Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

429/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán-orosz háború előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak újraértékelését.

2. § (1) Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően megkötött, olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló, hatályos szerződés, amely vonatkozásában szerződő fél a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri, e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, az érvényesen létrejött, de nem hatályos szerződés nem lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés (a továbbiakban: szerződés) megszűnésétől számított harmincadik napig a szerződő felek a Ptk., valamint az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint egymással elszámolnak.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell számítani. E rendelet alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni

a) a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,

b) azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat - közvetlen vagy közvetett módon - azonos miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja.

(4) Szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki azon szerződésekre, amelyek esetében

a) a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy

b) a szolgáltatást uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretében nyújtják.

3. § E rendelet hatálybalépését követően az R. hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések az R. szabályai szerint módosíthatók.

4. § 2022. november 1. napja és 2022. december 31. napja között új szerződés a 2023. január 1. vagy azt követő napi hatálybalépéssel, az R. szabályai szerint köthető. Az így megkötött szerződésekre a 2. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök