337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a Védelmi Igazgatási Hivatalról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § tekintetében a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Védelmi Igazgatási Hivatal jogállása, szervezete, irányítása és vezetése

1. § (1) A Védelmi Igazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely feladatát az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése szerint a Hivatal gazdasági szervezetének feladatait a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által vezetett minisztérium látja el.

2. § (1) A Hivatalt a főigazgató vezeti.

(2) A főigazgatót munkájában egy főigazgató-helyettes segíti.

2. A Hivatal feladatai

3. § A Hivatal a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve.

4. §[1]

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és a 10. § 2022. november 1-jén lép hatályba.

6. § (1) A 7. § és az 1. melléklet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

7. §[2]

8. §[3]

9. §[4]

10. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez[6]

2. melléklet a 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék