351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A miniszter az irányítási, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit - a 4. § (2) bekezdésében, a 8. §-ában, a 11. § (2) bekezdésében és a 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörök kivételével - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja."

2. § Az R. 35. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A Hivatal az ellenőrzési jelentést)

"c) a miniszter által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszter elé"

(terjeszti.)

3. § Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 13/A. § (4) bekezdésében, 13/B. §-ában, 16. § (3) bekezdésében és 35. § (1) bekezdés a) pontjában a "miniszterelnök" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "miniszterelnök" szövegrész helyébe a "miniszterelnök, illetve a miniszter" szöveg,

c) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában és 16. § (3) bekezdésében a "miniszterelnöknek" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg,

d) 13/A. § (4) bekezdésében a "miniszterelnököt" szövegrész helyébe a "minisztert" szöveg,

e) 25. § (3) bekezdés c) pontjában a "tartalmazz" szövegrész helyébe a "tartalmazza" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 6/A. alcím címében a " , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda" szövegrész, valamint

b) 10/A. § nyitó szövegrészében és 10/A. § a)-d) pontjában a " , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda" szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök