429/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán-orosz háború előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak újraértékelését.

2. § (1) Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően megkötött, olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló, hatályos szerződés, amely vonatkozásában szerződő fél a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri, e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, az érvényesen létrejött, de nem hatályos szerződés nem lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés (a továbbiakban: szerződés) megszűnésétől számított harmincadik napig a szerződő felek a Ptk., valamint az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint egymással elszámolnak.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell számítani. E rendelet alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni

a) a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,

b) azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat - közvetlen vagy közvetett módon - azonos miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja.

(4) Szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki azon szerződésekre, amelyek esetében

a) a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy

b) a szolgáltatást uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretében nyújtják.

3. § E rendelet hatálybalépését követően az R. hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések az R. szabályai szerint módosíthatók.

4. § 2022. november 1. napja és 2022. december 31. napja között új szerződés a 2023. január 1. vagy azt követő napi hatálybalépéssel, az R. szabályai szerint köthető. Az így megkötött szerződésekre a 2. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére