
578.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIgriciMezőcsáti járás
579.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeImolaPutnoki járás
580.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeInáncsEncsi járás
581.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIrotaEdelényi járás
582.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIzsófalvaKazincbarcikai járás
583.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJákfalvaPutnoki járás
584.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJárdánházaÓzdi járás
585.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJósvafőPutnoki járás
586.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKácsMezőkövesdi járás
587.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKánóPutnoki járás
588.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKányEncsi járás
589.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKarcsaCigándi járás
590.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKarosCigándi járás
591.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKázsmárkSzikszói járás
592.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKékedGönci járás
593.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKelemérPutnoki járás
594.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKenézlőSárospataki járás
595.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKeresztéteEncsi járás
596.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKesznyétenTiszaújvárosi járás
597.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiráldPutnoki járás
598.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiscsécsTiszaújvárosi járás
599.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKisgyőrMiskolci járás
600.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKishutaSátoraljaújhelyi járás
601.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiskinizsSzikszói járás
602.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKisrozvágyCigándi járás
603.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKissikátorÓzdi járás
604.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKomjátiEdelényi járás
605.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKomlóskaSárospataki járás
606.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKondóMiskolci járás
607.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKorlátGönci járás
608.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKörömMiskolci járás
609.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKovácsvágásSátoraljaújhelyi járás
610.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKrasznokvajdaEncsi járás
611.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKupaSzikszói járás
612.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKurityánKazincbarcikai járás
613.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLácacsékeCigándi járás
614.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLádbesenyőEdelényi járás
615.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLakEdelényi járás
616.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLegyesbényeSzerencsi járás
617.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLéhSzikszói járás
618.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLénárddarócÓzdi járás
619.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLitkaEncsi járás
620.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMádSzerencsi járás
621.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMakkoshotykaSárospataki járás
622.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMályinkaKazincbarcikai járás
623.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMartonyiEdelényi járás
624.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMegyaszóSzerencsi járás
625.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMéraEncsi járás
626.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMeszesEdelényi járás
627.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkeresztesMezőkövesdi járás
628.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőnagymihályMezőkövesdi járás
629.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőnyárádMezőkövesdi járás
630.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőzomborSzerencsi járás
631.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMikóházaSátoraljaújhelyi járás
632.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMogyoróskaGönci járás
633.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMonajSzikszói járás
634.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMonokSzerencsi járás
635.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMúcsonyKazincbarcikai járás
636.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMuhiTiszaújvárosi járás
637.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagybarcaKazincbarcikai járás
638.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagycsécsTiszaújvárosi járás
639.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagyhutaSátoraljaújhelyi járás
640.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagykinizsSzikszói járás
641.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagyrozvágyCigándi járás
642.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNégyesMezőkövesdi járás
643.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNekézsenyÓzdi járás
644.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNemesbikkTiszaújvárosi járás
645.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNovajidrányEncsi járás
646.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyékládházaMiskolci járás
647.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyéstaSzikszói járás
648.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyíriSátoraljaújhelyi járás
649.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyomárEdelényi járás
650.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOlaszliszkaSárospataki járás
651.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓnodMiskolci járás
652.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOrmosbányaKazincbarcikai járás
653.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOszlárTiszaújvárosi járás
654.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePácinCigándi járás
655.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePálházaSátoraljaújhelyi járás
656.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePamlénySzikszói járás
657.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePányokGönci járás
658.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeParasznyaMiskolci járás
659.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePereGönci járás
660.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePerecseEncsi járás
661.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePerkupaEdelényi járás
662.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePrügySzerencsi járás
663.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePusztafaluSátoraljaújhelyi járás
664.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePusztaradványEncsi járás
665.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRadostyánMiskolci járás
666.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRagályPutnoki járás
667.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRakacaEdelényi járás
668.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRakacaszendEdelényi járás
669.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRásonysápberencsSzikszói járás
670.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRátkaSzerencsi járás
671.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRegécGönci járás
672.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRépáshutaMiskolci járás
673.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRévleányvárCigándi járás
674.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRicseCigándi járás
675.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRudabányaKazincbarcikai járás
676.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRudolftelepKazincbarcikai járás
677.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóbábonyMiskolci járás
678.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóecsegMiskolci járás
679.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajógalgócKazincbarcikai járás
680.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóhídvégMiskolci járás
681.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóivánkaKazincbarcikai járás
682.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajókápolnaMiskolci járás
683.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajókazaKazincbarcikai járás
684.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajókeresztúrMiskolci járás
685.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóládMiskolci járás
686.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajólászlófalvaMiskolci járás
687.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajómercsePutnoki járás
688.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajónémetiPutnoki járás
689.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajópálfalaMiskolci járás
690.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajópetriMiskolci járás
691.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajópüspökiPutnoki járás
692.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajósenyeMiskolci járás
693.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóvámosMiskolci járás
694.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóvelezdPutnoki járás
695.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSályMezőkövesdi járás
696.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárazsadánySárospataki járás
697.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátaÓzdi járás
698.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSelyebSzikszói járás
699.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSemjénCigándi járás
700.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSerényfalvaPutnoki járás
701.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSimaGönci járás
702.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSóstófalvaMiskolci járás
703.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzakácsiEdelényi járás
704.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzakáldTiszaújvárosi járás
705.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzalaszendEncsi járás
706.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzalonnaEdelényi járás
707.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzászfaSzikszói járás
708.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzegiTokaji járás
709.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzegilongTokaji járás
710.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzemereEncsi járás
711.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzendrőEdelényi járás
712.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzendrőládEdelényi járás
713.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzentistvánMezőkövesdi járás
714.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzentistvánbaksaSzikszói járás
715.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzinEdelényi járás
716.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzinpetriEdelényi járás
717.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzirmabesenyőMiskolci járás
718.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzomolyaMezőkövesdi járás
719.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzögligetEdelényi járás
720.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzőlősardóEdelényi járás
721.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhafőPutnoki járás
722.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhakállóKazincbarcikai járás
723.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhogyEdelényi járás
724.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktabájTokaji járás
725.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktaharkánySzerencsi járás
726.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktakenézSzerencsi járás
727.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktaszadaSzerencsi járás
728.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTállyaSzerencsi járás
729.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTarcalTokaji járás
730.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTardMezőkövesdi járás
731.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTardonaKazincbarcikai járás
732.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTelkibányaGönci járás
733.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTeresztenyeEdelényi járás
734.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTibolddarócMezőkövesdi járás
735.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszabábolnaMezőkövesdi járás
736.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszacsermelyCigándi járás
737.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszadorogmaMezőcsáti járás
738.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszakarádCigándi járás
739.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszakesziMezőcsáti járás
740.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaladányTokaji járás
741.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszalúcSzerencsi járás
742.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszapalkonyaTiszaújvárosi járás
743.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszatardosTokaji járás
744.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszatarjánMezőcsáti járás
745.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszavalkMezőkövesdi járás
746.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokajTokaji járás
747.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTolcsvaSárospataki járás
748.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTomorEdelényi járás
749.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornabarakonyEdelényi járás
750.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornakápolnaEdelényi járás
751.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornanádaskaEdelényi járás
752.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornaszentandrásEdelényi járás
753.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornaszentjakabEdelényi járás
754.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornyosnémetiGönci járás
755.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTrizsPutnoki járás
756.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÚjcsanálosMiskolci járás
757.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeUpponyÓzdi járás
758.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVadnaKazincbarcikai járás
759.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVágáshutaSátoraljaújhelyi járás
760.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVajdácskaSárospataki járás
761.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVámosújfaluSárospataki járás
762.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVarbóMiskolci járás
763.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVarbócEdelényi járás
764.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVattaMezőkövesdi járás
765.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVilmányGönci járás
766.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVilyvitánySátoraljaújhelyi járás
767.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVissSárospataki járás
768.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeViszlóEdelényi járás
769.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVizsolyGönci járás
770.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZádorfalvaPutnoki járás
771.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZalkodSárospataki járás
772.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZemplénagárdCigándi járás
773.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZilizEdelényi járás
774.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZubogyPutnoki járás
775.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZsujtaGönci járás
776.Csongrád-Csanád vármegyeAmbrózfalvaMakói járás
777.Csongrád-Csanád vármegyeApátfalvaMakói járás
778.Csongrád-Csanád vármegyeÁrpádhalomSzentesi járás
779.Csongrád-Csanád vármegyeÁsotthalomMórahalmi járás
780.Csongrád-Csanád vármegyeBaksKisteleki járás
781.Csongrád-Csanád vármegyeBalástyaKisteleki járás
782.Csongrád-Csanád vármegyeCsanádalbertiMakói járás
[370]
783.Csongrád-Csanád vármegyeCsanádpalotaMakói járás
784.Csongrád-Csanád vármegyeCsanytelekCsongrádi járás
785.Csongrád-Csanád vármegyeCsengeleKisteleki járás
786.Csongrád-Csanád vármegyeDerekegyházSzentesi járás
787.Csongrád-Csanád vármegyeDócSzegedi járás
788.Csongrád-Csanád vármegyeEperjesSzentesi járás
789.Csongrád-Csanád vármegyeFábiánsebestyénSzentesi járás
790.Csongrád-Csanád vármegyeFelgyőCsongrádi járás
791.Csongrád-Csanád vármegyeFerencszállásSzegedi járás
792.Csongrád-Csanád vármegyeForráskútMórahalmi járás
793.Csongrád-Csanád vármegyeFöldeákMakói járás
794.Csongrád-Csanád vármegyeKirályhegyesMakói járás
795.Csongrád-Csanád vármegyeKiszomborMakói járás
796.Csongrád-Csanád vármegyeKlárafalvaSzegedi járás
797.Csongrád-Csanád vármegyeKövegyMakói járás
798.Csongrád-Csanád vármegyeKübekházaSzegedi járás
799.Csongrád-Csanád vármegyeMagyarcsanádMakói járás
800.Csongrád-Csanád vármegyeMarosleleMakói járás
801.Csongrád-Csanád vármegyeMártélyHódmezővásárhelyi járás
802.Csongrád-Csanád vármegyeNagyérMakói járás
803.Csongrád-Csanád vármegyeNagylakMakói járás
804.Csongrád-Csanád vármegyeNagymágocsSzentesi járás
805.Csongrád-Csanád vármegyeNagytőkeSzentesi járás
806.Csongrád-Csanád vármegyeÓföldeákMakói járás
807.Csongrád-Csanád vármegyeÓpusztaszerKisteleki járás
808.Csongrád-Csanád vármegyeÖttömösMórahalmi járás
809.Csongrád-Csanád vármegyePitvarosMakói járás
810.Csongrád-Csanád vármegyePusztamérgesMórahalmi járás
811.Csongrád-Csanád vármegyePusztaszerKisteleki járás
812.Csongrád-Csanád vármegyeRuzsaMórahalmi járás
813.Csongrád-Csanád vármegyeSzegvárSzentesi járás
814.Csongrád-Csanád vármegyeSzékkutasHódmezővásárhelyi járás
815.Csongrád-Csanád vármegyeTiszaszigetSzegedi járás
815a.Csongrád-Csanád vármegyeTömörkényCsongrádi járás
816.Csongrád-Csanád vármegyeÜllésMórahalmi járás
817.Csongrád-Csanád vármegyeZákányszékMórahalmi járás
818.Fejér vármegyeAbaSzékesfehérvári járás
819.Fejér vármegyeAlapSárbogárdi járás
820.Fejér vármegyeAlcsútdobozBicskei járás
821.Fejér vármegyeAlsószentivánSárbogárdi járás
822.Fejér vármegyeBakonycsernyeMóri járás
823.Fejér vármegyeBakonykútiSzékesfehérvári járás
824.Fejér vármegyeBalinkaMóri járás
825.Fejér vármegyeBeloianniszDunaújvárosi járás
826.Fejér vármegyeBesnyőDunaújvárosi járás
827.Fejér vármegyeBodajkMóri járás
828.Fejér vármegyeBodmérBicskei járás
829.Fejér vármegyeCeceSárbogárdi járás
830.Fejér vármegyeCsákberényMóri járás
831.Fejér vármegyeCsőszSzékesfehérvári járás
832.Fejér vármegyeDaruszentmiklósDunaújvárosi járás
833.Fejér vármegyeDégEnyingi járás
834.Fejér vármegyeElőszállásDunaújvárosi járás
835.Fejér vármegyeFüleSzékesfehérvári járás
836.Fejér vármegyeGántBicskei járás
837.Fejér vármegyeHantosSárbogárdi járás
838.Fejér vármegyeIgarSárbogárdi járás
839.Fejér vármegyeIsztimérMóri járás
840.Fejér vármegyeIváncsaDunaújvárosi járás
841.Fejér vármegyeJenőSzékesfehérvári járás
842.Fejér vármegyeKálozSzékesfehérvári járás
843.Fejér vármegyeKincsesbányaMóri járás
844.Fejér vármegyeKislángEnyingi járás
845.Fejér vármegyeLajoskomáromEnyingi járás
846.Fejér vármegyeLepsényEnyingi járás
847.Fejér vármegyeLovasberénySzékesfehérvári járás
848.Fejér vármegyeMátyásdombEnyingi járás
849.Fejér vármegyeMezőfalvaDunaújvárosi járás
850.Fejér vármegyeMezőkomáromEnyingi járás
851.Fejér vármegyeMezőszentgyörgyEnyingi járás
852.Fejér vármegyeMezőszilasSárbogárdi járás
853.Fejér vármegyeMohaSzékesfehérvári járás
854.Fejér vármegyeNádasdladánySzékesfehérvári járás
855.Fejér vármegyeNagykarácsonyDunaújvárosi járás
856.Fejér vármegyeNagylókSárbogárdi járás
857.Fejér vármegyeNagyvelegMóri járás
858.Fejér vármegyeÓbarokBicskei járás
859.Fejér vármegyePerkátaDunaújvárosi járás
860.Fejér vármegyeSáregresSárbogárdi járás
861.Fejér vármegyeSárkeresztesSzékesfehérvári járás
862.Fejér vármegyeSárkeresztúrSárbogárdi járás
863.Fejér vármegyeSárkesziSzékesfehérvári járás
864.Fejér vármegyeSárosdSzékesfehérvári járás
865.Fejér vármegyeSárszentágotaSárbogárdi járás
866.Fejér vármegyeSeregélyesSzékesfehérvári járás
867.Fejér vármegyeSoponyaSzékesfehérvári járás
868.Fejér vármegyeSörédMóri járás
869.Fejér vármegyeSzabadegyházaGárdonyi járás
870.Fejér vármegyeSzabadhídvégEnyingi járás
871.Fejér vármegyeSzárBicskei járás
872.Fejér vármegyeTabajdBicskei járás
873.Fejér vármegyeÚjbarokBicskei járás
874.Fejér vármegyeVajtaSárbogárdi járás
875.Fejér vármegyeVerebGárdonyi járás
876.Fejér vármegyeVértesacsaBicskei járás
877.Fejér vármegyeVértesboglárBicskei járás
878.Fejér vármegyeZámolySzékesfehérvári járás
879.Fejér vármegyeZichyújfaluGárdonyi járás
880.Győr-Moson-Sopron vármegyeAcsalagCsornai járás
881.Győr-Moson-Sopron vármegyeÁrpásTéti járás
882.Győr-Moson-Sopron vármegyeBabótKapuvári járás
883.Győr-Moson-Sopron vármegyeBágyogszovátCsornai járás
884.Győr-Moson-Sopron vármegyeBakonygyirótPannonhalmi járás
885.Győr-Moson-Sopron vármegyeBakonypéterdPannonhalmi járás
886.Győr-Moson-Sopron vármegyeBakonyszentlászlóPannonhalmi járás
887.Győr-Moson-Sopron vármegyeBarbacsCsornai járás
888.Győr-Moson-Sopron vármegyeBeledKapuvári járás
889.Győr-Moson-Sopron vármegyeBezenyeMosonmagyaróvári járás
890.Győr-Moson-Sopron vármegyeBeziGyőri járás
891.Győr-Moson-Sopron vármegyeBodonhelyCsornai járás
892.Győr-Moson-Sopron vármegyeBogyoszlóCsornai járás
893.Győr-Moson-Sopron vármegyeBőnyGyőri járás
894.Győr-Moson-Sopron vármegyeBősárkányCsornai járás
895.Győr-Moson-Sopron vármegyeCakóházaCsornai járás
896.Győr-Moson-Sopron vármegyeCirákKapuvári járás
897.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsáfordjánosfaSoproni járás
898.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsapodSoproni járás
899.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsérSoproni járás
900.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsikvándTéti járás
901.Győr-Moson-Sopron vármegyeDarnózseliMosonmagyaróvári járás
902.Győr-Moson-Sopron vármegyeDénesfaKapuvári járás
903.Győr-Moson-Sopron vármegyeDunaremeteMosonmagyaróvári járás
904.Győr-Moson-Sopron vármegyeDunaszentpálGyőri járás
905.Győr-Moson-Sopron vármegyeEbergőcSoproni járás
906.Győr-Moson-Sopron vármegyeEdveKapuvári járás
907.Győr-Moson-Sopron vármegyeEgyedCsornai járás
908.Győr-Moson-Sopron vármegyeEgyházasfaluSoproni járás
909.Győr-Moson-Sopron vármegyeEneseGyőri járás
910.Győr-Moson-Sopron vármegyeFarádCsornai járás
911.Győr-Moson-Sopron vármegyeFehértóGyőri járás
912.Győr-Moson-Sopron vármegyeFelpécTéti járás
913.Győr-Moson-Sopron vármegyeFenyőfőPannonhalmi járás
914.Győr-Moson-Sopron vármegyeFertőbozSoproni járás
915.Győr-Moson-Sopron vármegyeFertődSoproni járás
916.Győr-Moson-Sopron vármegyeFertőendrédSoproni járás
917.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyalókaSoproni járás
918.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyóróKapuvári járás
919.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyömöreTéti járás
920.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőrasszonyfaPannonhalmi járás
921.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőrsövényházGyőri járás
922.Győr-Moson-Sopron vármegyeHidegségSoproni járás
923.Győr-Moson-Sopron vármegyeHimodKapuvári járás
924.Győr-Moson-Sopron vármegyeHövejKapuvári járás
925.Győr-Moson-Sopron vármegyeIvánSoproni járás
926.Győr-Moson-Sopron vármegyeJobaházaCsornai járás
927.Győr-Moson-Sopron vármegyeKajárpécGyőri járás
928.Győr-Moson-Sopron vármegyeKárolyházaMosonmagyaróvári járás
929.Győr-Moson-Sopron vármegyeKimleMosonmagyaróvári járás
930.Győr-Moson-Sopron vármegyeKisbabotTéti járás
931.Győr-Moson-Sopron vármegyeKisbodakMosonmagyaróvári járás
932.Győr-Moson-Sopron vármegyeKisfaludKapuvári járás
933.Győr-Moson-Sopron vármegyeLáziPannonhalmi járás
934.Győr-Moson-Sopron vármegyeLipótMosonmagyaróvári járás
935.Győr-Moson-Sopron vármegyeLövőSoproni járás
936.Győr-Moson-Sopron vármegyeMaglócaCsornai járás
937.Győr-Moson-Sopron vármegyeMagyarkeresztúrCsornai járás
938.Győr-Moson-Sopron vármegyeMarkotabödögeCsornai járás
939.Győr-Moson-Sopron vármegyeMecsérMosonmagyaróvári járás
940.Győr-Moson-Sopron vármegyeMérgesTéti járás
941.Győr-Moson-Sopron vármegyeMezőörsGyőri járás
942.Győr-Moson-Sopron vármegyeMihályiKapuvári járás
943.Győr-Moson-Sopron vármegyeMórichidaTéti járás
944.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonudvarMosonmagyaróvári járás
945.Győr-Moson-Sopron vármegyeNagyszentjánosGyőri járás
946.Győr-Moson-Sopron vármegyeNemeskérSoproni járás
947.Győr-Moson-Sopron vármegyeNyalkaPannonhalmi járás
948.Győr-Moson-Sopron vármegyeOsliKapuvári járás
949.Győr-Moson-Sopron vármegyePáliCsornai járás
950.Győr-Moson-Sopron vármegyePásztoriCsornai járás
951.Győr-Moson-Sopron vármegyePetőházaSoproni járás
952.Győr-Moson-Sopron vármegyePinnyeSoproni járás
953.Győr-Moson-Sopron vármegyePotyondCsornai járás
954.Győr-Moson-Sopron vármegyePusztacsaládSoproni járás
955.Győr-Moson-Sopron vármegyePüskiMosonmagyaróvári járás
956.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábacsanakCsornai járás
957.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábacsécsényTéti járás
958.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábakecölKapuvári járás
959.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábapordányCsornai járás
960.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábasebesCsornai járás
961.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábaszentandrásCsornai járás
962.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábaszentmihályTéti járás
963.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábaszentmiklósTéti járás
964.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábatamásiCsornai járás
965.Győr-Moson-Sopron vármegyeRábcakapiCsornai járás
966.Győr-Moson-Sopron vármegyeRavazdPannonhalmi járás
967.Győr-Moson-Sopron vármegyeRépceszemereKapuvári járás
968.Győr-Moson-Sopron vármegyeRépcevisSoproni járás
969.Győr-Moson-Sopron vármegyeRétalapGyőri járás
970.Győr-Moson-Sopron vármegyeRomándPannonhalmi járás
971.Győr-Moson-Sopron vármegyeRöjtökmuzsajSoproni járás
972.Győr-Moson-Sopron vármegyeSarródSoproni járás
973.Győr-Moson-Sopron vármegyeSikátorPannonhalmi járás
974.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoborCsornai járás
975.Győr-Moson-Sopron vármegyeSopronhorpácsSoproni járás
976.Győr-Moson-Sopron vármegyeSopronnémetiCsornai járás
977.Győr-Moson-Sopron vármegyeSzakonySoproni járás
978.Győr-Moson-Sopron vármegyeSzanyCsornai járás
979.Győr-Moson-Sopron vármegyeSzerecsenyTéti járás
980.Győr-Moson-Sopron vármegyeSzilCsornai járás
981.Győr-Moson-Sopron vármegyeSzilsárkányCsornai járás
982.Győr-Moson-Sopron vármegyeTápPannonhalmi járás
983.Győr-Moson-Sopron vármegyeTápszentmiklósPannonhalmi járás
984.Győr-Moson-Sopron vármegyeTarjánpusztaPannonhalmi járás
985.Győr-Moson-Sopron vármegyeTárnokrétiCsornai járás
986.Győr-Moson-Sopron vármegyeÚjkérSoproni járás
987.Győr-Moson-Sopron vármegyeÚjrónafőMosonmagyaróvári járás
988.Győr-Moson-Sopron vármegyeUndSoproni járás
989.Győr-Moson-Sopron vármegyeVadosfaKapuvári járás
990.Győr-Moson-Sopron vármegyeVágCsornai járás
991.Győr-Moson-Sopron vármegyeVárbalogMosonmagyaróvári járás
992.Győr-Moson-Sopron vármegyeVásárosfaluKapuvári járás
993.Győr-Moson-Sopron vármegyeVénekGyőri járás
994.Győr-Moson-Sopron vármegyeVeszprémvarsányPannonhalmi járás
995.Győr-Moson-Sopron vármegyeVitnyédKapuvári járás
996.Győr-Moson-Sopron vármegyeVölcsejSoproni járás
997.Győr-Moson-Sopron vármegyeZsebeházaCsornai járás
998.Győr-Moson-Sopron vármegyeZsiraSoproni járás
999.Hajdú-Bihar vármegyeÁlmosdNyíradonyi járás
1000.Hajdú-Bihar vármegyeÁrtándBerettyóújfalui járás
1001.Hajdú-Bihar vármegyeBagamérNyíradonyi járás
1002.Hajdú-Bihar vármegyeBakonszegBerettyóújfalui járás
1003.Hajdú-Bihar vármegyeBárándPüspökladányi járás
1004.Hajdú-Bihar vármegyeBedőBerettyóújfalui járás
1005.Hajdú-Bihar vármegyeBerekböszörményBerettyóújfalui járás
1006.Hajdú-Bihar vármegyeBihardancsházaPüspökladányi járás
1007.Hajdú-Bihar vármegyeBiharkeresztesBerettyóújfalui járás
1008.Hajdú-Bihar vármegyeBiharnagybajomPüspökladányi járás
1009.Hajdú-Bihar vármegyeBihartordaPüspökladányi járás
1010.Hajdú-Bihar vármegyeBojtBerettyóújfalui járás
1011.Hajdú-Bihar vármegyeCsökmőBerettyóújfalui járás
1012.Hajdú-Bihar vármegyeDarvasBerettyóújfalui járás
1013.Hajdú-Bihar vármegyeEgyekBalmazújvárosi járás
1014.Hajdú-Bihar vármegyeEsztárDerecskei járás
1015.Hajdú-Bihar vármegyeFolyásHajdúnánási járás
1016.Hajdú-Bihar vármegyeFöldesPüspökladányi járás
1017.Hajdú-Bihar vármegyeFurtaBerettyóújfalui járás
1018.Hajdú-Bihar vármegyeFülöpNyíradonyi járás
1019.Hajdú-Bihar vármegyeGáborjánBerettyóújfalui járás
1020.Hajdú-Bihar vármegyeGörbeházaHajdúnánási járás
1021.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúbagosDerecskei járás
1022.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúszovátHajdúszoboszlói járás
1023.Hajdú-Bihar vármegyeHencidaBerettyóújfalui járás
1024.Hajdú-Bihar vármegyeHortobágyBalmazújvárosi járás
1025.Hajdú-Bihar vármegyeKismarjaDerecskei járás
1026.Hajdú-Bihar vármegyeKokadDerecskei járás
1027.Hajdú-Bihar vármegyeKomádiBerettyóújfalui járás
1028.Hajdú-Bihar vármegyeKonyárDerecskei járás
1029.Hajdú-Bihar vármegyeKörösszakálBerettyóújfalui járás
1030.Hajdú-Bihar vármegyeKörösszegapátiBerettyóújfalui járás
1031.Hajdú-Bihar vármegyeMagyarhomorogBerettyóújfalui járás
1032.Hajdú-Bihar vármegyeMezőpeterdBerettyóújfalui járás
1033.Hajdú-Bihar vármegyeMezősasBerettyóújfalui járás
1034.Hajdú-Bihar vármegyeMonostorpályiDerecskei járás
1035.Hajdú-Bihar vármegyeNagykerekiBerettyóújfalui járás
1036.Hajdú-Bihar vármegyeNagyrábéPüspökladányi járás
1037.Hajdú-Bihar vármegyeNyírábrányNyíradonyi járás
1038.Hajdú-Bihar vármegyeNyíracsádNyíradonyi járás
1039.Hajdú-Bihar vármegyeNyírmártonfalvaNyíradonyi járás
1040.Hajdú-Bihar vármegyePocsajDerecskei járás
1041.Hajdú-Bihar vármegyeSápPüspökladányi járás
1042.Hajdú-Bihar vármegyeSárándDerecskei járás
1043.Hajdú-Bihar vármegyeSárrétudvariPüspökladányi járás
1044.Hajdú-Bihar vármegyeSzentpéterszegBerettyóújfalui járás
1045.Hajdú-Bihar vármegyeSzerepPüspökladányi járás
1046.Hajdú-Bihar vármegyeTépeDerecskei járás
1047.Hajdú-Bihar vármegyeTetétlenPüspökladányi járás
1048.Hajdú-Bihar vármegyeTiszacsegeBalmazújvárosi járás
1049.Hajdú-Bihar vármegyeTiszagyulaházaHajdúnánási járás
1050.Hajdú-Bihar vármegyeToldBerettyóújfalui járás
1051.Hajdú-Bihar vármegyeÚjirázBerettyóújfalui járás
1052.Hajdú-Bihar vármegyeÚjlétaNyíradonyi járás
1053.Hajdú-Bihar vármegyeÚjszentmargitaBalmazújvárosi járás
1054.Hajdú-Bihar vármegyeÚjtikosHajdúnánási járás
1055.Hajdú-Bihar vármegyeVáncsodBerettyóújfalui járás
1056.Hajdú-Bihar vármegyeVekerdBerettyóújfalui járás
1057.Hajdú-Bihar vármegyeZsákaBerettyóújfalui járás
1058.Heves vármegyeAbasárGyöngyösi járás
1059.Heves vármegyeAdácsGyöngyösi járás
1060.Heves vármegyeAldebrőFüzesabonyi járás
1061.Heves vármegyeAndornaktályaEgri járás
1062.Heves vármegyeApcHatvani járás
1063.Heves vármegyeÁtányHevesi járás
1064.Heves vármegyeAtkárGyöngyösi járás
1065.Heves vármegyeBalatonBélapátfalvai járás
1066.Heves vármegyeBátorEgri járás
1067.Heves vármegyeBekölceBélapátfalvai járás
1068.Heves vármegyeBélapátfalvaBélapátfalvai járás
1069.Heves vármegyeBesenyőtelekFüzesabonyi járás
1070.Heves vármegyeBoconádHevesi járás
1071.Heves vármegyeBodonyPétervásárai járás
1072.Heves vármegyeBoldogHatvani járás
1073.Heves vármegyeBükkszékPétervásárai járás
1074.Heves vármegyeBükkszenterzsébetPétervásárai járás
1075.Heves vármegyeBükkszentmártonBélapátfalvai járás
1076.Heves vármegyeCsányHatvani járás
1077.Heves vármegyeDemjénEgri járás
1078.Heves vármegyeDetkGyöngyösi járás
1079.Heves vármegyeDomoszlóGyöngyösi járás
1080.Heves vármegyeDormándFüzesabonyi járás
1081.Heves vármegyeEcsédHatvani járás
1082.Heves vármegyeEgerbaktaEgri járás
1083.Heves vármegyeEgerbocsEgri járás
1084.Heves vármegyeEgercsehiEgri járás
1085.Heves vármegyeEgerfarmosFüzesabonyi járás
1086.Heves vármegyeEgerszólátEgri járás
1087.Heves vármegyeErdőkövesdPétervásárai járás
1088.Heves vármegyeErdőtelekHevesi járás
1089.Heves vármegyeErkHevesi járás
1090.Heves vármegyeFedémesPétervásárai járás
1091.Heves vármegyeFeldebrőEgri járás
1092.Heves vármegyeGyöngyöshalászGyöngyösi járás
1093.Heves vármegyeGyöngyösorosziGyöngyösi járás
1094.Heves vármegyeGyöngyöspataGyöngyösi járás
1095.Heves vármegyeGyöngyössolymosGyöngyösi járás
1096.Heves vármegyeGyöngyöstarjánGyöngyösi járás
1097.Heves vármegyeHalmajugraGyöngyösi járás
1098.Heves vármegyeHerédHatvani járás
1099.Heves vármegyeHevesaranyosEgri járás
1100.Heves vármegyeHevesvezekényHevesi járás
1101.Heves vármegyeHortHatvani járás
1102.Heves vármegyeIstenmezejePétervásárai járás
1103.Heves vármegyeIvádPétervásárai járás
1104.Heves vármegyeKálFüzesabonyi járás
1105.Heves vármegyeKápolnaFüzesabonyi járás
1106.Heves vármegyeKarácsondGyöngyösi járás
1107.Heves vármegyeKerecsendEgri járás
1108.Heves vármegyeKerekharasztHatvani járás
1109.Heves vármegyeKisfüzesPétervásárai járás
1110.Heves vármegyeKisköreHevesi járás
1111.Heves vármegyeKisnánaGyöngyösi járás
1112.Heves vármegyeKompoltFüzesabonyi járás
1113.Heves vármegyeKömlőHevesi járás
1114.Heves vármegyeLudasGyöngyösi járás
1115.Heves vármegyeMaklárEgri járás
1116.Heves vármegyeMarkazGyöngyösi járás
1117.Heves vármegyeMátraballaPétervásárai járás
1118.Heves vármegyeMátraderecskePétervásárai járás
1119.Heves vármegyeMátraszentimreGyöngyösi járás
1120.Heves vármegyeMezőszemereFüzesabonyi járás
1121.Heves vármegyeMezőtárkányFüzesabonyi járás
1122.Heves vármegyeMikófalvaBélapátfalvai járás
1123.Heves vármegyeMónosbélBélapátfalvai járás
1124.Heves vármegyeNagyfügedGyöngyösi járás
1125.Heves vármegyeNagykökényesHatvani járás
1126.Heves vármegyeNagyrédeGyöngyösi járás
1127.Heves vármegyeNagytályaEgri járás
1128.Heves vármegyeNagyútFüzesabonyi járás
1129.Heves vármegyeNagyvisnyóBélapátfalvai járás
1130.Heves vármegyeNovajEgri járás
1131.Heves vármegyePálosvörösmartGyöngyösi járás
1132.Heves vármegyeParádPétervásárai járás
1133.Heves vármegyeParádsasvárPétervásárai járás
1134.Heves vármegyePélyHevesi járás
1135.Heves vármegyePétervásáraPétervásárai járás
1136.Heves vármegyePetőfibányaHatvani járás
1137.Heves vármegyePoroszlóFüzesabonyi járás
1138.Heves vármegyeRecskPétervásárai járás
1139.Heves vármegyeRózsaszentmártonHatvani járás
1140.Heves vármegyeSarudFüzesabonyi járás
1141.Heves vármegyeSirokPétervásárai járás
1142.Heves vármegyeSzajlaPétervásárai járás
1143.Heves vármegyeSzarvaskőEgri járás
1144.Heves vármegyeSzentdomonkosPétervásárai járás
1145.Heves vármegyeSzihalomFüzesabonyi járás
1146.Heves vármegyeSzilvásváradBélapátfalvai járás
1147.Heves vármegyeSzúcsEgri járás
1148.Heves vármegyeSzűcsiGyöngyösi járás
1149.Heves vármegyeTarnabodHevesi járás
1150.Heves vármegyeTarnaleleszPétervásárai járás
1151.Heves vármegyeTarnaméraHevesi járás
1152.Heves vármegyeTarnaörsHevesi járás
1153.Heves vármegyeTarnaszentmáriaEgri járás
1154.Heves vármegyeTarnaszentmiklósHevesi járás
1155.Heves vármegyeTarnazsadányHevesi járás
1156.Heves vármegyeTenkHevesi járás
1157.Heves vármegyeTerpesPétervásárai járás
1158.Heves vármegyeTiszanánaHevesi járás
1159.Heves vármegyeTófaluFüzesabonyi járás
1160.Heves vármegyeÚjlőrincfalvaFüzesabonyi járás
1161.Heves vármegyeVámosgyörkGyöngyösi járás
1162.Heves vármegyeVáraszóPétervásárai járás
1163.Heves vármegyeVécsGyöngyösi járás
1164.Heves vármegyeVerpelétEgri járás
1165.Heves vármegyeVisznekGyöngyösi járás
1166.Heves vármegyeZagyvaszántóHatvani járás
1167.Heves vármegyeZaránkHevesi járás
1168.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeAbádszalókKunhegyesi járás
1169.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeAlattyánJászapáti járás
1170.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeBesenyszögSzolnoki járás
1171.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCibakházaKunszentmártoni járás
1172.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCsataszögSzolnoki járás
1173.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCsépaKunszentmártoni járás
1174.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCserkeszőlőKunszentmártoni járás
1175.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeHunyadfalvaSzolnoki járás
1176.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJánoshidaJászapáti járás
1177.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászágóJászberényi járás
1178.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászalsószentgyörgyJászapáti járás
1179.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászboldogházaJászberényi járás
1180.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászdózsaJászapáti járás
1181.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászfelsőszentgyörgyJászberényi járás
1182.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJásziványJászapáti járás
1183.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászjákóhalmaJászberényi járás
1184.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászkisérJászapáti járás
1185.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászszentandrásJászapáti járás
1186.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJásztelekJászberényi járás
1187.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKenderesKarcagi járás
1188.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKengyelTörökszentmiklósi járás
1189.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKétpóMezőtúri járás
1190.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKőtelekSzolnoki járás
1191.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKuncsorbaTörökszentmiklósi járás
1192.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunmadarasKarcagi járás
1193.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMesterszállásMezőtúri járás
1194.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMezőhékMezőtúri járás
1195.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagyivánTiszafüredi járás
1196.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagykörűSzolnoki járás
1197.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagyrévKunszentmártoni járás
1198.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeÖcsödKunszentmártoni járás
1199.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeÖrményesTörökszentmiklósi járás
1200.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyePusztamonostorJászberényi járás
1201.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeRákócziújfaluSzolnoki járás
1202.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzajolSzolnoki járás
1203.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzászberekSzolnoki járás
1204.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzelevényKunszentmártoni járás
1205.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszabőKunhegyesi járás
1206.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaburaKunhegyesi járás
1207.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaderzsTiszafüredi járás
1208.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszagyendaKunhegyesi járás
1209.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaigarTiszafüredi járás
1210.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszainokaKunszentmártoni járás
1211.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszajenőSzolnoki járás
1212.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszakürtKunszentmártoni járás
1213.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaörsTiszafüredi járás
1214.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszapüspökiTörökszentmiklósi járás
1215.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaroffKunhegyesi járás
1216.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszasasKunszentmártoni járás
1217.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszasülySzolnoki járás
1218.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaszentimreTiszafüredi járás
1219.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaszőlősTiszafüredi járás
1220.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszatenyőTörökszentmiklósi járás
1221.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszavárkonySzolnoki járás
1222.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTomajmonostoraKunhegyesi járás
1223.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTószegSzolnoki járás
1224.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeVezsenySzolnoki járás
1225.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeZagyvarékasSzolnoki járás
1226.Komárom-Esztergom vármegyeÁcsteszérKisbéri járás
1227.Komárom-Esztergom vármegyeAkaKisbéri járás
1228.Komárom-Esztergom vármegyeAlmásfüzitőKomáromi járás
1229.Komárom-Esztergom vármegyeAnnavölgyEsztergomi járás
1230.Komárom-Esztergom vármegyeÁszárKisbéri járás
1231.Komárom-Esztergom vármegyeBábolnaKomáromi járás
1232.Komárom-Esztergom vármegyeBajnaEsztergomi járás
1233.Komárom-Esztergom vármegyeBakonybánkKisbéri járás
1234.Komárom-Esztergom vármegyeBakonysárkányKisbéri járás
1235.Komárom-Esztergom vármegyeBakonyszombathelyKisbéri járás
1236.Komárom-Esztergom vármegyeBanaKomáromi járás
1237.Komárom-Esztergom vármegyeBársonyosKisbéri járás
1238.Komárom-Esztergom vármegyeBokodOroszlányi járás
1239.Komárom-Esztergom vármegyeCsászárKisbéri járás
1240.Komárom-Esztergom vármegyeCsatkaKisbéri járás
1241.Komárom-Esztergom vármegyeCsémKomáromi járás
1242.Komárom-Esztergom vármegyeCsépKisbéri járás
1243.Komárom-Esztergom vármegyeCsolnokEsztergomi járás
1244.Komárom-Esztergom vármegyeDadOroszlányi járás
1245.Komárom-Esztergom vármegyeDágEsztergomi járás
1246.Komárom-Esztergom vármegyeDömösEsztergomi járás
1247.Komárom-Esztergom vármegyeDunaszentmiklósTatai járás
1248.Komárom-Esztergom vármegyeEpölEsztergomi járás
1249.Komárom-Esztergom vármegyeEteKisbéri járás
1250.Komárom-Esztergom vármegyeKeréktelekiKisbéri járás
1251.Komárom-Esztergom vármegyeKesztölcEsztergomi járás
1252.Komárom-Esztergom vármegyeKisigmándKomáromi járás
1253.Komárom-Esztergom vármegyeKocsTatai járás
1254.Komárom-Esztergom vármegyeKömlődOroszlányi járás
1255.Komárom-Esztergom vármegyeLábatlanEsztergomi járás
1256.Komárom-Esztergom vármegyeMáriahalomEsztergomi járás
1257.Komárom-Esztergom vármegyeMocsaKomáromi járás
1258.Komárom-Esztergom vármegyeMogyorósbányaEsztergomi járás
1259.Komárom-Esztergom vármegyeNagyigmándKomáromi járás
1260.Komárom-Esztergom vármegyeNagysápEsztergomi járás
1261.Komárom-Esztergom vármegyeNeszmélyTatai járás
1262.Komárom-Esztergom vármegyeRédeKisbéri járás
1263.Komárom-Esztergom vármegyeSárisápEsztergomi járás
1264.Komárom-Esztergom vármegyeSúrKisbéri járás
1265.Komárom-Esztergom vármegyeSüttőEsztergomi járás
1266.Komárom-Esztergom vármegyeSzákszendOroszlányi járás
1267.Komárom-Esztergom vármegyeSzomorTatabányai járás
1268.Komárom-Esztergom vármegyeTardosTatai járás
1269.Komárom-Esztergom vármegyeTarjánTatabányai járás
1270.Komárom-Esztergom vármegyeTárkányKisbéri járás
1271.Komárom-Esztergom vármegyeTokodEsztergomi járás
1272.Komárom-Esztergom vármegyeTokodaltáróEsztergomi járás
1273.Komárom-Esztergom vármegyeÚnyEsztergomi járás
1274.Komárom-Esztergom vármegyeVérteskethelyKisbéri járás
1275.Komárom-Esztergom vármegyeVértestolnaTatai járás
1276.Nógrád vármegyeAlsópetényRétsági járás
1277.Nógrád vármegyeAlsótoldPásztói járás
1278.Nógrád vármegyeBánkRétsági járás
1279.Nógrád vármegyeBárnaSalgótarjáni járás
1280.Nógrád vármegyeBecskeBalassagyarmati járás
1281.Nógrád vármegyeBérPásztói járás
1282.Nógrád vármegyeBercelBalassagyarmati járás
1283.Nógrád vármegyeBokorPásztói járás
1284.Nógrád vármegyeBorsosberényRétsági járás
1285.Nógrád vármegyeBujákPásztói járás
1286.Nógrád vármegyeCeredSalgótarjáni járás
1287.Nógrád vármegyeCsécsePásztói járás
1288.Nógrád vármegyeCserháthalápBalassagyarmati járás
1289.Nógrád vármegyeCserhátsurányBalassagyarmati járás
1290.Nógrád vármegyeCserhátszentivánPásztói járás
1291.Nógrád vármegyeCsesztveBalassagyarmati járás
1292.Nógrád vármegyeCsitárBalassagyarmati járás
1293.Nógrád vármegyeDebercsényBalassagyarmati járás
1294.Nógrád vármegyeDejtárBalassagyarmati járás
1295.Nógrád vármegyeDorogházaBátonyterenyei járás
1296.Nógrád vármegyeDrégelypalánkBalassagyarmati járás
1297.Nógrád vármegyeEcsegPásztói járás
1298.Nógrád vármegyeEgyházasdengelegPásztói járás
1299.Nógrád vármegyeEgyházasgergeSalgótarjáni járás
1300.Nógrád vármegyeEndrefalvaSzécsényi járás
1301.Nógrád vármegyeErdőkürtPásztói járás
1302.Nógrád vármegyeErdőtarcsaPásztói járás
1303.Nógrád vármegyeÉrsekvadkertBalassagyarmati járás
1304.Nógrád vármegyeEtesSalgótarjáni járás
1305.Nógrád vármegyeFelsőpetényRétsági járás
1306.Nógrád vármegyeFelsőtoldPásztói járás
1307.Nógrád vármegyeGalgagutaBalassagyarmati járás
1308.Nógrád vármegyeGarábPásztói járás
1309.Nógrád vármegyeHéhalomPásztói járás
1310.Nógrád vármegyeHerencsényBalassagyarmati járás
1311.Nógrád vármegyeHollókőSzécsényi járás
1312.Nógrád vármegyeHontBalassagyarmati járás
1313.Nógrád vármegyeHorpácsRétsági járás
1314.Nógrád vármegyeHugyagBalassagyarmati járás
1315.Nógrád vármegyeIlinyBalassagyarmati járás
1316.Nógrád vármegyeIpolyszögBalassagyarmati járás
1317.Nógrád vármegyeIpolytarnócSalgótarjáni járás
1318.Nógrád vármegyeIpolyveceBalassagyarmati járás
1319.Nógrád vármegyeJobbágyiPásztói járás
1320.Nógrád vármegyeKarancsaljaSalgótarjáni járás
1321.Nógrád vármegyeKarancsberénySalgótarjáni járás
1322.Nógrád vármegyeKarancskesziSalgótarjáni járás
1323.Nógrád vármegyeKarancslapujtőSalgótarjáni járás
1324.Nógrád vármegyeKazárSalgótarjáni járás
1325.Nógrád vármegyeKeszegRétsági járás
1326.Nógrád vármegyeKétbodonyRétsági járás
1327.Nógrád vármegyeKisbágyonPásztói járás
1328.Nógrád vármegyeKisbárkánySalgótarjáni járás
1329.Nógrád vármegyeKisecsetRétsági járás
1330.Nógrád vármegyeKishartyánSalgótarjáni járás
1331.Nógrád vármegyeKozárdPásztói járás
1332.Nógrád vármegyeKutasóPásztói járás
1333.Nógrád vármegyeLegéndRétsági járás
1334.Nógrád vármegyeLitkeSalgótarjáni járás
1335.Nógrád vármegyeLucfalvaSalgótarjáni járás
1336.Nógrád vármegyeLudányhalásziSzécsényi járás
1337.Nógrád vármegyeMagyargécSzécsényi járás
1338.Nógrád vármegyeMagyarnándorBalassagyarmati járás
1339.Nógrád vármegyeMárkházaSalgótarjáni járás
1340.Nógrád vármegyeMátramindszentBátonyterenyei járás
1341.Nógrád vármegyeMátranovákBátonyterenyei járás
1342.Nógrád vármegyeMátraszeleSalgótarjáni járás
1343.Nógrád vármegyeMátraszőlősPásztói járás
1344.Nógrád vármegyeMátraterenyeBátonyterenyei járás
1345.Nógrád vármegyeMátraverebélyBátonyterenyei járás
1346.Nógrád vármegyeMihálygergeSalgótarjáni járás
1347.Nógrád vármegyeMohoraBalassagyarmati járás
1348.Nógrád vármegyeNagybárkánySalgótarjáni járás
1349.Nógrád vármegyeNagykeresztúrSalgótarjáni járás
1350.Nógrád vármegyeNagylócSzécsényi járás
1351.Nógrád vármegyeNagyorosziRétsági járás
1352.Nógrád vármegyeNemtiBátonyterenyei járás
1353.Nógrád vármegyeNógrádRétsági járás
1354.Nógrád vármegyeNógrádkövesdBalassagyarmati járás
1355.Nógrád vármegyeNógrádmarcalBalassagyarmati járás
1356.Nógrád vármegyeNógrádmegyerSzécsényi járás
1357.Nógrád vármegyeNógrádsápRétsági járás
1358.Nógrád vármegyeNógrádsipekSzécsényi járás
1359.Nógrád vármegyeNógrádszakálSzécsényi járás
1360.Nógrád vármegyeNőtincsRétsági járás
1361.Nógrád vármegyeŐrhalomBalassagyarmati járás
1362.Nógrád vármegyeŐsagárdRétsági járás
1363.Nógrád vármegyePalotásPásztói járás
1364.Nógrád vármegyePatakBalassagyarmati járás
1365.Nógrád vármegyePatvarcBalassagyarmati járás
1366.Nógrád vármegyePilinySzécsényi járás
1367.Nógrád vármegyePusztaberkiRétsági járás
1368.Nógrád vármegyeRákóczibányaSalgótarjáni járás
1369.Nógrád vármegyeRétságRétsági járás
1370.Nógrád vármegyeRimócSzécsényi járás
1371.Nógrád vármegyeRomhányRétsági járás
1372.Nógrád vármegyeSágújfaluSalgótarjáni járás
1373.Nógrád vármegyeSámsonházaSalgótarjáni járás
1374.Nógrád vármegyeSomoskőújfaluSalgótarjáni járás
1375.Nógrád vármegyeSóshartyánSalgótarjáni járás
1376.Nógrád vármegyeSzalmatercsSzécsényi járás
1377.Nógrád vármegyeSzandaBalassagyarmati járás
1378.Nógrád vármegyeSzarvasgedePásztói járás
1379.Nógrád vármegyeSzátokRétsági járás
1380.Nógrád vármegyeSzécsénkeBalassagyarmati járás
1381.Nógrád vármegyeSzécsényfelfaluSzécsényi járás
1382.Nógrád vármegyeSzenteRétsági járás
1383.Nógrád vármegyeSzilaspogonySalgótarjáni járás
1384.Nógrád vármegyeSzirákPásztói járás
1385.Nógrád vármegyeSzuhaBátonyterenyei járás
1386.Nógrád vármegyeSzurdokpüspökiPásztói járás
1387.Nógrád vármegyeSzügyBalassagyarmati járás
1388.Nógrád vármegyeTarPásztói járás
1389.Nógrád vármegyeTerényBalassagyarmati járás
1390.Nógrád vármegyeTereskeRétsági járás
1391.Nógrád vármegyeTolmácsRétsági járás
1392.Nógrád vármegyeVanyarcPásztói járás
1393.Nógrád vármegyeVarsánySzécsényi járás
1394.Nógrád vármegyeVizslásSalgótarjáni járás
1395.Nógrád vármegyeZabarSalgótarjáni járás
1396.Pest vármegyeAcsaVáci járás
1397.Pest vármegyeApajRáckevei járás
1398.Pest vármegyeÁporkaRáckevei járás
1399.Pest vármegyeBagAszódi járás
1400.Pest vármegyeBényeMonori járás
1401.Pest vármegyeBernecebarátiSzobi járás
1402.Pest vármegyeCeglédbercelCeglédi járás
1403.Pest vármegyeCsővárVáci járás
1404.Pest vármegyeFarmosNagykátai járás
1405.Pest vármegyeGalgagyörkVáci járás
1406.Pest vármegyeGalgahévízAszódi járás
1407.Pest vármegyeGalgamácsaAszódi járás
1408.Pest vármegyeIkladAszódi járás
1409.Pest vármegyeIpolydamásdSzobi járás
1410.Pest vármegyeIpolytölgyesSzobi járás
1411.Pest vármegyeJászkarajenőCeglédi járás
1412.Pest vármegyeKávaMonori járás
1413.Pest vármegyeKemenceSzobi járás
1414.Pest vármegyeKisnémediVáci járás
1415.Pest vármegyeKocsérNagykőrösi járás
1416.Pest vármegyeKóspallagSzobi járás
1417.Pest vármegyeKőröstetétlenCeglédi járás
1418.Pest vármegyeLetkésSzobi járás
1419.Pest vármegyeLórévRáckevei járás
1420.Pest vármegyeMakádRáckevei járás
1421.Pest vármegyeMárianosztraSzobi járás
1422.Pest vármegyeMikebudaCeglédi járás
1423.Pest vármegyeNagybörzsönySzobi járás
1424.Pest vármegyePándMonori járás
1425.Pest vármegyePerbálBudakeszi járás
1426.Pest vármegyePerőcsénySzobi járás
1427.Pest vármegyePilisszentkeresztSzentendrei járás
1428.Pest vármegyePusztavacsDabasi járás
1429.Pest vármegyePüspökhatvanVáci járás
1430.Pest vármegyePüspökszilágyVáci járás
1431.Pest vármegyeSzentlőrinckátaNagykátai járás
1432.Pest vármegyeSzentmártonkátaNagykátai járás
1433.Pest vármegyeSzigetbecseRáckevei járás
1434.Pest vármegyeSzigetújfaluRáckevei járás
1435.Pest vármegyeSzobSzobi járás
1436.Pest vármegyeSződVáci járás
1437.Pest vármegyeTáborfalvaDabasi járás
1438.Pest vármegyeTápiógyörgyeNagykátai járás
1439.Pest vármegyeTápióságNagykátai járás
1440.Pest vármegyeTápiószőlősCeglédi járás
1441.Pest vármegyeTatárszentgyörgyDabasi járás
1442.Pest vármegyeTésaSzobi járás
1443.Pest vármegyeTörtelCeglédi járás
1444.Pest vármegyeÚjlengyelDabasi járás
1445.Pest vármegyeÚjszilvásCeglédi járás
1446.Pest vármegyeÚriNagykátai járás
1447.Pest vármegyeVácegresAszódi járás
1448.Pest vármegyeVáchartyánVáci járás
1449.Pest vármegyeVáckisújfaluVáci járás
1450.Pest vármegyeVámosmikolaSzobi járás
1451.Pest vármegyeVersegAszódi járás
1452.Pest vármegyeZsámbokGödöllői járás
1453.Somogy vármegyeÁdándSiófoki járás
1454.Somogy vármegyeAlsóbogátKaposvári járás
1455.Somogy vármegyeAndocsTabi járás
1456.Somogy vármegyeBabócsaBarcsi járás
1457.Somogy vármegyeBábonymegyerTabi járás
1458.Somogy vármegyeBakházaNagyatádi járás
1459.Somogy vármegyeBalatonendrédSiófoki járás
1460.Somogy vármegyeBalatonfenyvesFonyódi járás
1461.Somogy vármegyeBalatonőszödSiófoki járás
1462.Somogy vármegyeBalatonszárszóSiófoki járás
1463.Somogy vármegyeBalatonszemesSiófoki járás
1464.Somogy vármegyeBalatonszentgyörgyMarcali járás
1465.Somogy vármegyeBalatonújlakMarcali járás
1466.Somogy vármegyeBálványosSiófoki járás
1467.Somogy vármegyeBárdudvarnokKaposvári járás
1468.Somogy vármegyeBatéKaposvári járás
1469.Somogy vármegyeBedegkérTabi járás
1470.Somogy vármegyeBélavárBarcsi járás
1471.Somogy vármegyeBelegNagyatádi járás
1472.Somogy vármegyeBerzenceCsurgói járás
1473.Somogy vármegyeBodrogKaposvári járás
1474.Somogy vármegyeBolhásNagyatádi járás
1475.Somogy vármegyeBolhóBarcsi járás
1476.Somogy vármegyeBonnyaTabi járás
1477.Somogy vármegyeBöhönyeMarcali járás
1478.Somogy vármegyeBőszénfaKaposvári járás
1479.Somogy vármegyeBuzsákFonyódi járás
1480.Somogy vármegyeBüssüKaposvári járás
1481.Somogy vármegyeCsákányMarcali járás
1482.Somogy vármegyeCserénfaKaposvári járás
1483.Somogy vármegyeCsokonyavisontaBarcsi járás
1484.Somogy vármegyeCsomaKaposvári járás
1485.Somogy vármegyeCsombárdKaposvári járás
1486.Somogy vármegyeCsökölyKaposvári járás
1487.Somogy vármegyeCsömendMarcali járás
1488.Somogy vármegyeCsurgóCsurgói járás
1489.Somogy vármegyeCsurgónagymartonCsurgói járás
1490.Somogy vármegyeDarányBarcsi járás
1491.Somogy vármegyeDrávagárdonyBarcsi járás
1492.Somogy vármegyeDrávatamásiBarcsi járás
1493.Somogy vármegyeEcsenyKaposvári járás
1494.Somogy vármegyeEddeKaposvári járás
1495.Somogy vármegyeFelsőmocsoládKaposvári járás
1496.Somogy vármegyeFiadTabi járás
1497.Somogy vármegyeFonóKaposvári járás
1498.Somogy vármegyeFonyódFonyódi járás
1499.Somogy vármegyeFőnyedMarcali járás
1500.Somogy vármegyeGadácsKaposvári járás
1501.Somogy vármegyeGadányMarcali járás
1502.Somogy vármegyeGálosfaKaposvári járás
1503.Somogy vármegyeGamásFonyódi járás
1504.Somogy vármegyeGigeKaposvári járás
1505.Somogy vármegyeGölleKaposvári járás
1506.Somogy vármegyeGörgetegNagyatádi járás
1507.Somogy vármegyeGyékényesCsurgói járás
1508.Somogy vármegyeGyugyFonyódi járás
1509.Somogy vármegyeHácsFonyódi járás
1510.Somogy vármegyeHajmásKaposvári járás
1511.Somogy vármegyeHáromfaNagyatádi járás
1512.Somogy vármegyeHedrehelyKaposvári járás
1513.Somogy vármegyeHencseKaposvári járás
1514.Somogy vármegyeHeresznyeBarcsi járás
1515.Somogy vármegyeHetesKaposvári járás
1516.Somogy vármegyeHolládMarcali járás
1517.Somogy vármegyeHomokszentgyörgyBarcsi járás
1518.Somogy vármegyeHosszúvízMarcali járás
1519.Somogy vármegyeIgalKaposvári járás
1520.Somogy vármegyeIharosCsurgói járás
1521.Somogy vármegyeIharosberényCsurgói járás
1522.Somogy vármegyeInkeCsurgói járás
1523.Somogy vármegyeIstvándiBarcsi járás
1524.Somogy vármegyeJákóKaposvári járás
1525.Somogy vármegyeJutaKaposvári járás
1526.Somogy vármegyeKadarkútKaposvári járás
1527.Somogy vármegyeKálmáncsaBarcsi járás
1528.Somogy vármegyeKányaTabi járás
1529.Somogy vármegyeKapolyTabi járás
1530.Somogy vármegyeKaposfőKaposvári járás
1531.Somogy vármegyeKaposgyarmatKaposvári járás
1532.Somogy vármegyeKaposhomokKaposvári járás
1533.Somogy vármegyeKaposkeresztúrKaposvári járás
1534.Somogy vármegyeKaposmérőKaposvári járás
1535.Somogy vármegyeKaposújlakKaposvári járás
1536.Somogy vármegyeKaposszerdahelyKaposvári járás
1537.Somogy vármegyeKáraTabi járás
1538.Somogy vármegyeKarádFonyódi járás
1539.Somogy vármegyeKastélyosdombóBarcsi járás
1540.Somogy vármegyeKaszóNagyatádi járás
1541.Somogy vármegyeKazsokKaposvári járás
1542.Somogy vármegyeKelevízMarcali járás
1543.Somogy vármegyeKercseligetKaposvári járás
1544.Somogy vármegyeKerekiSiófoki járás
1545.Somogy vármegyeKéthelyMarcali járás
1546.Somogy vármegyeKisasszondKaposvári járás
1547.Somogy vármegyeKisbajomNagyatádi járás
1548.Somogy vármegyeKisbárapátiTabi járás
1549.Somogy vármegyeKisberényFonyódi járás
1550.Somogy vármegyeKisgyalánKaposvári járás
1551.Somogy vármegyeKiskorpádKaposvári járás
1552.Somogy vármegyeKomlósdBarcsi járás
1553.Somogy vármegyeKőkútKaposvári járás
1554.Somogy vármegyeKőröshegySiófoki járás
1555.Somogy vármegyeKötcseSiófoki járás
1556.Somogy vármegyeKutasNagyatádi járás
1557.Somogy vármegyeLábodNagyatádi járás
1558.Somogy vármegyeLadBarcsi járás
1559.Somogy vármegyeLakócsaBarcsi járás
1560.Somogy vármegyeLátrányFonyódi járás
1561.Somogy vármegyeLengyeltótiFonyódi járás
1562.Somogy vármegyeLibickozmaMarcali járás
1563.Somogy vármegyeLullaTabi járás
1564.Somogy vármegyeMagyaratádKaposvári járás
1565.Somogy vármegyeMagyaregresKaposvári járás
1566.Somogy vármegyeMernyeKaposvári járás
1567.Somogy vármegyeMesztegnyőMarcali járás
1568.Somogy vármegyeMezőcsokonyaKaposvári járás
1569.Somogy vármegyeMikeKaposvári járás
1570.Somogy vármegyeMiklósiTabi járás
1571.Somogy vármegyeMosdósKaposvári járás
1572.Somogy vármegyeNágocsTabi járás
1573.Somogy vármegyeNagybajomKaposvári járás
1574.Somogy vármegyeNagyberénySiófoki járás
1575.Somogy vármegyeNagyberkiKaposvári járás
1576.Somogy vármegyeNagycsepelySiófoki járás
1577.Somogy vármegyeNagykorpádNagyatádi járás
1578.Somogy vármegyeNagyszakácsiMarcali járás
1579.Somogy vármegyeNemesdédMarcali járás
1580.Somogy vármegyeNemeskisfaludMarcali járás
1581.Somogy vármegyeNemesvidMarcali járás
1582.Somogy vármegyeNiklaMarcali járás
1583.Somogy vármegyeNyimSiófoki járás
1584.Somogy vármegyeOrciKaposvári járás
1585.Somogy vármegyeOrdacsehiFonyódi járás
1586.Somogy vármegyeOsztopánKaposvári járás
1587.Somogy vármegyeÖreglakFonyódi járás
1588.Somogy vármegyeŐrtilosCsurgói járás
1589.Somogy vármegyeÖtvöskónyiNagyatádi járás
1590.Somogy vármegyePálmajorKaposvári járás
1591.Somogy vármegyePamukFonyódi járás
1592.Somogy vármegyePatalomKaposvári járás
1593.Somogy vármegyePatcaKaposvári járás
1594.Somogy vármegyePatosfaBarcsi járás
1595.Somogy vármegyePéterhidaBarcsi járás
1596.Somogy vármegyePogányszentpéterCsurgói járás
1597.Somogy vármegyePolányKaposvári járás
1598.Somogy vármegyePorrogCsurgói járás
1599.Somogy vármegyePorrogszentkirályCsurgói járás
1600.Somogy vármegyePorrogszentpálCsurgói járás
1601.Somogy vármegyePotonyBarcsi járás
1602.Somogy vármegyePusztakovácsiMarcali járás
1603.Somogy vármegyePusztaszemesSiófoki járás
1604.Somogy vármegyeRáksiKaposvári járás
1605.Somogy vármegyeRinyabesenyőNagyatádi járás
1606.Somogy vármegyeRinyakovácsiKaposvári járás
1607.Somogy vármegyeRinyaszentkirályNagyatádi járás
1608.Somogy vármegyeRinyaújlakBarcsi járás
1609.Somogy vármegyeRinyaújnépBarcsi járás
1610.Somogy vármegyeSántosKaposvári járás
1611.Somogy vármegyeSávolyMarcali járás
1612.Somogy vármegyeSegesdNagyatádi járás
1613.Somogy vármegyeSérsekszőlősTabi járás
1614.Somogy vármegyeSimonfaKaposvári járás
1615.Somogy vármegyeSiójutSiófoki járás
1616.Somogy vármegyeSomSiófoki járás
1617.Somogy vármegyeSomodorKaposvári járás
1618.Somogy vármegyeSomogyacsaTabi járás
1619.Somogy vármegyeSomogyaracsBarcsi járás
1620.Somogy vármegyeSomogyaszalóKaposvári járás
1621.Somogy vármegyeSomogybabodFonyódi járás
1622.Somogy vármegyeSomogybükkösdCsurgói járás
1623.Somogy vármegyeSomogycsicsóCsurgói járás
1624.Somogy vármegyeSomogydöröcskeTabi járás
1625.Somogy vármegyeSomogyegresTabi járás
1626.Somogy vármegyeSomogyfajszKaposvári járás
1627.Somogy vármegyeSomogygesztiKaposvári járás
1628.Somogy vármegyeSomogyjádKaposvári járás
1629.Somogy vármegyeSomogymeggyesTabi járás
1630.Somogy vármegyeSomogysámsonMarcali járás
1631.Somogy vármegyeSomogysárdKaposvári járás
1632.Somogy vármegyeSomogysimonyiMarcali járás
1633.Somogy vármegyeSomogyszentpálMarcali járás
1634.Somogy vármegyeSomogyszilKaposvári járás
1635.Somogy vármegyeSomogyszobNagyatádi járás
1636.Somogy vármegyeSomogytúrFonyódi járás
1637.Somogy vármegyeSomogyudvarhelyCsurgói járás
1638.Somogy vármegyeSomogyvámosFonyódi járás
1639.Somogy vármegyeSomogyvárFonyódi járás
1640.Somogy vármegyeSomogyzsitfaMarcali járás
1641.Somogy vármegyeSzabadiKaposvári járás
1642.Somogy vármegyeSzabásNagyatádi járás
1643.Somogy vármegyeSzegerdőMarcali járás
1644.Somogy vármegyeSzennaKaposvári járás
1645.Somogy vármegyeSzentaCsurgói járás
1646.Somogy vármegyeSzentbalázsKaposvári járás
1647.Somogy vármegyeSzentborbásBarcsi járás
1648.Somogy vármegyeSzentgáloskérKaposvári járás
1649.Somogy vármegyeSzenyérMarcali járás
1650.Somogy vármegyeSzilvásszentmártonKaposvári járás
1651.Somogy vármegyeSzóládSiófoki járás
1652.Somogy vármegyeSzorosadTabi járás
1653.Somogy vármegyeSzőkedencsMarcali járás
1654.Somogy vármegyeSzőlősgyörökFonyódi járás
1655.Somogy vármegyeSzulokBarcsi járás
1656.Somogy vármegyeTabTabi járás
1657.Somogy vármegyeTapsonyMarcali járás
1658.Somogy vármegyeTaranyNagyatádi járás
1659.Somogy vármegyeTáskaMarcali járás
1660.Somogy vármegyeTaszárKaposvári járás
1661.Somogy vármegyeTelekiSiófoki járás
1662.Somogy vármegyeTengődTabi járás
1663.Somogy vármegyeTikosMarcali járás
1664.Somogy vármegyeTorvajTabi járás
1665.Somogy vármegyeTótújfaluBarcsi járás
1666.Somogy vármegyeTörökkoppányTabi járás
1667.Somogy vármegyeÚjvárfalvaKaposvári járás
1668.Somogy vármegyeVarászlóMarcali járás
1669.Somogy vármegyeVárdaKaposvári járás
1670.Somogy vármegyeVéseMarcali járás
1671.Somogy vármegyeVisnyeKaposvári járás
1672.Somogy vármegyeViszFonyódi járás
1673.Somogy vármegyeVízvárBarcsi járás
1674.Somogy vármegyeVörsMarcali járás
1675.Somogy vármegyeZákányCsurgói járás
1676.Somogy vármegyeZákányfaluCsurgói járás
1677.Somogy vármegyeZalaTabi járás
1678.Somogy vármegyeZicsTabi járás
1679.Somogy vármegyeZimányKaposvári járás
1680.Somogy vármegyeZselickisfaludKaposvári járás
1681.Somogy vármegyeZselickislakKaposvári járás
1682.Somogy vármegyeZselicszentpálKaposvári járás
1683.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeAjakKisvárdai járás
1684.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeAnarcsKisvárdai járás
1685.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeApagyNyíregyházai járás
1686.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeAranyosapátiVásárosnaményi járás
1687.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházaBaktalórántházai járás
1688.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBalsaIbrányi járás
1689.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBarabásVásárosnaményi járás
1690.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBátorligetNyírbátori járás
1691.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBenkZáhonyi járás
1692.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeregdarócVásárosnaményi járás
1693.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeregsurányVásárosnaményi járás
1694.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBerkeszKemecsei járás
1695.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBesenyődBaktalórántházai járás
1696.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeszterecKemecsei járás
1697.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBiriNagykállói járás
1698.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBotpaládFehérgyarmati járás
1699.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBökönyNagykállói járás
1700.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBujIbrányi járás
1701.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCégénydányádFehérgyarmati járás
1702.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsaholcFehérgyarmati járás
1703.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsarodaVásárosnaményi járás
1704.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsászlóFehérgyarmati járás
1705.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsegöldFehérgyarmati járás
1706.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengerCsengeri járás
1707.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengersimaCsengeri járás
1708.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengerújfaluCsengeri járás
1709.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDarnóFehérgyarmati járás
1710.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDemecserKemecsei járás
1711.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDombrádKisvárdai járás
1712.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDögeKisvárdai járás
1713.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeEncsencsNyírbátori járás
1714.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeEperjeskeZáhonyi járás
1715.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÉrpatakNagykállói járás
1716.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFábiánházaMátészalkai járás
1717.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFényeslitkeKisvárdai járás
1718.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFülesdFehérgyarmati járás
1719.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFülpösdarócMátészalkai járás
1720.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGacsályFehérgyarmati járás
1721.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGarbolcFehérgyarmati járás
1722.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGávavencsellőIbrányi járás
1723.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGéberjénMátészalkai járás
1724.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGégényKemecsei járás
1725.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGelénesVásárosnaményi járás
1726.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGemzseVásárosnaményi járás
1727.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGeszterédNagykállói járás
1728.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGulácsVásárosnaményi járás
1729.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyőröcskeZáhonyi járás
1730.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyőrtelekMátészalkai járás
1731.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyulaházaKisvárdai járás
1732.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyügyeFehérgyarmati járás
1733.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyüreVásárosnaményi járás
1734.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHermánszegFehérgyarmati járás
1735.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHetefejércseVásárosnaményi járás
1736.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHodászMátészalkai járás
1737.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIlkVásárosnaményi járás
1738.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJándVásárosnaményi járás
1739.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJánkmajtisFehérgyarmati járás
1740.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJármiMátészalkai járás
1741.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJékeKisvárdai járás
1742.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKállósemjénNagykállói járás
1743.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKálmánházaNyíregyházai járás
1744.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKántorjánosiMátészalkai járás
1745.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKékKemecsei járás
1746.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKékcseKisvárdai járás
1747.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecseKemecsei járás
1748.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKérsemjénFehérgyarmati járás
1749.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisarFehérgyarmati járás
1750.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKishódosFehérgyarmati járás
1751.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKislétaNyírbátori járás
1752.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisnaményFehérgyarmati járás
1753.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKispaládFehérgyarmati járás
1754.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvarsányVásárosnaményi járás
1755.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisszekeresFehérgyarmati járás
1756.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKocsordMátészalkai járás
1757.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKomlódtótfaluCsengeri járás
1758.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKomoróZáhonyi járás
1759.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKótajNyíregyházai járás
1760.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKölcseFehérgyarmati járás
1761.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKömörőFehérgyarmati járás
1762.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLaskodBaktalórántházai járás
1763.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLevelekBaktalórántházai járás
1764.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLónyaVásárosnaményi járás
1765.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLövőpetriKisvárdai járás
1766.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMagosligetFehérgyarmati járás
1767.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMagyBaktalórántházai járás
1768.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMándFehérgyarmati járás
1769.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMándokZáhonyi járás
1770.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMáriapócsNyírbátori járás
1771.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMárokpapiVásárosnaményi járás
1772.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátyusVásárosnaményi járás
1773.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMéhtelekFehérgyarmati járás
1774.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMérkMátészalkai járás
1775.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMezőladányKisvárdai járás
1776.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMilotaFehérgyarmati járás
1777.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNábrádFehérgyarmati járás
1778.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyarFehérgyarmati járás
1779.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagycserkeszNyíregyházai járás
1780.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagydobosMátészalkai járás
1781.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyhódosFehérgyarmati járás
1782.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyszekeresFehérgyarmati járás
1783.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyvarsányVásárosnaményi járás
1784.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNapkorNyíregyházai járás
1785.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNemesborzovaFehérgyarmati járás
1786.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbéltekNyírbátori járás
1787.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbogátNyírbátori járás
1788.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbogdányKemecsei járás
1789.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírcsaholyMátészalkai járás
1790.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírcsászáriNyírbátori járás
1791.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírderzsNyírbátori járás
1792.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírgelseNyírbátori járás
1793.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírgyulajNyírbátori járás
1794.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíribronyBaktalórántházai járás
1795.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírjákóBaktalórántházai járás
1796.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkarászKisvárdai járás
1797.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkátaMátészalkai járás
1798.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkércsBaktalórántházai járás
1799.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírlövőKisvárdai járás
1800.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírlugosNyírbátori járás
1801.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmadaVásárosnaményi járás
1802.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmeggyesMátészalkai járás
1803.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmihálydiNyírbátori járás
1804.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírparasznyaMátészalkai járás
1805.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírpilisNyírbátori járás
1806.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírtassKisvárdai járás
1807.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírtétKemecsei járás
1808.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírturaNyíregyházai járás
1809.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírvasváriNyírbátori járás
1810.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÓfehértóBaktalórántházai járás
1811.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeOlcsvaVásárosnaményi járás
1812.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeOlcsvaapátiFehérgyarmati járás
1813.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÓpályiMátészalkai járás
1814.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÖköritófülpösMátészalkai járás
1815.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÖmbölyNyírbátori járás
1816.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeŐrMátészalkai járás
1817.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePanyolaFehérgyarmati járás
1818.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePapKisvárdai járás
1819.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePaposMátészalkai járás
1820.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePaszabIbrányi járás
1821.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePátrohaKisvárdai járás
1822.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePátyodCsengeri járás
1823.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePenészlekNyírbátori járás
1824.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePenyigeFehérgyarmati járás
1825.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePetneházaBaktalórántházai járás
1826.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePiricseNyírbátori járás
1827.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePócspetriNyírbátori járás
1828.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePorcsalmaCsengeri járás
1829.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePusztadobosVásárosnaményi járás
1830.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRakamazNyíregyházai járás
1831.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRamocsaházaBaktalórántházai járás
1832.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRápoltMátészalkai járás
1833.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRétközberencsKisvárdai járás
1834.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRohodBaktalórántházai járás
1835.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRozsályFehérgyarmati járás
1836.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSényőNyíregyházai járás
1837.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSonkádFehérgyarmati járás
1838.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcsNyíregyházai járás
1839.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcsbákaKisvárdai járás
1840.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcsveresmartKisvárdai járás
1841.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzakolyNagykállói járás
1842.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosangyalosCsengeri járás
1843.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosbecsCsengeri járás
1844.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamoskérMátészalkai járás
1845.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamossályiFehérgyarmati járás
1846.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamostatárfalvaCsengeri járás
1847.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosújlakFehérgyarmati járás
1848.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosszegMátészalkai járás
1849.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzatmárcsekeFehérgyarmati járás
1850.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzékelyKemecsei járás
1851.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzorgalmatosTiszavasvári járás
1852.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTákosVásárosnaményi járás
1853.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTarpaVásárosnaményi járás
1854.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTeremNyírbátori járás
1855.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiborszállásMátészalkai járás
1856.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTimárNyíregyházai járás
1857.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaadonyVásárosnaményi járás
1858.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabecsFehérgyarmati járás
1859.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabercelIbrányi járás
1860.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabezdédZáhonyi járás
1861.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszacsécseFehérgyarmati járás
1862.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszadadaTiszavasvári járás
1863.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszadobTiszavasvári járás
1864.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaeszlárTiszavasvári járás
1865.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakanyárKisvárdai járás
1866.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakerecsenyVásárosnaményi járás
1867.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakóródFehérgyarmati járás
1868.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszamogyorósZáhonyi járás
1869.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszanagyfaluNyíregyházai járás
1870.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszarádKemecsei járás
1871.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaszalkaVásárosnaményi járás
1872.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaszentmártonZáhonyi járás
1873.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszatelekIbrányi járás
1874.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavidVásárosnaményi járás
1875.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTisztaberekFehérgyarmati járás
1876.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTivadarFehérgyarmati járás
1877.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTornyospálcaKisvárdai járás
1878.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTunyogmatolcsFehérgyarmati járás
1879.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTúristvándiFehérgyarmati járás
1880.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTúrricseFehérgyarmati járás
1881.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTuzsérZáhonyi járás
1882.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTyukodCsengeri járás
1883.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÚjdombrádKisvárdai járás
1884.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÚjkenézKisvárdai járás
1885.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeUraCsengeri járás
1886.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeUszkaFehérgyarmati járás
1887.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVajaMátészalkai járás
1888.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVállajMátészalkai járás
1889.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVámosatyaVásárosnaményi járás
1890.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVámosorosziFehérgyarmati járás
1891.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVasmegyerKemecsei járás
1892.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyZáhonyi járás
1893.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZajtaFehérgyarmati járás
1894.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZsarolyánFehérgyarmati járás
1895.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZsurkZáhonyi járás
1896.Tolna vármegyeAlsónánaSzekszárdi járás
1897.Tolna vármegyeAlsónyékSzekszárdi járás
1898.Tolna vármegyeAparhantBonyhádi járás
1899.Tolna vármegyeAttalaDombóvári járás
1900.Tolna vármegyeBátaSzekszárdi járás
1901.Tolna vármegyeBátaapátiBonyhádi járás
1902.Tolna vármegyeBelecskaTamási járás
1903.Tolna vármegyeBikácsPaksi járás
1904.Tolna vármegyeBogyiszlóTolnai járás
1905.Tolna vármegyeBonyhádvarasdBonyhádi járás
1906.Tolna vármegyeBölcskePaksi járás
1907.Tolna vármegyeCikóBonyhádi járás
1908.Tolna vármegyeCsibrákDombóvári járás
1909.Tolna vármegyeCsikóstőttősDombóvári járás
1910.Tolna vármegyeDalmandDombóvári járás
1911.Tolna vármegyeDecsSzekszárdi járás
1912.Tolna vármegyeDiósberényTamási járás
1913.Tolna vármegyeDöbröközDombóvári járás
1914.Tolna vármegyeDunaszentgyörgyPaksi járás
1915.Tolna vármegyeDúzsTamási járás
1916.Tolna vármegyeÉrtényTamási járás
1917.Tolna vármegyeFácánkertTolnai járás
1918.Tolna vármegyeFaddTolnai járás
1919.Tolna vármegyeFelsőnánaBonyhádi járás
1920.Tolna vármegyeFelsőnyékTamási járás
1921.Tolna vármegyeFürgedTamási járás
1922.Tolna vármegyeGerjenPaksi járás
1923.Tolna vármegyeGrábócBonyhádi járás
1924.Tolna vármegyeGyönkTamási járás
1925.Tolna vármegyeGyöreBonyhádi járás
1926.Tolna vármegyeGyörkönyPaksi járás
1927.Tolna vármegyeGyulajDombóvári járás
1928.Tolna vármegyeHarcSzekszárdi járás
1929.Tolna vármegyeHőgyészTamási járás
1930.Tolna vármegyeIregszemcseTamási járás
1931.Tolna vármegyeIzményBonyhádi járás
1932.Tolna vármegyeJágónakDombóvári járás
1933.Tolna vármegyeKajdacsPaksi járás
1934.Tolna vármegyeKakasdBonyhádi járás
1935.Tolna vármegyeKalaznóTamási járás
1936.Tolna vármegyeKapospulaDombóvári járás
1937.Tolna vármegyeKeszőhidegkútTamási járás
1938.Tolna vármegyeKétyBonyhádi járás
1939.Tolna vármegyeKisdorogBonyhádi járás
1940.Tolna vármegyeKismányokBonyhádi járás
1941.Tolna vármegyeKistormásSzekszárdi járás
1942.Tolna vármegyeKisvejkeBonyhádi járás
1943.Tolna vármegyeKisszékelyTamási járás
1944.Tolna vármegyeKocsolaDombóvári járás
1945.Tolna vármegyeKoppányszántóTamási járás
1946.Tolna vármegyeKölesdSzekszárdi járás
1947.Tolna vármegyeKurdDombóvári járás
1948.Tolna vármegyeLápafőDombóvári járás
1949.Tolna vármegyeLengyelBonyhádi járás
1950.Tolna vármegyeMadocsaPaksi járás
1951.Tolna vármegyeMagyarkesziTamási járás
1952.Tolna vármegyeMedinaSzekszárdi járás
1953.Tolna vármegyeMiszlaTamási járás
1954.Tolna vármegyeMórágyBonyhádi járás
1955.Tolna vármegyeMőcsényBonyhádi járás
1956.Tolna vármegyeMucsfaBonyhádi járás
1957.Tolna vármegyeMucsiTamási járás
1958.Tolna vármegyeMurgaBonyhádi járás
1959.Tolna vármegyeNagydorogPaksi járás
1960.Tolna vármegyeNagykónyiTamási járás
1961.Tolna vármegyeNagymányokBonyhádi járás
1962.Tolna vármegyeNagyszékelyTamási járás
1963.Tolna vármegyeNagyszokolyTamási járás
1964.Tolna vármegyeNagyvejkeBonyhádi járás
1965.Tolna vármegyeNakDombóvári járás
1966.Tolna vármegyeNémetkérPaksi járás
1967.Tolna vármegyeOzoraTamási járás
1968.Tolna vármegyeŐcsénySzekszárdi járás
1969.Tolna vármegyePálfaPaksi járás
1970.Tolna vármegyePáriTamási járás
1971.Tolna vármegyePincehelyTamási járás
1972.Tolna vármegyePörbölySzekszárdi járás
1973.Tolna vármegyePusztahencsePaksi járás
1974.Tolna vármegyeRegölyTamási járás
1975.Tolna vármegyeSárpilisSzekszárdi járás
1976.Tolna vármegyeSárszentlőrincPaksi járás
1977.Tolna vármegyeSimontornyaTamási járás
1978.Tolna vármegyeSióagárdSzekszárdi járás
1979.Tolna vármegyeSzakadátTamási járás
1980.Tolna vármegyeSzakályTamási járás
1981.Tolna vármegyeSzakcsDombóvári járás
1982.Tolna vármegyeSzálkaSzekszárdi járás
1983.Tolna vármegyeSzárazdTamási járás
1984.Tolna vármegyeSzedresSzekszárdi járás
1985.Tolna vármegyeTengelicPaksi járás
1986.Tolna vármegyeTevelBonyhádi járás
1987.Tolna vármegyeTolnanémediTamási járás
1988.Tolna vármegyeUdvariTamási járás
1989.Tolna vármegyeÚjiregTamási járás
1990.Tolna vármegyeVáraljaBonyhádi járás
1991.Tolna vármegyeVárdombSzekszárdi járás
1992.Tolna vármegyeVárongDombóvári járás
1993.Tolna vármegyeVarsádTamási járás
1994.Tolna vármegyeZávodBonyhádi járás
1995.Tolna vármegyeZombaBonyhádi járás
1996.Vas vármegyeAcsádSzombathelyi járás
1997.Vas vármegyeAlsószölnökSzentgotthárdi járás
1998.Vas vármegyeAlsóújlakVasvári járás
1999.Vas vármegyeAndrásfaVasvári járás
2000.Vas vármegyeApátistvánfalvaSzentgotthárdi járás
2001.Vas vármegyeBajánsenyeKörmendi járás
2002.Vas vármegyeBalogunyomSzombathelyi járás
2003.Vas vármegyeBejcgyertyánosSárvári járás
2004.Vas vármegyeBérbaltavárVasvári járás
2005.Vas vármegyeBobaCelldömölki járás
2006.Vas vármegyeBorgátaCelldömölki járás
2007.Vas vármegyeBozzaiSzombathelyi járás
2008.Vas vármegyeBozsokKőszegi járás
2009.Vas vármegyeSárvári járás
2010.Vas vármegyeBögötSárvári járás
2011.Vas vármegyeBögöteSárvári járás
2012.Vas vármegyeBucsuSzombathelyi járás
2013.Vas vármegyeCákKőszegi járás
2014.Vas vármegyeChernelházadamonyaSárvári járás
2015.Vas vármegyeCsákánydoroszlóKörmendi járás
2016.Vas vármegyeCsánigSárvári járás
2017.Vas vármegyeCsehiVasvári járás
2018.Vas vármegyeCsehimindszentVasvári járás
2019.Vas vármegyeCsempeszkopácsSzombathelyi járás
2020.Vas vármegyeCsényeSárvári járás
2021.Vas vármegyeCsepregKőszegi járás
2022.Vas vármegyeCsipkerekVasvári járás
2023.Vas vármegyeCsöngeCelldömölki járás
2024.Vas vármegyeCsörötnekSzentgotthárdi járás
2025.Vas vármegyeDaraboshegyKörmendi járás
2026.Vas vármegyeDozmatSzombathelyi járás
2027.Vas vármegyeDöbörhegyKörmendi járás
2028.Vas vármegyeDöröskeKörmendi járás
2029.Vas vármegyeDukaCelldömölki járás
2030.Vas vármegyeEgervölgyVasvári járás
2031.Vas vármegyeEgyházashetyeCelldömölki járás
2032.Vas vármegyeEgyházashollósKörmendi járás
2033.Vas vármegyeEgyházasrádócKörmendi járás
2034.Vas vármegyeFelsőcsatárSzombathelyi járás
2035.Vas vármegyeFelsőjánosfaKörmendi járás
2036.Vas vármegyeFelsőmarácKörmendi járás
2037.Vas vármegyeFelsőszölnökSzentgotthárdi járás
2038.Vas vármegyeGasztonySzentgotthárdi járás
2039.Vas vármegyeGérceSárvári járás
2040.Vas vármegyeGersekarátVasvári járás
2041.Vas vármegyeGórSárvári járás
2042.Vas vármegyeGyanógeregyeSzombathelyi járás
2043.Vas vármegyeGyőrvárVasvári járás
2044.Vas vármegyeHalastóKörmendi járás
2045.Vas vármegyeHalogyKörmendi járás
2046.Vas vármegyeHarasztifaluKörmendi járás
2047.Vas vármegyeHegyfaluSárvári járás
2048.Vas vármegyeHegyháthodászKörmendi járás
2049.Vas vármegyeHegyhátsálKörmendi járás
2050.Vas vármegyeHegyhátszentjakabKörmendi járás
2051.Vas vármegyeHegyhátszentmártonKörmendi járás
2052.Vas vármegyeHegyhátszentpéterVasvári járás
2053.Vas vármegyeHorvátlövőSzombathelyi járás
2054.Vas vármegyeHorvátzsidányKőszegi járás
2055.Vas vármegyeHosszúperesztegSárvári járás
2056.Vas vármegyeIkervárSárvári járás
2057.Vas vármegyeIklanberényKőszegi járás
2058.Vas vármegyeIspánkKörmendi járás
2059.Vas vármegyeIváncKörmendi járás
2060.Vas vármegyeJákfaSárvári járás
2061.Vas vármegyeJánosházaCelldömölki járás
2062.Vas vármegyeKáldSárvári járás
2063.Vas vármegyeKámVasvári járás
2064.Vas vármegyeKarakóCelldömölki járás
2065.Vas vármegyeKatafaKörmendi járás
2066.Vas vármegyeKelédCelldömölki járás
2067.Vas vármegyeKemeneskápolnaCelldömölki járás
2068.Vas vármegyeKemenesmagasiCelldömölki járás
2069.Vas vármegyeKemenesmihályfaCelldömölki járás
2070.Vas vármegyeKemenespálfaCelldömölki járás
2071.Vas vármegyeKemenessömjénCelldömölki járás
2072.Vas vármegyeKemenesszentmártonCelldömölki járás
2073.Vas vármegyeKemestaródfaKörmendi járás
2074.Vas vármegyeKenézSárvári járás
2075.Vas vármegyeKenyeriCelldömölki járás
2076.Vas vármegyeKercaszomorKörmendi járás
2077.Vas vármegyeKerkáskápolnaKörmendi járás
2078.Vas vármegyeKétvölgySzentgotthárdi járás
2079.Vas vármegyeKisrákosKörmendi járás
2080.Vas vármegyeKissomlyóCelldömölki járás
2081.Vas vármegyeKisunyomSzombathelyi járás
2082.Vas vármegyeKiszsidányKőszegi járás
2083.Vas vármegyeKondorfaSzentgotthárdi járás
2084.Vas vármegyeKöcskCelldömölki járás
2085.Vas vármegyeKőszegdoroszlóKőszegi járás
2086.Vas vármegyeKőszegpatyKőszegi járás
2087.Vas vármegyeKőszegszerdahelyKőszegi járás
2088.Vas vármegyeLócsKőszegi járás
2089.Vas vármegyeMagyarlakSzentgotthárdi járás
2090.Vas vármegyeMagyarnádaljaKörmendi járás
2091.Vas vármegyeMagyarszecsődKörmendi járás
2092.Vas vármegyeMagyarszombatfaKörmendi járás
2093.Vas vármegyeMegyehídSárvári járás
2094.Vas vármegyeMeggyeskovácsiSárvári járás
2095.Vas vármegyeMersevátCelldömölki járás
2096.Vas vármegyeMesterházaSárvári járás
2097.Vas vármegyeMesteriCelldömölki járás
2098.Vas vármegyeMeszlenSzombathelyi járás
2099.Vas vármegyeMikosszéplakVasvári járás
2100.Vas vármegyeMolnaszecsődKörmendi járás
2101.Vas vármegyeNádasdKörmendi járás
2102.Vas vármegyeNagygeresdSárvári járás
2103.Vas vármegyeNagykölkedKörmendi járás
2104.Vas vármegyeNagymizdóKörmendi járás
2105.Vas vármegyeNagyrákosKörmendi járás
2106.Vas vármegyeNagysimonyiCelldömölki járás
2107.Vas vármegyeNagytilajVasvári járás
2108.Vas vármegyeNardaSzombathelyi járás
2109.Vas vármegyeNemesbődSzombathelyi járás
2110.Vas vármegyeNemescsóKőszegi járás
2111.Vas vármegyeNemeskeresztúrCelldömölki járás
2112.Vas vármegyeNemeskocsCelldömölki járás
2113.Vas vármegyeNemeskoltaSzombathelyi járás
2114.Vas vármegyeNemesládonySárvári járás
2115.Vas vármegyeNemesmedvesSzentgotthárdi járás
2116.Vas vármegyeNemesrempehollósKörmendi járás
2117.Vas vármegyeNickSárvári járás
2118.Vas vármegyeNyőgérSárvári járás
2119.Vas vármegyeOlaszfaVasvári járás
2120.Vas vármegyeÓlmodKőszegi járás
2121.Vas vármegyeOrfaluSzentgotthárdi járás
2122.Vas vármegyeOstffyasszonyfaCelldömölki járás
2123.Vas vármegyeOszkóVasvári járás
2124.Vas vármegyeÖlbőSárvári járás
2125.Vas vármegyeŐrimagyarósdKörmendi járás
2126.Vas vármegyeŐriszentpéterKörmendi járás
2127.Vas vármegyePácsonyVasvári járás
2128.Vas vármegyePankaszKörmendi járás
2129.Vas vármegyePápocCelldömölki járás
2130.Vas vármegyePecölSárvári járás
2131.Vas vármegyePerenyeSzombathelyi járás
2132.Vas vármegyePeresznyeKőszegi járás
2133.Vas vármegyePetőmihályfaVasvári járás
2134.Vas vármegyePinkamindszentKörmendi járás
2135.Vas vármegyePornóapátiSzombathelyi járás
2136.Vas vármegyePorpácSárvári járás
2137.Vas vármegyePósfaSárvári járás
2138.Vas vármegyePusztacsóKőszegi járás
2139.Vas vármegyePüspökmolnáriVasvári járás
2140.Vas vármegyeRábagyarmatSzentgotthárdi járás
2141.Vas vármegyeRábahídvégVasvári járás
2142.Vas vármegyeRábapatySárvári járás
2143.Vas vármegyeRábatöttösSzombathelyi járás
2144.Vas vármegyeRádóckölkedKörmendi járás
2145.Vas vármegyeRátótSzentgotthárdi járás
2146.Vas vármegyeRépcelakSárvári járás
2147.Vas vármegyeRépceszentgyörgySárvári járás
2148.Vas vármegyeRönökSzentgotthárdi járás
2149.Vas vármegyeRumSzombathelyi járás
2150.Vas vármegyeSajtoskálSárvári járás
2151.Vas vármegyeSalköveskútSzombathelyi járás
2152.Vas vármegyeSárfimizdóVasvári járás
2153.Vas vármegyeSimaságSárvári járás
2154.Vas vármegyeSitkeSárvári járás
2155.Vas vármegyeSorkifaludSzombathelyi járás
2156.Vas vármegyeSorkikápolnaSzombathelyi járás
2157.Vas vármegyeSorokpolánySzombathelyi járás
2158.Vas vármegyeSótonySárvári járás
2159.Vas vármegyeSöpteSzombathelyi járás
2160.Vas vármegyeSzaknyérKörmendi járás
2161.Vas vármegyeSzakonyfaluSzentgotthárdi járás
2162.Vas vármegyeSzalafőKörmendi járás
2163.Vas vármegyeSzarvaskendKörmendi járás
2164.Vas vármegyeSzattaKörmendi járás
2165.Vas vármegyeSzelesteSárvári járás
2166.Vas vármegyeSzemenyeVasvári járás
2167.Vas vármegyeSzentpéterfaSzombathelyi járás
2168.Vas vármegyeSzergényCelldömölki járás
2169.Vas vármegyeSzőceKörmendi járás
2170.Vas vármegyeTanakajdSzombathelyi járás
2171.Vas vármegyeTelekesVasvári járás
2172.Vas vármegyeTokorcsCelldömölki járás
2173.Vas vármegyeTompaládonySárvári járás
2174.Vas vármegyeTormásligetKőszegi járás
2175.Vas vármegyeTömördKőszegi járás
2176.Vas vármegyeUraiújfaluSárvári járás
2177.Vas vármegyeVámoscsaládSárvári járás
2178.Vas vármegyeVasaljaKörmendi járás
2179.Vas vármegyeVásárosmiskeSárvári járás
2180.Vas vármegyeVasasszonyfaSzombathelyi járás
2181.Vas vármegyeVasegerszegSárvári járás
2182.Vas vármegyeVashosszúfaluSárvári járás
2183.Vas vármegyeVaskeresztesSzombathelyi járás
2184.Vas vármegyeVassuránySzombathelyi járás
2185.Vas vármegyeVasvárVasvári járás
2186.Vas vármegyeVasszécsenySzombathelyi járás
2187.Vas vármegyeVasszentmihálySzentgotthárdi járás
2188.Vas vármegyeVasszilvágySzombathelyi járás
2189.Vas vármegyeVátSzombathelyi járás
2190.Vas vármegyeVelemKőszegi járás
2191.Vas vármegyeVelemérKörmendi járás
2192.Vas vármegyeVépSzombathelyi járás
2193.Vas vármegyeViszákKörmendi járás
2194.Vas vármegyeVönöckCelldömölki járás
2195.Vas vármegyeZsédenySárvári járás
2196.Vas vármegyeZsennyeSzombathelyi járás
2197.Veszprém vármegyeÁbrahámhegyTapolcai járás
2198.Veszprém vármegyeAdásztevelPápai járás
2199.Veszprém vármegyeAdorjánházaDevecseri járás
2200.Veszprém vármegyeApácatornaDevecseri járás
2201.Veszprém vármegyeAszófőBalatonfüredi járás
2202.Veszprém vármegyeBadacsonytomajTapolcai járás
2203.Veszprém vármegyeBadacsonytördemicTapolcai járás
2204.Veszprém vármegyeBakonybélZirci járás
2205.Veszprém vármegyeBakonyjákóPápai járás
2206.Veszprém vármegyeBakonykoppányPápai járás
2207.Veszprém vármegyeBakonynánaZirci járás
2208.Veszprém vármegyeBakonyoszlopZirci járás
2209.Veszprém vármegyeBakonypölöskePápai járás
2210.Veszprém vármegyeBakonyságPápai járás
2211.Veszprém vármegyeBakonyszentivánPápai járás
2212.Veszprém vármegyeBakonyszentkirályZirci járás
2213.Veszprém vármegyeBakonyszücsPápai járás
2214.Veszprém vármegyeBakonytamásiPápai járás
2215.Veszprém vármegyeBalatonakaliBalatonfüredi járás
2216.Veszprém vármegyeBalatonakarattyaBalatonalmádi járás
2217.Veszprém vármegyeBalatoncsicsóBalatonfüredi járás
2218.Veszprém vármegyeBalatonedericsTapolcai járás
2219.Veszprém vármegyeBalatonfőkajárBalatonalmádi járás
2220.Veszprém vármegyeBalatonhenyeTapolcai járás
2221.Veszprém vármegyeBalatonkeneseBalatonalmádi járás
2222.Veszprém vármegyeBalatonrendesTapolcai járás
2223.Veszprém vármegyeBalatonszepezdBalatonfüredi járás
2224.Veszprém vármegyeBalatonudvariBalatonfüredi járás
2225.Veszprém vármegyeBándVeszprémi járás
2226.Veszprém vármegyeBarnagVeszprémi járás
2227.Veszprém vármegyeBazsiSümegi járás
2228.Veszprém vármegyeBébPápai járás
2229.Veszprém vármegyeBékásPápai járás
2230.Veszprém vármegyeBodorfaSümegi járás
2231.Veszprém vármegyeBorszörcsökDevecseri járás
2232.Veszprém vármegyeBorzavárZirci járás
2233.Veszprém vármegyeCsabrendekSümegi járás
2234.Veszprém vármegyeCsajágBalatonalmádi járás
2235.Veszprém vármegyeCsehbányaAjkai járás
2236.Veszprém vármegyeCsesznekZirci járás
2237.Veszprém vármegyeCsetényZirci járás
2238.Veszprém vármegyeCsótPápai járás
2239.Veszprém vármegyeCsögleDevecseri járás
2240.Veszprém vármegyeDabroncSümegi járás
2241.Veszprém vármegyeDabronyDevecseri járás
2242.Veszprém vármegyeDákaPápai járás
2243.Veszprém vármegyeDevecserDevecseri járás
2244.Veszprém vármegyeDobaDevecseri járás
2245.Veszprém vármegyeDöbröntePápai járás
2246.Veszprém vármegyeDörgicseBalatonfüredi járás
2247.Veszprém vármegyeDudarZirci járás
2248.Veszprém vármegyeEgeraljaDevecseri járás
2249.Veszprém vármegyeEgyházaskeszőPápai járás
2250.Veszprém vármegyeEplényVeszprémi járás
2251.Veszprém vármegyeFarkasgyepűAjkai járás
2252.Veszprém vármegyeGannaPápai járás
2253.Veszprém vármegyeGecsePápai járás
2254.Veszprém vármegyeGicPápai járás
2255.Veszprém vármegyeGógánfaSümegi járás
2256.Veszprém vármegyeGyepükajánSümegi járás
2257.Veszprém vármegyeGyulakesziTapolcai járás
2258.Veszprém vármegyeHajmáskérVeszprémi járás
2259.Veszprém vármegyeHalimbaAjkai járás
2260.Veszprém vármegyeHárskútVeszprémi járás
2261.Veszprém vármegyeHegyesdTapolcai járás
2262.Veszprém vármegyeHegymagasTapolcai járás
2263.Veszprém vármegyeHerendVeszprémi járás
2264.Veszprém vármegyeHetyefőSümegi járás
2265.Veszprém vármegyeHidegkútVeszprémi járás
2266.Veszprém vármegyeHomokbödögePápai járás
2267.Veszprém vármegyeHosztótSümegi járás
2268.Veszprém vármegyeIszkázDevecseri járás
2269.Veszprém vármegyeJásdVárpalotai járás
2270.Veszprém vármegyeKamondDevecseri járás
2271.Veszprém vármegyeKapolcsTapolcai járás
2272.Veszprém vármegyeKáptalanfaSümegi járás
2273.Veszprém vármegyeKáptalantótiTapolcai járás
2274.Veszprém vármegyeKarakószörcsökDevecseri járás
2275.Veszprém vármegyeKékkútTapolcai járás
2276.Veszprém vármegyeKemeneshőgyészPápai járás
2277.Veszprém vármegyeKemenesszentpéterPápai járás
2278.Veszprém vármegyeKertaDevecseri járás
2279.Veszprém vármegyeKirályszentistvánBalatonalmádi járás
2280.Veszprém vármegyeKisapátiTapolcai járás
2281.Veszprém vármegyeKisberzsenyDevecseri járás
2282.Veszprém vármegyeKiscsőszDevecseri járás
2283.Veszprém vármegyeKislődAjkai járás
2284.Veszprém vármegyeKispiritDevecseri járás
2285.Veszprém vármegyeKisszőlősDevecseri járás
2286.Veszprém vármegyeKolontárDevecseri járás
2287.Veszprém vármegyeKővágóörsTapolcai járás
2288.Veszprém vármegyeKöveskálTapolcai járás
2289.Veszprém vármegyeKupPápai járás
2290.Veszprém vármegyeKülsővatPápai járás
2291.Veszprém vármegyeKüngösBalatonalmádi járás
2292.Veszprém vármegyeLesencefaluTapolcai járás
2293.Veszprém vármegyeLesenceistvándTapolcai járás
2294.Veszprém vármegyeLesencetomajTapolcai járás
2295.Veszprém vármegyeLókútZirci járás
2296.Veszprém vármegyeLovasBalatonfüredi járás
2297.Veszprém vármegyeLovászpatonaPápai járás
2298.Veszprém vármegyeMagyargencsPápai járás
2299.Veszprém vármegyeMalomsokPápai járás
2300.Veszprém vármegyeMarcalgergelyiPápai járás
2301.Veszprém vármegyeMarcaltőPápai járás
2302.Veszprém vármegyeMegyerSümegi járás
2303.Veszprém vármegyeMencshelyVeszprémi járás
2304.Veszprém vármegyeMezőlakPápai járás
2305.Veszprém vármegyeMihályházaPápai járás
2306.Veszprém vármegyeMindszentkállaTapolcai járás
2307.Veszprém vármegyeMonostorapátiTapolcai járás
2308.Veszprém vármegyeMonoszlóBalatonfüredi járás
2309.Veszprém vármegyeNagyacsádPápai járás
2310.Veszprém vármegyeNagyalásonyDevecseri járás
2311.Veszprém vármegyeNagydémPápai járás
2312.Veszprém vármegyeNagyesztergárZirci járás
2313.Veszprém vármegyeNagygyimótPápai járás
2314.Veszprém vármegyeNagypiritDevecseri járás
2315.Veszprém vármegyeNagytevelPápai járás
2316.Veszprém vármegyeNagyvázsonyVeszprémi járás
2317.Veszprém vármegyeNemesgörzsönyPápai járás
2318.Veszprém vármegyeNemesgulácsTapolcai járás
2319.Veszprém vármegyeNemeshanySümegi járás
2320.Veszprém vármegyeNemesvitaTapolcai járás
2321.Veszprém vármegyeNemesszalókPápai járás
2322.Veszprém vármegyeNémetbányaPápai járás
2323.Veszprém vármegyeNórápPápai járás
2324.Veszprém vármegyeNoszlopDevecseri járás
2325.Veszprém vármegyeNyárádPápai járás
2326.Veszprém vármegyeNyirádAjkai járás
2327.Veszprém vármegyeÓbudavárBalatonfüredi járás
2328.Veszprém vármegyeOlaszfaluZirci járás
2329.Veszprém vármegyeOrosziDevecseri járás
2330.Veszprém vármegyeÖcsAjkai járás
2331.Veszprém vármegyeÖrvényesBalatonfüredi járás
2332.Veszprém vármegyeŐsiVárpalotai járás
2333.Veszprém vármegyeÖsküVárpalotai járás
2334.Veszprém vármegyePaloznakBalatonfüredi járás
2335.Veszprém vármegyePápadereskePápai járás
2336.Veszprém vármegyePápakovácsiPápai járás
2337.Veszprém vármegyePápasalamonPápai járás
2338.Veszprém vármegyePápateszérPápai járás
2339.Veszprém vármegyePapkesziBalatonalmádi járás
2340.Veszprém vármegyePécselyBalatonfüredi járás
2341.Veszprém vármegyePénzesgyőrZirci járás
2342.Veszprém vármegyePétfürdőVárpalotai járás
2343.Veszprém vármegyePorvaZirci járás
2344.Veszprém vármegyePulaVeszprémi járás
2345.Veszprém vármegyePusztamiskeDevecseri járás
2346.Veszprém vármegyeRaposkaTapolcai járás
2347.Veszprém vármegyeRigácsSümegi járás
2348.Veszprém vármegyeSalföldTapolcai járás
2349.Veszprém vármegyeSáskaTapolcai járás
2350.Veszprém vármegyeSólyVeszprémi járás
2351.Veszprém vármegyeSomlójenőDevecseri járás
2352.Veszprém vármegyeSomlószőlősDevecseri járás
2353.Veszprém vármegyeSomlóvásárhelyDevecseri járás
2354.Veszprém vármegyeSomlóvecseDevecseri járás
2355.Veszprém vármegyeSümegprágaSümegi járás
2356.Veszprém vármegyeSzápárZirci járás
2357.Veszprém vármegyeSzentantalfaBalatonfüredi járás
2358.Veszprém vármegyeSzentbékkállaTapolcai járás
2359.Veszprém vármegyeSzentgálVeszprémi járás
2360.Veszprém vármegyeSzentimrefalvaSümegi járás
2361.Veszprém vármegyeSzentjakabfaBalatonfüredi járás
2362.Veszprém vármegyeSzentkirályszabadjaVeszprémi járás
2363.Veszprém vármegyeSzigligetTapolcai járás
2364.Veszprém vármegyeSzőcAjkai járás
2365.Veszprém vármegyeTagyonBalatonfüredi járás
2366.Veszprém vármegyeTakácsiPápai járás
2367.Veszprém vármegyeTaliándörögdTapolcai járás
2368.Veszprém vármegyeTésVárpalotai járás
2369.Veszprém vármegyeTihanyBalatonfüredi járás
2370.Veszprém vármegyeTüskevárDevecseri járás
2371.Veszprém vármegyeUgodPápai járás
2372.Veszprém vármegyeUkkSümegi járás
2373.Veszprém vármegyeÚrkútAjkai járás
2374.Veszprém vármegyeUzsaTapolcai járás
2375.Veszprém vármegyeVanyolaPápai járás
2376.Veszprém vármegyeVárkeszőPápai járás
2377.Veszprém vármegyeVároslődAjkai járás
2378.Veszprém vármegyeVaszarPápai járás
2379.Veszprém vármegyeVászolyBalatonfüredi járás
2380.Veszprém vármegyeVeszprémfajszVeszprémi járás
2381.Veszprém vármegyeVeszprémgalsaSümegi járás
2382.Veszprém vármegyeVidDevecseri járás
2383.Veszprém vármegyeVigántpetendTapolcai járás
2384.Veszprém vármegyeVilonyaVárpalotai járás
2385.Veszprém vármegyeVinárPápai járás
2386.Veszprém vármegyeVöröstóVeszprémi járás
2387.Veszprém vármegyeZalaerdődSümegi járás
2388.Veszprém vármegyeZalagyömörőSümegi járás
2389.Veszprém vármegyeZalameggyesSümegi járás
2390.Veszprém vármegyeZalaszegvárSümegi járás
2391.Veszprém vármegyeZánkaBalatonfüredi járás
2392.Zala vármegyeAlibánfaZalaegerszegi járás
2393.Zala vármegyeAlmásházaZalaegerszegi járás
2394.Zala vármegyeAlsónemesapátiZalaegerszegi járás
2395.Zala vármegyeAlsórajkNagykanizsai járás
2396.Zala vármegyeAlsószenterzsébetLenti járás
2397.Zala vármegyeBabosdöbréteZalaegerszegi járás
2398.Zala vármegyeBagladLenti járás
2399.Zala vármegyeBagodZalaegerszegi járás
2400.Zala vármegyeBakZalaegerszegi járás
2401.Zala vármegyeBaktüttösZalaegerszegi járás
2402.Zala vármegyeBalatonmagyaródNagykanizsai járás
2403.Zala vármegyeBánokszentgyörgyLetenyei járás
2404.Zala vármegyeBarlahidaLenti járás
2405.Zala vármegyeBatykZalaszentgróti járás
2406.Zala vármegyeBázakerettyeLetenyei járás
2407.Zala vármegyeBecsehelyLetenyei járás
2408.Zala vármegyeBecsvölgyeZalaegerszegi járás
2409.Zala vármegyeBeleznaNagykanizsai járás
2410.Zala vármegyeBelsősárdLenti járás
2411.Zala vármegyeBezerédZalaegerszegi járás
2412.Zala vármegyeBocskaNagykanizsai járás
2413.Zala vármegyeBókaházaKeszthelyi járás
2414.Zala vármegyeBoncodföldeZalaegerszegi járás
2415.Zala vármegyeBorsfaLetenyei járás
2416.Zala vármegyeBödeZalaegerszegi járás
2417.Zala vármegyeBödeházaLenti járás
2418.Zala vármegyeBörzönceNagykanizsai járás
2419.Zala vármegyeBúcsúszentlászlóZalaegerszegi járás
2420.Zala vármegyeBucsutaLetenyei járás
2421.Zala vármegyeCsapiNagykanizsai járás
2422.Zala vármegyeCsatárZalaegerszegi járás
2423.Zala vármegyeCsertalakosZalaegerszegi járás
2424.Zala vármegyeCsesztregLenti járás
2425.Zala vármegyeCsonkahegyhátZalaegerszegi járás
2426.Zala vármegyeCsödeZalaegerszegi járás
2427.Zala vármegyeCsömödérLenti járás
2428.Zala vármegyeCsörnyeföldLetenyei járás
2429.Zala vármegyeDióskálKeszthelyi járás
2430.Zala vármegyeDobriLenti járás
2431.Zala vármegyeDobronhegyZalaegerszegi járás
2432.Zala vármegyeDöbröceZalaszentgróti járás
2433.Zala vármegyeDötkZalaszentgróti járás
2434.Zala vármegyeEgeraracsaKeszthelyi járás
2435.Zala vármegyeEgervárZalaegerszegi járás
2436.Zala vármegyeEszteregnyeNagykanizsai járás
2437.Zala vármegyeEsztergályhorvátiKeszthelyi járás
2438.Zala vármegyeFelsőrajkNagykanizsai járás
2439.Zala vármegyeFelsőszenterzsébetLenti járás
2440.Zala vármegyeFityeházNagykanizsai járás
2441.Zala vármegyeFűzvölgyNagykanizsai járás
2442.Zala vármegyeGáborjánházaLenti járás
2443.Zala vármegyeGalambokNagykanizsai járás
2444.Zala vármegyeGaraboncNagykanizsai járás
2445.Zala vármegyeGellénházaZalaegerszegi járás
2446.Zala vármegyeGelseNagykanizsai járás
2447.Zala vármegyeGelseszigetNagykanizsai járás
2448.Zala vármegyeGétyeKeszthelyi járás
2449.Zala vármegyeGombosszegZalaegerszegi járás
2450.Zala vármegyeGosztolaLenti járás
2451.Zala vármegyeGősfaZalaegerszegi járás
2452.Zala vármegyeGutorföldeZalaegerszegi járás
2453.Zala vármegyeGyűrűsZalaegerszegi járás
2454.Zala vármegyeHagyárosböröndZalaegerszegi járás
2455.Zala vármegyeHahótNagykanizsai járás
2456.Zala vármegyeHernyékLenti járás
2457.Zala vármegyeHomokkomáromNagykanizsai járás
2458.Zala vármegyeHosszúvölgyNagykanizsai járás
2459.Zala vármegyeHottóZalaegerszegi járás
2460.Zala vármegyeIborfiaZalaegerszegi járás
2461.Zala vármegyeIklódbördőceLenti járás
2462.Zala vármegyeKacorlakNagykanizsai járás
2463.Zala vármegyeKallósdZalaszentgróti járás
2464.Zala vármegyeKálócfaLenti járás
2465.Zala vármegyeKányavárLenti járás
2466.Zala vármegyeKarmacsKeszthelyi járás
2467.Zala vármegyeKávásZalaegerszegi járás
2468.Zala vármegyeKemendollárZalaegerszegi járás
2469.Zala vármegyeKeménfaZalaegerszegi járás
2470.Zala vármegyeKerecsenyNagykanizsai járás
2471.Zala vármegyeKerkabarabásLenti járás
2472.Zala vármegyeKerkafalvaLenti járás
2473.Zala vármegyeKerkakutasLenti járás
2474.Zala vármegyeKerkaszentkirályLetenyei járás
2475.Zala vármegyeKerkateskándLenti járás
2476.Zala vármegyeKilimánNagykanizsai járás
2477.Zala vármegyeKisbucsaZalaegerszegi járás
2478.Zala vármegyeKiscsehiLetenyei járás
2479.Zala vármegyeKisgörbőZalaszentgróti járás
2480.Zala vármegyeKiskutasZalaegerszegi járás
2481.Zala vármegyeKispáliZalaegerszegi járás
2482.Zala vármegyeKisrécseNagykanizsai járás
2483.Zala vármegyeKistolmácsLetenyei járás
2484.Zala vármegyeKisvásárhelyZalaszentgróti járás
2485.Zala vármegyeKisszigetLenti járás
2486.Zala vármegyeKozmadombjaLenti járás
2487.Zala vármegyeKustánszegZalaegerszegi járás
2488.Zala vármegyeKülsősárdLenti járás
2489.Zala vármegyeLakhegyZalaegerszegi járás
2490.Zala vármegyeLasztonyaLetenyei járás
2491.Zala vármegyeLendvadedesLenti járás
2492.Zala vármegyeLendvajakabfaLenti járás
2493.Zala vármegyeLetenyeLetenyei járás
2494.Zala vármegyeLickóvadamosZalaegerszegi járás
2495.Zala vármegyeLigetfalvaKeszthelyi járás
2496.Zala vármegyeLispeszentadorjánLetenyei járás
2497.Zala vármegyeLiszóNagykanizsai járás
2498.Zala vármegyeLovásziLenti járás
2499.Zala vármegyeMagyarföldLenti járás
2500.Zala vármegyeMagyarszentmiklósNagykanizsai járás
2501.Zala vármegyeMagyarszerdahelyNagykanizsai járás
2502.Zala vármegyeMarócLetenyei járás
2503.Zala vármegyeMárokföldLenti járás
2504.Zala vármegyeMiháldNagykanizsai járás
2505.Zala vármegyeMihályfaZalaszentgróti járás
2506.Zala vármegyeMikekarácsonyfaLenti járás
2507.Zala vármegyeMilejszegZalaegerszegi járás
2508.Zala vármegyeMisefaZalaegerszegi járás
2509.Zala vármegyeMolnáriLetenyei járás
2510.Zala vármegyeMurakeresztúrNagykanizsai járás
2511.Zala vármegyeMurarátkaLetenyei járás
2512.Zala vármegyeMuraszemenyeLetenyei járás
2513.Zala vármegyeNagybakónakNagykanizsai járás
2514.Zala vármegyeNagygörbőZalaszentgróti járás
2515.Zala vármegyeNagykapornakZalaegerszegi járás
2516.Zala vármegyeNagykutasZalaegerszegi járás
2517.Zala vármegyeNagylengyelZalaegerszegi járás
2518.Zala vármegyeNagypáliZalaegerszegi járás
2519.Zala vármegyeNagyradaNagykanizsai járás
2520.Zala vármegyeNagyrécseNagykanizsai járás
2521.Zala vármegyeNemesapátiZalaegerszegi járás
2522.Zala vármegyeNemeshetésZalaegerszegi járás
2523.Zala vármegyeNemesnépLenti járás
2524.Zala vármegyeNemespátróNagykanizsai járás
2525.Zala vármegyeNemesrádóZalaegerszegi járás
2526.Zala vármegyeNemessándorházaZalaegerszegi járás
2527.Zala vármegyeNemesszentandrásZalaegerszegi járás
2528.Zala vármegyeNémetfaluZalaegerszegi járás
2529.Zala vármegyeNovaLenti járás
2530.Zala vármegyeÓhídZalaszentgróti járás
2531.Zala vármegyeOltárcLetenyei járás
2532.Zala vármegyeOrbányosfaZalaegerszegi járás
2533.Zala vármegyeOrmándlakZalaegerszegi járás
2534.Zala vármegyeOrosztonyNagykanizsai járás
2535.Zala vármegyeOrtaházaLenti járás
2536.Zala vármegyeOzmánbükZalaegerszegi járás
2537.Zala vármegyePacsaZalaegerszegi járás
2538.Zala vármegyePadárZalaegerszegi járás
2539.Zala vármegyePákaLenti járás
2540.Zala vármegyePakodZalaszentgróti járás
2541.Zala vármegyePálfiszegZalaegerszegi járás
2542.Zala vármegyePatNagykanizsai járás
2543.Zala vármegyePethőhenyeZalaegerszegi járás
2544.Zala vármegyePetrikeresztúrZalaegerszegi járás
2545.Zala vármegyePetriventeLetenyei járás
2546.Zala vármegyePókaszepetkZalaegerszegi járás
2547.Zala vármegyePórszombatLenti járás
2548.Zala vármegyePölöskeZalaegerszegi járás
2549.Zala vármegyePölöskefőNagykanizsai járás
2550.Zala vármegyePördeföldeLenti járás
2551.Zala vármegyePötréteNagykanizsai járás
2552.Zala vármegyePusztaapátiLenti járás
2553.Zala vármegyePusztaedericsZalaegerszegi járás
2554.Zala vármegyePusztamagyaródLetenyei járás
2555.Zala vármegyePusztaszentlászlóZalaegerszegi járás
2556.Zala vármegyeRamocsaLenti járás
2557.Zala vármegyeRédicsLenti járás
2558.Zala vármegyeResznekLenti járás
2559.Zala vármegyeRigyácNagykanizsai járás
2560.Zala vármegyeSalomvárZalaegerszegi járás
2561.Zala vármegyeSandNagykanizsai járás
2562.Zala vármegyeSárhidaZalaegerszegi járás
2563.Zala vármegyeSármellékKeszthelyi járás
2564.Zala vármegyeSemjénházaLetenyei járás
2565.Zala vármegyeSényeZalaszentgróti járás
2566.Zala vármegyeSormásNagykanizsai járás
2567.Zala vármegyeSöjtörZalaegerszegi járás
2568.Zala vármegyeSurdNagykanizsai járás
2569.Zala vármegyeSümegcsehiZalaszentgróti járás
2570.Zala vármegyeSzalapaZalaszentgróti járás
2571.Zala vármegyeSzécsiszigetLenti járás
2572.Zala vármegyeSzentgyörgyvárKeszthelyi járás
2573.Zala vármegyeSzentgyörgyvölgyLenti járás
2574.Zala vármegyeSzentkozmadombjaZalaegerszegi járás
2575.Zala vármegyeSzentliszlóLetenyei járás
2576.Zala vármegyeSzentmargitfalvaLetenyei járás
2577.Zala vármegyeSzentpéterföldeZalaegerszegi járás
2578.Zala vármegyeSzentpéterúrZalaegerszegi járás
2579.Zala vármegyeSzepetnekNagykanizsai járás
2580.Zala vármegyeSzijártóházaLenti járás
2581.Zala vármegyeSzilvágyLenti járás
2582.Zala vármegyeTekenyeZalaszentgróti járás
2583.Zala vármegyeTilajZalaegerszegi járás
2584.Zala vármegyeTófejZalaegerszegi járás
2585.Zala vármegyeTormaföldeLenti járás
2586.Zala vármegyeTornyiszentmiklósLenti járás
2587.Zala vármegyeTótszentmártonLetenyei járás
2588.Zala vármegyeTótszerdahelyLetenyei járás
2589.Zala vármegyeTürjeZalaszentgróti járás
2590.Zala vármegyeÚjudvarNagykanizsai járás
2591.Zala vármegyeValkonyaLetenyei járás
2592.Zala vármegyeVállusKeszthelyi járás
2593.Zala vármegyeVárföldeLetenyei járás
2594.Zala vármegyeVárvölgyKeszthelyi járás
2595.Zala vármegyeVasboldogasszonyZalaegerszegi járás
2596.Zala vármegyeVaspörZalaegerszegi járás
2597.Zala vármegyeVindornyafokKeszthelyi járás
2598.Zala vármegyeVindornyalakKeszthelyi járás
2599.Zala vármegyeVindornyaszőlősKeszthelyi járás
2600.Zala vármegyeVöcköndZalaegerszegi járás
2601.Zala vármegyeZajkLetenyei járás
2602.Zala vármegyeZalaapátiKeszthelyi járás
2603.Zala vármegyeZalabaksaLenti járás
2604.Zala vármegyeZalabérZalaszentgróti járás
2605.Zala vármegyeZalaboldogfaZalaegerszegi járás
2606.Zala vármegyeZalacsányKeszthelyi járás
2607.Zala vármegyeZalacsébZalaegerszegi járás
2608.Zala vármegyeZalaháshágyZalaegerszegi járás
2609.Zala vármegyeZalaigriceZalaegerszegi járás
2610.Zala vármegyeZalaistvándZalaegerszegi járás
2611.Zala vármegyeZalakomárNagykanizsai járás
2612.Zala vármegyeZalaköveskútKeszthelyi járás
2613.Zala vármegyeZalalövőZalaegerszegi járás
2614.Zala vármegyeZalamerenyeNagykanizsai járás
2615.Zala vármegyeZalasárszegNagykanizsai járás
2616.Zala vármegyeZalaszabarNagykanizsai járás
2617.Zala vármegyeZalaszántóKeszthelyi járás
2618.Zala vármegyeZalaszentbalázsNagykanizsai járás
2619.Zala vármegyeZalaszentgyörgyZalaegerszegi járás
2620.Zala vármegyeZalaszentivánZalaegerszegi járás
2621.Zala vármegyeZalaszentjakabNagykanizsai járás
2622.Zala vármegyeZalaszentlászlóZalaszentgróti járás
2623.Zala vármegyeZalaszentlőrincZalaegerszegi járás
2624.Zala vármegyeZalaszentmártonKeszthelyi járás
2625.Zala vármegyeZalaszentmihályZalaegerszegi járás
2626.Zala vármegyeZalaszombatfaLenti járás
2627.Zala vármegyeZalatárnokZalaegerszegi járás
2628.Zala vármegyeZalaújlakNagykanizsai járás
2629.Zala vármegyeZalavárKeszthelyi járás
2630.Zala vármegyeZalavégZalaszentgróti járás
2631.Zala vármegyeZebeckeLenti járás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[2] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 1. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[3] Beiktatta a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[4] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[5] Módosította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2016.09.16.

[6] Módosította a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[7] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) pont aa) alpontja. Hatályos 2022.01.01.

[8] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) pont ab) alpontja. Hatályos 2022.01.01.

[9] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) pont ac) alpontja. Hatályos 2022.01.01.

[10] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[11] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.07.11.

[12] Módosította a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja. Hatályos 2020.06.13.

[13] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[14] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[15] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 231. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[17] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[18] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[19] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2020.03.01.

[21] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[22] Módosította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 324. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[23] Módosította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2016.09.16.

[24] Megállapította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2016.09.16.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § a) pont aa) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[26] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § a) pont ab) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[27] A nyitó szövegrészt módosította a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[28] Módosította a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2020.06.13.

[29] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.03.15.

[30] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.03.15.

[31] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § a) pont ac) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[32] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.03.15.

[33] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[34] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[35] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 3. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[36] Megállapította a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[37] Megállapította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.09.16.

[38] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 4. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[39] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 3. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[40] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[41] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 1. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[42] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.09.29.

[43] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 5. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[44] Módosította a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[45] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[46] A nyitó szövegrészt módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 2. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[47] Módosította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2016.09.16.

[48] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 4. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[49] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 322. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[50] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 322. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § b) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[52] Megállapította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[53] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[54] Megállapította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.29.

[55] Megállapította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[56] A nyitó szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 5. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[57] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[58] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § c) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[59] Hatályon kívül helyezte a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[60] Megállapította a 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.08.30.

[61] Megállapította a 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.08.13.

[62] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[63] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 6. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[64] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.11.

[65] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.11.

[66] Módosította a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2019.07.11.

[67] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[68] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 570. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[69] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 9. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[70] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § c) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[71] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[72] Módosította a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[73] Megállapította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[74] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c)-d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[75] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[76] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[77] Módosította a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.06.13.

[78] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[79] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[80] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 8. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[81] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.03.15.

[82] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 9. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[83] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.03.15.

[84] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) pont ba) alpontja. Hatályos 2022.01.01.

[85] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.11.

[86] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.11.

[87] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.29.

[88] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.29.

[89] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) pont bb) alpontja. Hatályos 2022.01.01.

[90] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.09.29.

[91] A nyitó szövegrészt módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 5. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[92] Beiktatta a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2016.09.16.

[93] Megállapította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[94] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § d) pont db) alpontja. Hatályos 2021.04.21.

[95] A záró szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 10. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[96] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[97] Beiktatta a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[99] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § d) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[101] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[102] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[103] Hatályon kívül helyezte a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.13.

[104] Hatályon kívül helyezte a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.13.

[105] Módosítani rendelte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése e) pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[106] Módosítani rendelte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) és f) pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[107] Az alcímet beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[108] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[110] Módosította a 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[111] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[112] Beiktatta az 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[113] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[114] Beiktatta az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[115] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[116] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[117] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[118] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[119] A nyitó szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 11-12. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[120] Módosította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[121] Megállapította az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[122] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 11. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[123] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[124] Megállapította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.04.21

[125] A nyitó szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 13. pontja, valamint 27. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[126] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[127] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[128] Megállapította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.04.21

[129] A nyitó szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 27. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[130] Megállapította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[131] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[132] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[133] Megállapította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[134] Beiktatta a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.06.13.

[135] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[136] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[137] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[138] Beiktatta a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[139] Beiktatta a 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[140] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 14. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[141] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 15. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[142] Módosította a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 27. § c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[143] Módosította a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 27. § d)-e) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[144] Módosította a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 27. § d)-e) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[145] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[146] Beiktatta a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[147] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 16. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[148] Megállapította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[149] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[150] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[151] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[152] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 7. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[153] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[155] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § e) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[156] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[157] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[158] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 17. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[159] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése f) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[160] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[161] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 13. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[162] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[163] Megállapította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[164] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 14. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[165] Megállapította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[166] A nyitó szövegrészt módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése g) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[167] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 37. § 14. pontja. Hatályos 2018.03.15.

[168] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[169] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[170] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[171] Beiktatta a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[172] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 18. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[173] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 27. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatálytalan 2023.05.13.

[175] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) és g)-h) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[176] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 569. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[177] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 569. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[178] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 570. § a) és c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[179] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § h) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[180] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 323. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[181] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[182] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[183] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[184] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[185] Módosította a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja. Hatályos 2020.06.13.

[186] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 8. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[187] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[188] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 231. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[190] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[191] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[192] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[193] Módosította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § h) pontja. Hatályos 2018.03.15.

[194] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[195] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[196] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[197] Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 38. § f) pontja. Hatálytalan 2018.03.15.

[198] Megállapította a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2019.10.24.

[199] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2022.01.11. A módosító rendelkezés a "30. § 22. pont a) alpontjában" rendelt el módosítást, de ezen §-nak az (1) bekezdésében található a 22. pont a) alpont. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően az (1) bekezdésben hajtottuk végre. A módosítás érvényessége kétséges.

[200] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2019.07.11.

[201] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[202] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[203] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[204] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[205] Beiktatta a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.06.13.

[206] A nyitó szövegrészt módosította a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 82. § a) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[207] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 231. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[208] Módosította a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 82. § b) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[209] Beiktatta a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.06.13.

[210] Módosította a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 82. § b) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[211] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[212] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[213] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[214] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 9. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[215] Módosította a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pont ea) pontja. Hatályos 2020.06.13.

[216] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § m) pont mb) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[217] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[218] Megállapította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[219] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 19. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[220] Megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[221] Megállapította a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[222] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[223] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[224] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[225] Módosította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[226] Módosította a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[227] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[228] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[229] A nyitó szövegrészt módosította a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2019.07.11.

[230] Módosította a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2019.07.11.

[231] Módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 2. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[232] A záró szövegrészt módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 10. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[233] Megállapította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.09.29.

[234] A nyitó szövegrészt módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 20. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[235] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 21. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[236] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[237] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2019.07.11.

[238] Hatályon kívül helyezte a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § b) bekezdése. Hatálytalan 2016.09.16.

[239] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[240] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 22. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[241] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 23. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[242] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[243] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[244] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[245] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[246] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[247] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 24-25. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[248] Hatályon kívül helyezte az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.09.29.

[249] Hatályon kívül helyezte az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.09.29.

[250] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 25-26. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[251] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése h) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[252] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[253] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[254] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) és f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[255] Hatályon kívül helyezte a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 27. § c) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[256] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése i) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[257] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 27. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[258] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[259] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése j) pontja, valamint 20. § (8) bekezdése d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[260] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése k) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[261] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § m) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[262] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[263] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése l) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[264] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[265] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[266] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[267] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § n) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[268] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[269] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[270] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[271] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[272] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[273] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 12. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[274] Módosította a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § g) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[275] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 13. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[276] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[277] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) és i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[278] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése m) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[279] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 15. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[280] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[281] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[282] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[283] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[284] A nyitó szövegrészt módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 16. pontja. Hatályos 2023.05.13.

[285] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése n) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[286] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése o) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[287] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[288] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[289] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése p) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[290] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése q) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[291] Módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 17. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[292] Módosította a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § m) pontja. Hatályos 2016.09.16.

[293] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[294] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[295] Módosította a(z) 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 25. § 10. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[296] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.09.29.

[297] Az alcímet megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[298] Megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[299] Megállapította a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.29.

[300] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[301] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése r) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[302] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése s) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[303] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § o) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[304] Az alcímet megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[305] Megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[306] Megállapította a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[307] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[308] Megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[309] Megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[310] Megállapította a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.01.

[311] Megállapította a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[312] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § p) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[313] Az alcímet beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[314] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[315] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[316] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[317] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § f) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[318] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § f) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[319] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § f) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[320] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § f) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[321] Módosította a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 27. § e) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[322] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[323] Hatályon kívül helyezte a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatálytalan 2023.05.13.

[324] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[325] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[326] Módosította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[327] Beiktatta a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[328] Módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése f) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[329] Az alcímet beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[330] Beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[331] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § o) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[332] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 231. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[333] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[334] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[335] Megállapította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2021.04.21

[336] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § p) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[337] Hatályon kívül helyezte az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.09.29.

[338] Beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[339] Beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[340] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[341] Beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[342] Módosította a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 18. § g) pontja. Hatályos 2021.04.21.

[343] Beiktatta a 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[344] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § d) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[345] Módosította a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § 28. pontja. Hatályos 2023.09.01.

[346] Hatályon kívül helyezte a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. § d) pontja. Hatálytalan 2021.04.21.

[347] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. § q) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[348] Módosította a 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § h) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[349] Megállapította a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.10.01.

[350] Beiktatta a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2016.09.16.

[351] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[352] Beiktatta a 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatályos 2018.03.15.

[353] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2019.07.11.

[354] Beiktatta a 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[355] Beiktatta a 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[356] Beiktatta a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 81. §-a. Hatályos 2020.06.18.

[357] Megállapította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[358] Módosította a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § q) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[359] Beiktatta a 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2021.04.21.

[360] Módosította az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2021.09.29.

[361] Beiktatta az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2021.09.29.

[362] Beiktatta a 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[363] Beiktatta a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.29.

[364] Beiktatta a 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.10.01.

[365] Beiktatta a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[366] Beiktatta a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[367] Beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[368] Módosította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[369] Megállapította az 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01. (Módosítani rendelte továbbá a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 231. § a) és c) pontja. A módosítás nem hajtható végre.)

[370] Módosította a 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 27. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.05.13.

Tartalomjegyzék